Persbericht

Een nieuwe toekomst voor Groep Landbouwkrediet

10 september 2012

Een nieuwe toekomst voor Groep Landbouwkrediet

Landbouwkrediet viert 75ste verjaardag. Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum: Crelan

Voor Landbouwkrediet is 2012 een bijzonder jaar: het jaar waarin de bank haar 75ste verjaardag viert. Het is ook in een ander opzicht wel heel bijzonder: na de overname van Centea op 1 juli 2011 wordt dit jaar hard gewerkt aan de integratie van de twee banken. En… er werd ook gezocht naar een nieuwe, passende naam voor de twee banken die volgend jaar samensmelten. Die naam werd gevonden: Landbouwkrediet en Centea        heten vanaf 4 april 2013 Crelan.

75 jaar Landbouwkrediet

De geschiedenis van de Groep Landbouwkrediet gaat terug tot 1937 wanneer de Belgische Staat het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (NILK) opricht. Deze kredietinstelling moest bijdragen tot de ontwikkeling van de landbouwsector via kredietverstrekking aan de land- en tuinbouwsector.

Nu, 75 jaar later, is de kredietinstelling uitgegroeid tot een solide en autonome financiële groep, met een coöperatieve verankering.

Trouw aan zijn beginselen heeft Landbouwkrediet een stevige reputatie opgebouwd als financieel expert voor de land- en tuinbouwsector. De jarenlange ervaring leidde tot een marktaandeel van 30% in deze sector.

Naast deze specialisatie biedt de groep ook een compleet aanbod van bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren, de zelfstandigen en de ondernemingen.

Enkele mijlpalen in de geschiedenis

 • 1937 Oprichting door de Belgische Staat van het NILK (Nationaal Instituut  voor Landbouwkrediet).
 • De jaren 60 Het coöperatief gedachtegoed doet zijn intrede in de bank als ze een partnership aangaat met de Coöperatieve Kassen.
 • 1992 Het parastatale NILK wordt omgevormd tot de NV Landbouwkrediet
 • 1993 De Coöperatieve Kassen Lanbokas (Vlaanderen) en Agricaisse (Wallonië) worden aandeelhouder van Landbouwkrediet. Door hun intrede in het kapitaal wordt Landbouwkrediet een privé instelling.
 • 1995 – 1996 De privatisering zet zich voort doordat Swiss Life Belgium en Bacob aandeelhouder worden.
 • 2003 Crédit Agricole France koopt de aandelen van Swiss Life en Bacob over, vooral via de Regionale Kassen CANF en CANE, en doet haar intrede in het aandeelhouderschap. Landbouwkrediet krijgt zijn huidige aandeelhoudersstructuur. De Belgische Coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse en het Franse Crédit Agricole nemen elk 50% van de aandelen voor zich. Dit stabiele aandeelhouderschap is de basis voor een stevig groeiproces.
 • 2004 Landbouwkrediet verwerft Europabank.
 • 2005 Keytrade Bank wordt opgenomen in de groep.
 • 2006 Lancering van het Fidelio-concept, een getrouwheidsprogramma voor       de coöperatoren.
 • 2007 Start van Landbouwkrediet Verzekeringen
 • 2008 Opstart van de divisie Personal & Private Banking.
 • 2009 Landbouwkrediet en zijn dochter Keytrade Bank nemen de klanten van het teloorgegane Kaupthing Bank Belgium over. Hierdoor krijgen deze klanten opnieuw toegang tot hun spaartegoeden.
 • 2010 Landbouwkrediet start zijn onlineverkoopkanaal Landbouwkrediet Direct.
 • 2011 Landbouwkrediet neemt Centea over en zet hiermee de belangrijkste          stap in zijn groeiproces. Meteen verdubbelen tot verdrievoudigen de       belangrijkste cijfers van de bank.
 • 2012 Landbouwkrediet viert zijn 75ste verjaardag. En…
 • 2013 Geboorte van de nieuwe bank Crelan, ontstaan uit de fusie van Landbouwkrediet en Centea

Fusie van Landbouwkrediet en Centea op 4 april 2013

De fusie van de banken Landbouwkrediet en Centea is het belangrijkste project en staat centraal  tijdens 2012 en 2013. De juridische fusie zal plaatsvinden op 4 april eerstkomend: dan zullen de banken effectief samensmelten tot een nieuwe bank.

Intussen werden al heel wat domeinen geharmoniseerd: de diensten op de hoofdzetel werden samengevoegd, de personeelsstatuten, de interne processen, de communicatietools en de dienstverlening worden op elkaar afgestemd, het productengamma wordt gelijkgeschakeld,…

Een belangrijk hoofdstuk is de IT-migratie: alle IT-programma’s en tools van Centea worden vervangen door de IT-tools van Landbouwkrediet. Op dat vlak werd al een grote vooruitgang geboekt. Zo draait de boekhouding al volledig op de IT-omgeving van Landbouwkrediet, de telefonie en het e-mail-systeem werden op één platform gebracht,...

Tussen april en eind juni volgend jaar stappen alle Centea-agentschappen over naar het IT-platform van Landbouwkrediet. De migratie gebeurt in drie golven. De voorbereidingen draaien nu op kruissnelheid, de algemene repetities komen er aan. Er wordt ook een grootscheeps communicatieplan uitgerold voor alle personeelsleden én voor de agenten.

De klanten worden uiteraard ook geïnformeerd over het verloop van dit belangrijke project. Wij zullen een kwaliteitsvolle klantencommunicatie hierover voeren. De kwaliteit van de producten en diensten blijft onze hoogste prioriteit.

De voorbije zes maanden in het teken van de integratie

Tijdens de eerste zes maanden van 2012 werd bijzonder veel aandacht besteed aan de migratieprojecten, en dat zal ook de komende 9 maanden zo zijn.

Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet: “Dit gigantisch project zit tot onze grote voldoening nog steeds op schema en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat tegen midden 2013 de migratie succesvol afgerond zal kunnen worden. Ondanks de hoge werkdruk blijven de commerciële resultaten in lijn met de objectieven. De bank volgt de economische en financiële toestand op de voet en zal de nodige maatregelen treffen om de solvabiliteit, de soliditeit en de liquiditeitspositie van de bank en van de Groep te vrijwaren. Zo werd in juli en augustus een deel van de financiële portefeuille verkocht.

De regeringsmaatregelen en de prudentiële voorschriften hebben een significante impact op de werking van de bank en op het resultaat. Toch is de Groep er andermaal in geslaagd een mooi resultaat neer te zetten. Door de opname van Centea in de Groep is een vergelijking met verleden jaar irrelevant. Het resultaat na 6 maanden ligt in de lijn met het  vooropgestelde budget 2012.”

Resultaat

De geconsolideerde winst in IFRS voor belastingen van de Groep Landbouwkrediet over de eerste zes maanden bedraagt  45,9 miljoen euro. De geconsolideerde nettowinst bedraagt 31,6 miljoen euro.

Het bankproduct bedraagt 258,2 miljoen euro. De algemene kosten, negatief beïnvloed door de uitzonderlijke integratiekosten en vooral door de diverse bankenheffingen, komen uit op 204,2 miljoen euro. Dit geeft een CIR van 79,1%; exclusief de integratiekosten beloopt deze 75,1%.

De Groep plukt de vruchten van een voorzichtig kredietbeleid. De waardecorrecties op de kredietportefeuille bedragen 6,9 miljoen euro per 30/6/2012; dit is een daling met 1,3 miljoen euro in vergelijking met 30 juni van verleden jaar, en dit ondanks de toevoeging van Centea aan de Groep.

De loan loss ratio voor de Groep daalt tot 4 basispunten of 0,04%.

De waardeverminderingen op de financiële portefeuille bleven beperkt tot 2,4 miljoen euro.

Bankenheffing

De verschuldigde bankenheffing voor 2012 voor de Groep bedraagt 35,7 miljoen euro. In het resultaat van 30 juni werd reeds 17,6 miljoen euro hiervan opgenomen. Dit heeft uiteraard een belangrijke negatieve impact op het nettoresultaat van de Groep.

Kredieten

De kredietactiviteit blijft intens. De productie in de eerste helft van 2012 ligt 4,4% hoger dan in dezelfde periode van 2011 en bereikt 1,3 miljard euro. De kredieten aan particulieren nemen in dezelfde periode toe met 15,2%, de kredieten aan de landbouw met 0,9%. Op 30 juni 2012 bedraagt de omloop kredieten van de Groep Landbouwkrediet 16.989,9 miljoen euro, dit is 4,0 % meer dan per 31/12/2011.

Klantendeposito’s

De klantendeposito’s voor de Groep Landbouwkrediet bedragen op 30 juni 2012 18,6 miljard  euro; dit is 6,6% meer dan een jaar geleden. De boekjes stijgen met 4,8%, maar onze inspanning ging vooral naar een verhoging van de deposito’s met een langere looptijd, en met succes. De omloop kasbons en achtergestelde certificaten groeien in dezelfde periode met 8,8%.

Gedurende de eerste zes maanden van 2012 nemen de klantendeposito’s nog toe met 3,0%.

Het aantal klanten steeg sinds de opname van Centea in de Groep met 20.753 tot 1,2 miljoen.

Coöperatief kapitaal

Sinds 1 januari 2011 werd meer dan 226 miljoen euro aan coöperatief kapitaal opgehaald. We gaan ervan uit dat we het objectief van 250 miljoen binnenkort zullen halen.

