Print

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Deep Value

 

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Deep Value

ISIN Code

XS1338537662

Producttype en rechtsvorm

Gestructureerde obligatie naar Engels recht (Certificaat)

Emittent

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (rating S&P’s : A stabiel vooruitizcht) met BNP Paribas S.A. (rating S&P’s : A stabiel vooruitzicht) als Garant. Ratings op 18/05/2016. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en de Garant plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Solactive European Deep Vaulue Select 50 Price index (De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index). U kunt de index consulteren via: http://www.solactive.com/de/indizes/?index=DE000SLA0252)

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna het/de «Certifica(a)t(en)» genoemd). Door in te schrijven op dit Certificaat leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt om overeenkomstig de volgende modaliteiten aan de belegger terug te betalen.

 

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling “Call” naar keuze van de emittent

Vanaf het einde van het tweede tot het achtste jaar kan de Emittent elk jaar zijn “Call”-recht uitoefenen. Het Certificaat wordt vervroegd terugbetaald en in dat geval ontvangt de belegger:

100% van het belegd kapitaal (1)(2)

+

Een meerwaarde van 4% per vestreken jaar sinds de uitgiftedatum(2)(3)

 

Het is zeer weinig waarschijnlijk dat de Emittent dit recht uitoefent. Indien hij zou beslissen om zijn “Call-“-recht uit te oefenen, zal hij dit hoogstwaarschijnlijk op het einde van de looptijd van het product en in geval van een sterke stijging van de Index doen.

 

Indien de Emittent op de eindvervaldag zijn recht tot “Call” niet heeft uitgeoefend, ontvangt de belegger

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief of nul is:

100% van het belegd kapitaal (1)(2)

+

Een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de
Gemiddelde Prestatie van de Index (3)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend op basis van 8 jaarlijkse observaties van de Index (waarbij de eerste observatie plaatsvindt na 1,5 en de laatste na 8,5 jaar) in vergelijking met het slotniveau ervan op de initiële observatiedatum(4)

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht op heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in op deze pagina naar de nominale waarde van het Certificaat, zijnde €1.000 per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

 

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant.

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) Zie de Technische Fiche voor de detail van de data.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 8 jaar en 6 maanden, bij de afwezigheid van een vervroegde terugbetaling (de “Call”)
  • Uitgiftedatum: 05/08/2016
  • Eindvervaldag: 1012/02/2025

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten :

-       Voor de einddatum: 1,00% plus een Beurstaks van 0,09% (met een maximum van 650 euro)

-       Op de eindvervaldag: 0%

  • Distributiekosten: BNP Paribas Arbitrage Issuance SNC betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% (taksen inbegrepen) van het bedrag van de effectief geplaatste Certificaten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  www.crelan.be

Voornaamste risico’s

Vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent

Indien de Emittent beslist om de vervroegde terugbetalingsoptie te activeren, zal de potentiële meerwaarde vastgelegd worden op 4% per verstreken jaar sinds de uitgifte, zelfs indien de stijging van de index groter is dan dit bedrag.

Kredietrisico

Door dit Certificaat te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling van de twee laatstgenoemden, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal op de eindvervaldag, noch de eventuele meerwaarde zal ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solventieproblemen zouden ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van het product beïnvloeden in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico verbonden aan de index

In geval zich een gebeurtenis voordoet die een impact heeft op de Solactive European Deep Value Select 50 Price index (zoals de annulering ervan, de opschorting ervan of de wijziging ervan), kan de Berekeningsagent overgaan tot het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen aan het Certificaat. In geval er geen aanvaardbare aanpassing zou bestaan, kan het Certificaat vervroegd worden terugbetaald door de Emittent overeenkomstig de voorwaarden die beschreven staan in de Juridische Documentatie. Bijgevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van het Certificaat.

Risico op een slechte prestatie van de onderliggende waarde

Indien de Gemiddelde Prestatie van de index negatief is, is de terugbetaling op de eindvervaldag voor de belegger gelijk aan 100% van het kapitaal(1)(2)(3).

Risico op schommeling van de marktprijs

De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet enkel in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent(4) en de Garant(5).

Liquiditeitsrisico

Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden, zal de Market Maker de Certificaten terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Indien de belegger zijn Certificaten voor de eindvervaldag wenst te verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door de Market Maker op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen. Daardoor kan in geval van verkoop voor de eindvervaldag, de waarde van het Certificaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde.

Mogelijke vervroegde terugbetaling

In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld, indien het onwettig, onmogelijk of onhaalbaar is voor de Emittent om zijn verplichtingen na te komen in het kader van de Certificaten en/of in geval van een afdekkingstransactie), kan de Emittent de houders van Certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de Certificaten, verminderd met de eventuele kosten van de Emittent (en/of de verbonden ondernemingen) om zijn afdekkingstransacties af te wikkelen. De Emittent is ertoe gehouden het Belgische Wetboek van economisch recht in acht te nemen, in het bijzonder de bepalingen betreffende de onrechtmatige bedingen, bij de toepassing van de clausules van het de Juridische Documentatie betreffende de Belgische emissie van dit product, voor zover deze bepalingen op laatstgenoemde van toepassing zijn.

(1) Exclusief 2,50% instapkosten;

(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant;

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 18/05/2016, S&P’s: A (stabiel vooruitzicht)

(5) BNP Paribas S.A. op 18/05/2016, S&P’s: A (stabiel vooruitzicht)

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure en de prospectus met als titel “Up to 120,000 Certificates linked to the Solactive European Deep Value Select 50 Index due 12 February 2025” te lezen voorafgaande in te tekenen op dit product.

Het uitgifteprogramma (“Prospectus” van datum 24 mei 2016, goedgekeurd door de Commissions de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is beschikbaar op de website: http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/bnp-paribas-arbitrage-is...

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent