Persbericht

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 45,2 miljoen euro

5 % nettodividend op coöperat aandelen

18 maart 2011

Groep Landbouwkrediet boekt winst  van 45,2 miljoen euro

 De Belgische economie heeft in 2010 terug aangeknoopt met positievere bedrijfsresultaten en herwonnen consumentenvertrouwen. Toch blijft onzekerheid troef en dat vertaalt zich in een aarzelend beursklimaat. 

De Groep Landbouwkrediet is er in deze context opnieuw in geslaagd verder te groeien en het in 2003 opgestelde ondernemingsproject verder uit te voeren. Het objectief van dit ondernemingsplan is de Groep Landbouwkrediet uit te bouwen tot een volwaardige en duurzame speler in het Belgisch financieel landschap, en dit door een gestage groei, zowel door interne als externe initiatieven en diversificatie. Zo stond 2010 voor een groot deel in het teken van de lancering van Landbouwkrediet Direct en van het voorbereiden van het acquisitieproject Centea.

Landbouwkrediet en de andere entiteiten van de Groep, Europabank, Keytrade Bank en Landbouwkrediet Verzekeringen, boeken puike resultaten. Tegelijkertijd worden de noodzakelijke investeringen doorgevoerd om de Groep voor te bereiden op de zich steeds sneller wijzigende bank- en consumentenomgeving en om de Groep te wapenen voor de stringente regelgeving en controlemechanismen o.m. in het kader van Bazel III.

Ondanks het negatief effect van de bankenheffing op de winst boekt de Groep Landbouwkrediet een geconsolideerd resultaat in IFRS van 45,2 miljoen euro, een toename met 5,7% ten opzichte van vorig jaar.

De Raden van Bestuur van de Coöperatieve Kassen zullen aan de respectieve Algemene Vergaderingen voorstellen ook voor 2010 een nettodividend van 5% uit te keren, en dit voor het 8ste opeenvolgende jaar. 

Het afgelopen jaar was een jaar van twijfel en voorzichtig optimisme. De naweeën van de financiële aardverschuiving en de schrik voor nieuwe financiële aardschokken enerzijds, en het aantrekken van de economie en de toename van het consumentenvertrouwen anderzijds, maakten dat gedurende het hele jaar de voorzichtigheid primeerde.  Het grote publiek gaf de banken terug meer vertrouwen en de door de financiële crisis ernstig gehavende bankinstellingen keerden terug naar “business as usual”. De Belgische grotere banken deden aan schaalverkleining, maar dat vertaalde zich vooral in een vermindering van hun aanwezigheid in het buitenland en een terugplooiing op het binnenland.  

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: “Dit alles leidde tot een sterke en agressieve commerciële concurrentie. Bovendien werden de kleinere banken gepenaliseerd door de onrechtvaardige bankenheffing. De grootte van de bankenheffing komt overeen met 20 % van het resultaat van de Groep Landbouwkrediet. Het is dan ook opmerkelijk dat binnen deze warrige en weinig bemoedigende context Landbouwkrediet en de Groep Landbouwkrediet andermaal hun langetermijnbeleid hebben kunnen verderzetten en dat ook in 2010 onvermoeid verdergewerkt werd aan de uitbouw van een alternatieve bank met een ambitieus, maar realistisch, toekomstproject.”

Alain Diéval, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Landbouwkrediet: “Landbouwkrediet heeft het voorbije jaar heel hard achter de schermen gewerkt aan de minutieuze voorbereiding van de acquisitie van Centea. Intussen werd ook de commerciële slagkracht van Landbouwkrediet versterkt en werden enkele opmerkelijke acties opgestart.”

De acquisitie van Centea

Landbouwkrediet kondigde exact twee weken geleden aan dat hij een akkoord bereikt heeft met KBC over de acquisitie van Centea. De closing hiervan wordt verwacht eind juni. Vanaf dat moment wordt een groot integratieproject opgestart. 

Centea is een goed gestructureerde kwalitatieve bank die steeds een voorzichtig financieel beleid heeft gevoerd. De strategie en het businessmodel leunen nauw aan bij die van Landbouwkrediet. Landbouwkrediet gelooft dan ook dat de integratie een succes zal worden.

Commercieel resultaat 2010 van Landbouwkrediet Bank

Luc Versele: “We hebben in 2010 noest verdergewerkt aan ons diversificatiebeleid naar  de particulieren en bedrijven, en dit parallel met een consolidatie van onze eerste en natuurlijke doelgroep, de land- en tuinbouw. Dit leidde tot een belangrijke groei in de depositowerving  en kredietverstrekking.” 

Kredieten

De kredietomloop van Landbouwkrediet steeg het voorbije jaar met 7,7 %.