Het aantal coöperatoren neemt toe van 146.000 midden 2011 over 198.000 per eind 2011 tot 224.438 op 30/6/2012. Alleen al in 2012 is het aantal coöperatoren gestegen met 26.640 eenheden.

Het coöperatief kapitaal is de laatste twaalf maanden toegenomen met 55% tot 556 miljoen euro.

Eigen Vermogen

De toename van het coöperatief kapitaal heeft het mogelijk gemaakt in de eerste helft van 2012 via een kapitaalsvermindering reeds 125 miljoen euro terug te betalen van de 250 miljoen euro die de Franse aandeelhouder voorgefinancieerd had in het kader van de acquisitie van Centea.

Het eigen vermogen van de Groep stijgt desondanks nog met 0,4% tot 1,1 miljard euro tijdens de eerste helft van 2012.

De CAD-ratio geconsolideerd in IFRS bedraagt op 30 juni 2012 14,3%.

Enkele kerncijfers Groep Landbouwkrediet

30/06/2012

Groep Landbouwkrediet

Aantal medewerkers

3.848

Aantal klanten

1.210.581

Aantal coöperatoren

224.438

Aantal agentschappen

937

Een nieuwe naam voor de nieuwe bank

De naam

Luc Versele: “Een nieuwe naam is heel belangrijk in ons integratieproject: het zal de twee banken nog meer verenigen in een gemeenschappelijk toekomstproject. We wilden graag een naam waar de klanten en de medewerkers van de beide banken zich goed bij zouden voelen, een naam die een stukje herkenbaar is voor de twee banken. Daarom hebben wij hier lang en grondig over nagedacht. We zijn uitgekomen op de naam Crelan. We zijn dan ook heel verheugd dat we de geboorte van de nieuwe fusiebank op 4 april 2013 extra kracht zullen kunnen geven met een nieuwe naam.”

De naam Crelan verwijst naar de namen Centea, Landbouwkrediet en Crédit Agricole. De naam symboliseert het samengaan van de twee banken. De beginletter C zal iets groter zijn dan de andere letters en dat verwijst naar Centea. Ook de klanken en letters van Centea komen mooi terug in de nieuwe naam.

Voor de klanten en medewerkers van Landbouwkrediet is de naam niet volledig nieuw. Die wordt al gebruikt voor het online-bankingsysteem (Crelan-online.be) en voor een aantal fondsen van de bank, denken we maar aan Crelan Fund. Intern luidt de naam van het intranet: Crelanet. De naam klinkt dus al heel vertrouwd en de keuze was dan ook vrij natuurlijk.

Het was voor Landbouwkrediet en Centea belangrijk om een eentalige naam te hebben, waarmee de nieuwe bank zich nog sterker zal kunnen positioneren over het hele land.
De baseline

Luc Versele: “We hebben er heel bewust voor gekozen om de verwijzing naar Landbouwkrediet/Crédit Agricole te behouden en deze in de baseline te verankeren. Het blijft de naam van de overkoepelende Groep van onze entiteiten.

Op die manier behouden we de link naar de landbouw, wat voor ons heel belangrijk is én de link naar onze referentie-aandeelhouder, Crédit Agricole France. Zo willen we de eigenheid van onze Groep versterken.”

Het logo

Er werd gekozen voor het behoud van de korenaar in het nieuwe logo van Crelan. Op die manier willen we aangeven dat er continuïteit is binnen het grote veranderingsproces dat Landbouwkrediet en Centea nu doormaken. De korenaar vertolkt perfect de waarden waar zowel Landbouwkrediet als Centea voor staan: vertrouwen, solidariteit, nabijheid, duurzaamheid.

Natuurlijk verwijst de korenaar naar de landbouw, die een belangrijke doelgroep blijft, ook in de toekomst. Maar tegelijk zal dit symbool in een modern kleedje gestoken worden, waarmee de bank duidelijk aangeeft dat ze meer dan ooit een bank voor iedereen is.

Om de eigenheid van de bank te benadrukken en tegelijk de continuïteit te verzekeren, werd heel bewust gekozen voor het behoud van de groene kleur.

Luc Versele: “De groene kleur maakt deel uit van het DNA van de bank, net als de korenaar. Het verwijst naar onze waarden als coöperatieve bank, het verwijst naar ons duurzaam beleid, naar onze roots. En daar zijn we trots op, dus die willen we behouden.”

We zullen het logo en het globale concept in de komende maanden verder uitwerken. Hierbij het grafische concept van de nieuwe naam.

Logo Crelan

Vanaf vandaag werken Landbouwkrediet en Centea samen aan de vertaling hiervan op de verschillende dragers: de agentschappen, de gadgets,… In april 2013, als Centea en Landbouwkrediet juridisch één entiteit zullen vormen, zal de nieuwe naam van de nieuwe  bank in het straatbeeld te zien zijn.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent