Print

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD

ISIN Code

XS1338529727

Producttype en rechtsvorm

Gestructureerde obligatie naar Engels recht (Certificaat)

Emittent

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (rating S&P’s : A stabiel vooruitizcht) met BNP Paribas S.A. (rating S&P’s : A stabiel vooruitzicht) als Garant. Ratings op 16/04/2016. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal in USD (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en de Garant plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index (rekening houdend met de door de aandelen uitgekeerde nettodeividenden en na vermindering van een forfaitair bedrag van 4,50%). U kunt de index consulteren via: http://www.solactive.com/de/indizes/?index=DE000SLA1WU3)

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna het/de «Certifica(a)t(en)» genoemd). Door in te schrijven op dit Certificaat leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt het maximum te betalen tussen:

 

110% van het belegd kapitaal (1)(2)(3)(4) (in USD)

EN

100% van het belegd kapitaal (1)(2)(3) (in USD), plus een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index (in USD)(2)(3)(4)

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend op basis van de observaties van de index (31 maandelijkse observaties gedurende de laatste 2,5 jaar(5)) ten opzichte van de uitgiftedatum van het Certificaat (08/06/2016).

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht op heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van het Certificaat, zijnde $ 1.000 per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

 

.

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant.

(3) Onderworpen aan het wisselkoersrisico indien de belegger het kapitaal en de terugbetalingspremie die uitgekeerd worden in Amerikaanse dollar omzet in euro

(4) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(5) Zie de Technische Fiche voor de detail van de data.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 8 jaar
  • Uitgiftedatum: 08/06/2016
  • Eindvervaldag: 10/06/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten : 1,00%
  • Distributiekosten: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

1.000 USD

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  www.crelan.be

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

Door dit Certificaat te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling loopt de belegger het risico dat hij noch zijn kapitaal, noch de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag zal ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solventieproblemen zouden ondervinden, kan de regulator beslissen om maatregelen te nemen die de waarde van het Certificaat beïnvloedt, dit in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet te krijgen en zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico verbonden aan de index

Indien zich een gebeurtenis voordoet die de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index beïnvloedt (zoals de afschaffing, opschorting of wijziging ervan) kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan het Certificaat aanbrengen. Indien geen aanvaardbare aanpassing bestaat, kan de Emittent het Certificaat vervroegd terugbetalen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn omschreven in het Basisprospectus. Bijgevolg kan een dergelijke gebeurtenis die de index beïnvloedt de waarde van het Certificaat negatief beïnvloeden.

Wisselkoersrisico

Het Certificaat is uitgedrukt in USD en indien de belegger op de eindvervaldag zijn kapitaal en eventuele meerwaarde wenst om te zetten in euro, kunnen deze bedragen stijgen of dalen in functie van de wisselkoersschommelingen. Dit risico bestaat vooral voor beleggers die geen rekening in USD hebben.

Risico op een slechte prestatie van de onderliggende waarde

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index negatief is, is de terugbetaling op de eindvervaldag voor de belegger beperkt tot 110% van het kapitaal in USD(1)(2)(3)(4).

Risico op schommeling van de marktprijs

De verkoopprijs evolueert tijdens de looptijd niet enkel in functie van de prestatie van de index, maar ook in functie van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent(5) en de Garant(6).

Liquiditeitsrisico

Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden, zal de Market Maker het Certificaat terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Indien de belegger zijn Certificaat voor de eindvervaldag wenst te verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door de Market Maker op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen. Daardoor kan in geval van verkoop voor de eindvervaldag, de waarde van het Certificaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde.

Mogelijke vervroegde terugbetaling

In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld, indien het onwettig, onmogelijk of onhaalbaar is voor de Emittent om zijn verplichtingen na te komen in het kader van de Certificaten en/of in geval van een afdekkingstransactie), kan de Emittent de houders van Certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de Certificaten, verminderd met de eventuele kosten van de Emittent (en/of de verbonden ondernemingen) om zijn afdekkingstransacties af te wikkelen. De Emittent is ertoe gehouden het Belgische Wetboek van economisch recht in acht te nemen, in het bijzonder de bepalingen betreffende de onrechtmatige bedingen, bij de toepassing van de clausules van het Basisprospectus betreffende de Belgische emissie van dit product, voor zover deze bepalingen op laatstgenoemde van toepassing zijn.

 

(1) Exclusief 2,50% instapkosten;

(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en de Garant;

(3) Onderworpen aan het wisselkoersrisico indien de belegger het kapitaal en de terugbetalingspremie die hem worden terugbetaald in Amerikaanse dollar omzet in euro;

(4) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging);

(5) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 16/03/2016: Standard & Poor’s A (stabiel vooruitzicht);

(6) Rating BNP Paribas SA op 16/03/2016: Standard & Poor’s A (stabiel vooruitzicht).

 

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie en de prospectus van het uitgifteprogramma te lezen voorafgaande in te tekenen op dit product.

Het uitgifteprogramma (“Note, Warrant & Certificate Programme”) of “ de basis prospectus” naar Engels recht alsook de “Final Terms” of “de Definitieve Voorwaarden” en de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie zijn beschikbaar op de website: http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/bnp-paribas-arbitrage-is...

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online