De kredietproductie stijgt opvallend in de segmenten grote ondernemingen (+37,7%) en land- en tuinbouw (+10,7%). In de segmenten particulieren (-11,3%) en KMO (-12,6%) merken we een daling ten opzichte van de uitermate hoge productiecijfers van 2009 (een recordstijging van 30%). In 2010 heeft Landbouwkrediet voor de woonkredieten toch nog een marktaandeel van 2,7%, wat geheel in de lijn ligt met zijn positie in het bancaire landschap.

Fidelio

Wie maatschappelijke aandelen koopt van Landbouwkrediet, wordt een stukje mede-eigenaar of coöperator van de bank, maar wordt ook automatisch lid van de Fidelio-club. Zo verstevigt de bank de relatie met de klanten en bevordert ze het persoonlijk contact. Sinds de lancering in 2006 gaat het aantal Fidelio-klanten steeds in stijgende lijn. Het succesverhaal van Fidelio ging in 2010 onverminderd verder. Bijna 15.000 nieuwe coöperatoren sloten zich aan, wat het totaal aantal coöperatoren op 142.000 brengt. Daarnaast steeg het kapitaal dat in maatschappelijke aandelen is belegd, met 24%. Dit was onder meer het gevolg van een verhoging van het maximumbedrag dat in maatschappelijke aandelen van de coöperatieve kassen kan worden geïnvesteerd, tot 3.000,80 EUR (i.p.v. 2.504,80 EUR). Voorts werd het voordelenpakket nogmaals uitgebreid, en konden de Fidelio-klanten van de bank bijv. ook opnieuw tegen gunstige voorwaarden sparen op een step-up spaarrekening.

De kern van het Fidelio-concept is een duurzame vertrouwensrelatie en die waarden komen ook tot uiting in het productengamma dat de bank aanbiedt. In dat verband bracht Landbouwkrediet het voorbije jaar Crelan Fund EconoFuture op de markt.

Luc Versele: “Fidelio is een heel mooi en aantrekkelijk concept. Uit het verleden blijkt dat een investering in maatschappelijke aandelen van Landbouwkrediet loont: al zeven jaar op rij kregen onze coöperatoren een dividend van 5 %.  Ook voor 2010 zullen de Raden van Bestuur van de Coöperatieve Kassen aan de respectieve Algemene Vergaderingen voorstellen een nettodividend van 5,0% uit te keren.

Daar bovenop genieten de coöperatoren een hele reeks bancaire en niet-bancaire voordelen. Wij zijn vast van plan het Fidelio-concept de komende jaren nog verder uit te breiden. Vanaf de tweede helft van 2011 zal het voordelenpakket ook aangeboden worden aan de klanten van Centea. Wij mikken erop om zo 180 miljoen aan maatschappelijk kapitaal op te halen.”

Deposito’s en betaalverkeer

De klantendeposito's klimmen verder met 5,3% en bedragen nu 5,5 miljard euro. Met inbegrip van de maatschappelijke aandelen stijgen de ingezamelde middelen met 6,3 %. Het aantal rekeningen stijgt met 6,3 %. 

Het aantal selfbanks van Landbouwkrediet, onder de merknaam Cash&More, stijgt jaar na jaar: vandaag beschikt Landbouwkrediet over 178 Cash&More-toestellen. Voor de hele Groep (met inbegrip van Europabank) komt dat aantal uit op 190. Dit is een stijging van 27 ten opzichte van vorig jaar. 

Landbouwkrediet richt zich sinds november 2010 ook expliciet tot mensen die graag al hun bankverrichtingen online beheren en tot mensen in de stad die geen agentschap in de buurt hebben: het online verkoopkanaal Landbouwkrediet Direct biedt nu ook voor hen een passende oplossing. Via de vernieuwde website van de bank www.landbouwkrediet.be kan al wie dat wenst klant worden in slechts enkele muisklikken.

Wie graag persoonlijk advies krijgt van de Landbouwkrediet-agent in de buurt, maar toch ook graag zelf bepaalde bankverrichtingen online regelt, kan dat via de homebank van Landbouwkrediet, Crelan-online. Op 31 december 2010 hadden 64.152 klanten een abonnement op Crelan-online, het voorbije jaar werden 19,3 % meer verrichtingen online uitgevoerd dan het jaar ervoor. Dat steeds meer klanten gebruik maken van de elektronische kanalen van Landbouwkrediet bewijzen volgende cijfers: in 2010 werd 76% van alle overschrijvingen ingebracht via een elektronisch kanaal (tegenover 71 % het jaar daarvoor).

Dienstverlening

Landbouwkrediet beschikt over een net van 259 agentschappen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, en vaak gelegen in de landelijke gebieden van ons land. Deze agentschappen worden gerund door zelfstandige agenten, die verankerd zijn in het leefmilieu van de klanten en die een persoonlijke en duurzame relatie met die klanten aangaan. Het is net die persoonlijke aanpak, de nabijheid van de agent, die door de klanten zo naar waarde geschat worden.

Het agentennet van Landbouwkrediet is in volle beweging: uitbreiding, renovatie, groei en nieuwe agentschappen kleurden het voorbije jaar.

Kerncijfers en financieel resultaat Groep Landbouwkrediet

De mooie commerciële activiteit wordt weerspiegeld in een stijging van de klantendeposito's van de Groep Landbouwkrediet met 10,1% en van de kredieten aan de cliënteel met 8,0%.

Het nettorenteresultaat ligt 3,2% hoger dan verleden jaar. Net zoals in 2009 heeft Landbouwkrediet ook in 2010 een voorzichtig beleid gevoerd en aanzienlijke dekkingsverrichtingen gerealiseerd, waardoor de stijging van het nettoresultaat beperkt wordt.

Het nettobankproduct boekt een vooruitgang van 6,8%. 

De bedrijfskosten stijgen met 10,9%; de Cost Income Ratio komt uit op 67,7 %. De stijging van de kosten is onder meer het gevolg van:

  • investeringen in belangrijke toekomstprojecten voor de bank, waaronder de onlinebank, Landbouwkrediet Direct,
  • investeringen in reglementaire projecten, zoals Bazel III,
  • de bankenheffing

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 91,2 miljoen euro.

De waardeverminderingen (impairments) dalen globaal met 30,2% ten opzichte van eind 2009. Dit is de resultante van een omvangrijke terugneming van de impairments op de beleggingsportefeuille en een stijging van de waardeverminderingen op de kredietportefeuille, die rekening houdend met de crisis, beperkt is (+4,4%).

Het geconsolideerd nettoresultaat in IFRS van de Groep Landbouwkrediet bedraagt 45,2 miljoen euro, dit is een stijging van 5,7% ten opzichte van vorig jaar. Alle entiteiten van de Groep hebben bijgedragen tot dit resultaat.

Geconsolideerde cijfers in IFRS Groep Landbouwkrediet op 31/12/2010

(miljoen EUR)

2009

2010

Evolutie

Totaal Activa

9.845,0

10.756,4

+ 9,3%

Totaal Verplichtingen

9.213,1

10.050,9

+ 9,1%

Eigen vermogen (incl. coöperatief kapitaal)

631,9

705,6

+ 11,7%

Nettoresultaat

42,7

45,2

+ 5,7%


Groeistrategie van de Groep Landbouwkrediet 

Landbouwkrediet volgt al sinds 2003 een beleid van voorzichtige groei en diversificatie. De acquisitie van Centea die recent aangekondigd werd, is ongetwijfeld de grootste stap in de richting van die groei.

Overzicht van de recente geschiedenis 

Jaartal

Groei-event

2003

Komst van Crédit Agricole France als tweede belangrijke aandeelhouder, naast de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse

2004

Acquisitie Europabank

2005

Acquisitie Keytrade Bank

2006

Lancering Fidelio

2007

Oprichting Landbouwkrediet Verzekeringen

2008

Opstart Personal & Private Banking

2009

Overname klanten Kaupthing

2010

Opstart Landbouwkrediet Direct

2011

Acquisitie Centea

Alain Diéval: “Wij benadrukken steeds dat wij een bank zijn anders dan de andere: door onze aanpak, onze klantenbenadering en ons voorzichtig financieel beleid. Dat zal in de toekomst zo blijven. Wij staan nu voor een belangrijke uitdaging, met name het samenvoegen van twee banken, maar wij zijn ervan overtuigd dat we dit project, dankzij de inzet en het engagement van alle medewerkers van de twee banken, en dankzij de minutieuze voorbereiding, tot een goed einde kunnen brengen.”

Luc Versele: “Landbouwkrediet blijft een coöperatieve bank op mensenmaat en zal ook in de toekomst vasthouden aan zijn coöperatief model en de waarden die daarmee gepaard gaan: solidariteit, duurzaamheid, vertrouwen, openheid en bereikbaarheid.

Landbouwkrediet komt met de acquisitie van Centea in de subtop van de Belgische banken. Door de komst van Centea bij Landbouwkrediet is de toekomst van de bank meer dan ooit verzekerd.”

Enkele kerncijfers Groep Landbouwkrediet + Centea

 

Groep Landbouwkrediet

Groep Landbouwkrediet + Centea

Aantal medewerkers

1.866

>3.500

Aantal klanten

582.000

1.200.000

Aantal agentschappen

301

958

Luc Versele: “De interne en externe groei van de voorbije jaren, de ambitieuze, maar realistische doelstellingen die we de komende jaren nog willen waarmaken, de steeds groeiende aanwas van tevreden klanten, en vooral  het voluntarisme en de gedrevenheid van al onze medewerkers,… Dat zijn allemaal elementen die mijn overtuiging kracht bijzetten dat het Landbouwkrediet-model  garant staat voor een rooskleurige en duurzame banktoekomst.”

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent