Print

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK

 

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK

ISIN-code

XS1113811431

Type

Gestructureerde obligatie (certificaat) naar Engels recht

Emittent

BNP Paribas S.A. (S&P’s: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht) en Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht). Ratings op 03/11/2016. De ratingagentschappen kunnen de rating op elk moment aanpassen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 100% in NOK van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%) behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent plus een eventuele meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de BNP Paribas MSB – Income Fund Stars Series 2 Index (hierna de “Index”), bestaande uit een korf van 4 gelijk gewogen inkomensfondsen. Vanaf het risico niveau van deze 4 fondsen een vooraf bepaald risico niveau overschrijden (doelvolatiliteit van 5%(1)), kan er tijdelijk volledig of gedeeltelijk geïnvesteerd worden in een monetair fonds. Het ‘rulebook’ van de Index is beschikbaar op volgend webadres: https://indicesglobalmarkets.bnpparibas.com/nr/2CMB.pdf

(1)   Het risico niveau van de fondsen en van de Index wordt gemeten op basis van de volatiliteit, dit is te zeggen, hun dagelijkse veranderingen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico niveau.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument naar Engels recht (hierna het/de « Certifica(a)t(en) » genoemd). Door op dit Certificaat in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt het volgende terug te betalen:

Op de eindvervaldag ontvangt de belegger:

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief of nul is:

100% van het belegd kapitaal in NOK(1)(2) plus een meerwaarde die gelijk is aan 120% van de Gemiddelde Prestatie van de Index in NOK(2)(3)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal in NOK(1)(2)

 

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Index berekend?

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 31 maandelijkse observaties (de eerste observatie vind plaats na 5,5 jaar en de laatste na 8 jaar) te vergelijken met zijn startniveau (slotkoers van de Index op de initiële observatiedatum(4)).

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van de Note,  10.000 NOK per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

(1) Exclusief 2,50% instapkosten

(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(3) Eventuele meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(3) De precieze data vindt u in de Technische Fiche.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 8 jaar
  • Uitgiftedatum: 06/01/2017
  • Eindvervaldag: 20/01/2025

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten: 1,00%
  • Distributiekosten: BNP Paribas Arbitrage SNC betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

10.000 NOK

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

Door dit Certificaat te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling van de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico dat hij zijn belegd kapitaal op de eindvervaldag, noch de eventuele meerwaarde zal ontvangen. Indien de Emittent en/ of de Garant ernstige solvabiliteitsproblemen zou kennen, kunnen de Notes geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of worden omgezet in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen), afhankelijk van de beslissing van de regulator (bail-in). In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en zijn belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico verbonden aan de Index

In geval zich een gebeurtenis voordoet die een impact heeft op de BNP Paribas MSB - Income Fund Stars Series 2 index (zoals de annulering ervan, de opschorting ervan of de wijziging ervan), kan de Berekeningsagent overgaan tot het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen aan het Certificaat. In geval er geen aanvaardbare aanpassing zou bestaan, kan het Certificaat vervroegd worden terugbetaald door de Emittent overeenkomstig de voorwaarden die beschreven staan in de Juridische Documentatie. Bijgevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van het Certificaat. De verschillende rollen die BNP Paribas op zich neemt betreffende de BNP Paribas-indices kunnen leiden tot belangenconflicten waarmee op gepaste wijze mee moet worden omgegaan om de integriteit en de onafhankelijkheid van de berekening van de BNP Paribas-index te beschermen. Globale interne procedures zijn van toepassing op alle werknemers van BNP Paribas om met belangenconflicten om te gaan. Bovendien ontwikkelt de sponsor procedures die beschrijven hoe om te gaan met belangenconflicten die specifiek zijn voor de BNP Paribas-indices, die van toepassing zijn op alle werknemers van BNP Paribas die betrokken zijn bij de creatie, de commercialisering, de structurering en de verkoop van de BNP Paribas-indices.

 

Risico op een slechte prestatie van de onderliggende waarde

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is, is de terugbetaling op de eindvervaldag voor de belegger gelijk aan 100% van het belegd kapitaal in NOK(1)(2)(6).

 

Risico op prijsschommeling van het product

De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet enkel in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent(4) en de Garant(5).

 

Liquiditeitsrisico

Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden, zal de Market Maker (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) de Certificaten terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Indien de belegger zijn Certificaten voor de eindvervaldag wenst te verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door de Market Maker op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen. Daardoor kan in geval van verkoop voor de eindvervaldag, de waarde van het Certificaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde.

 

Mogelijke vervroegde terugbetaling

In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld, indien het onwettig of onmogelijk is voor de Emittent om zijn verplichtingen na te komen in het kader van de Certificaten en/of in geval van een afdekkingstransactie), kan de Emittent de houders van Certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de Certificaten.

 

Wisselkoersrisico

Aangezien het Certificaat is uitgedrukt in NOK, is de waarde van het Certificaat bij tussentijdse verkoop en op de eindvervaldag onderhavig aan de wisselkoersschommelingen. Hierdoor kan het zijn dat wanneer de belegger zijn belegd kapitaal en zijn eventuele meerwaarde wenst om te zetten in euro, deze bedragen stijgen of dalen in functie van de wisselkoersschommelingen. Dit risico bestaat vooral voor beleggers die geen rekening in NOK hebben.

 

(1) Exclusief 2,50% instapkosten;

(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant;

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 03/11/2016, S&P’s: A (stabiel vooruitzicht)

(5) BNP Paribas S.A. op 03/11/2016, S&P’s : A (stabiel vooruitzicht), Moody’s : A1 (stabiel vooruitzicht) en Fitch Ratings : A+ (stabiel vooruitzicht)

(6) De terugbetaling van het belegd kapitaal en van de meerwaarde zal gebeuren in NOK (Noorse kroon) en kan bijgevolg verminderd of verhoogd worden in functie van de wisselkoersschommelingen (de belegger kan bijgevolg mogelijk een kapitaalverlies in EUR lijden).

Documenten

Alvorens in te schrijven worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de Certificaten en de beslissing om in de Certificaten te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit (a) het Basisprospectus voor de emissie van de Certificaten van 9 juni 2016 zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM) onder het goedkeuringsnummer 16-238, (b) zijn Supplementen van 4 augustus 2016 en van 12 oktober 2016, (c) de Definitieve Voorwaarden van de emissie («Final Terms») van 7 november 2016, alsook (d) de Specifieke Samenvatting die verband houdt met de emissie(«Issue Specific Summary»). De belegger wordt uitgenodigd om de beslissing om in de Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Emittent vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld staan in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK die in deze brochure staan uiteengezet, zijn slechts een samenvatting ervan. In geval van tegenstrijdigheid tussen

de bepalingen van deze brochure en die van de Juridische Documentatie, hebben de bepalingen van de Juridische Documentatie voorrang. De belegger moet de risico’s die verbonden zijn aan een belegging in de Certificaten begrijpen en mag enkel een beleggingsbeslissing nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de Certificaten verenigbaar is met zijn eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie kan gratis bekomen worden in de kantoren van Crelan en op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/bnp-paribas-arbitrage-issuance alvorens in te schrijven op de Certificaten. Deze brochure bevat enkel informatie over het Certificaat en mag niet beschouwd worden als een beleggingsadvies. De eventuele aankoop van het Certificaat dat beschreven staat in deze brochure mag enkel plaatsvinden na voorafgaande analyse door Crelan van het geschikte karakter en/of de geschiktheid van dit Certificaat in het licht van het beleggersprofiel van de desbetreffende klant. De verwerving van de Certificaten kan gebeuren via aanbod aan het publiek in België.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online