Print

Credit Suisse (CH) Auto-Callable Women Leadership CAD

Productmodaliteiten

 

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Auto-Callable Women Leadership CAD

ISIN-code

XS1739480850

Type en juridische vorm

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een gestructureerd

schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating: S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht). Ratings op 19/02/2018. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal in CAD(1)(2), plus een eventuele meerwaarde(3) die afhankelijk is van de prestatie van de iSTOXX Global Women Leadership Select 30 EUR (Price) Index, behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent. De belegger geniet niet van de dividenden die eventueel uitgekeerd worden door de aandelen waaruit de Index is samengesteld.

 

Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden aan het einde van het tweede en het vierde jaar.

 

Het product wordt uitgedrukt in CAD (Canadese dollar). De terugbetaling van het belegd kapitaal(1) en de eventuele meerwaarde(3) gebeurt in CAD en kan dus hoger of lager zijn in geval van omzetting van CAD naar EUR, omwille van schommelingen in de wisselkoers. De belegger kan daardoor mogelijk kapitaalverlies in EUR lijden.

 

(1)   Exclusief instapkosten van 2,50%

(2)   Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(3)   De eventuele meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijzing)

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de “Note(s)” genoemd). Door op deze Notes in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen:

 

Op de eindvervaldag: recht op terugbetaling van het belegd kapitaal in CAD(1)(2), plus een eventuele meerwaarde in CAD(1)(3):

Na de looptijd van 5 jaar, op voorwaarde dat de automatische activering van het mechanisme van vervroegde terugbetaling niet werd geactiveerd (de mogelijkheid op automatische vervroegde terugbetaling is klein):

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger(4):

• 100%(1)(2) van het belegd kapitaal in CAD

• Een meerwaarde in CAD gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(1)(3) van de Index

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief of nul is, ontvangt de belegger(4) :

• 100%(1)(2) van het belegd kapitaal in CAD

 

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Index berekend?

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 19 maandelijkse observaties (tussen 13/10/2021 en 13/04/2023) te vergelijken met het Initieel Niveau (slotkoers van de Index op 20/04/2018)(4). De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotkoers van de Index op de eindvervaldag.

 

OF

 

 

 

 

 

Aan het einde van het tweede en het vierde jaar: een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling

Aan het einde van het tweede en het vierde jaar worden de prestaties van de Index sinds de uitgiftedatum geobserveerd. Als deze prestatie hoger is dan of gelijk is aan de vervroegde terugbetalingsdrempel (hieronder gedefinieerd), wordt het mechanisme voor vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan(4):

• 100%(1)(2) van het belegd kapitaal in CAD

• Een meerwaarde in CAD(1)(3), zoals hieronder gedefinieerd

 

Observatiedatum

Drempel voor automatische vervroegde terugbetaling

Meerwaarde in CAD(1)(3)

Jaar 2: 13/04/2020

+0%

10%

Jaar 4: 13/04/2022

+10%

20%

 

Zoniet wordt het product voortgezet.

 

 

De term ‘belegd kapitaal’ verwijst naar de nominale waarde van de Note, zijnde

2.000 CAD per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de meerwaarde in CAD op de eindvervaldag wordt berekend op basis van deze nominale waarde.

 

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) De eventuele meerwaarde in CAD is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijzing).

(4) Zie ook de Technische Fiche in de brochure voor meer details over deze observatiedata.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 5 jaar
 • Uitgiftedatum: 20/04/2018
 • Eindvervaldag: 20/04/2023

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, die betrekking hebben op de structurering en het beheer van de effecten

 • Eenmalige structureringskosten: Maximaal 3,00% van het nominale ingeschreven bedrag (opgenomen in de “Instapkosten” van de KID)
 • Terugkerende kosten: Credit Suisse betaalt Crelan een vergoeding van maximaal 1,00% per jaar gedurende de looptijd van de Notes
 • Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs
  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten:
   • Bij verkoop voor de eindvervaldag: 1,00% (hieraan wordt 0,50% toegevoegd, de helft van het verschil tussen de bied en laatkoers. Zie ook “Verkoop voor de eindvervaldag”)
   • Taks op de beursverrichtingen van 0,12% bij verkoop of aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 1.300 EUR)
   • Wisselkosten: Voor elke wissel verrichting wordt er een wisselvergoeding van 0,70% in rekening gebracht.

De belastingwetgeving

Deze brochure vormt geen juridisch, fiscaal of financieel advies. De

fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke

belegger. Ze kan later worden gewijzigd.

Van toepassing op een gemiddelde retailklant die een natuurlijke

persoon is die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

 • Roerende voorheffing: 30%.
 • Taks op de beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,12%

op de secundaire markt (met een maximum van 1.300 EUR).

Minimaal te beleggen bedrag

2.000 CAD

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche, de Essentiële Beleggersinformatie en het basisprospectus, met daarin in het bijzonder de sectie ‘Risicofactoren’ (‘Risk factors’) en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes.

 

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent verklaart de onrechtmatige bedingen uit het gepasporteerde basisprospectus niet-toepasselijk te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden.

 

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG (die beschikt over de volgende ratings: S&P: A; Moody’s: A1 en Fitch: A). Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Indien de afwikkelingsautoriteit, in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, vaststelt dat de Emittent faalt of waarschijnlijk falende is, kan ze beslissen om de Notes volledig of gedeeltelijk in prijs te verlagen of te converteren in kapitaalinstrumenten (‘bail-in’). In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag in CAD en de eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de afwikkelingsautoriteit verplicht worden om die om te zetten in eigen kapitaal (aandelen).

 

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de prijs van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal in CAD (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag dus een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van het belegd kapitaal in CAD (exclusief kosten) is enkel geldig op de eindvervaldag of als de vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

 

Wisselkoersrisico

Het product wordt uitgedrukt in CAD (Canadese dollar). De terugbetaling van het belegd kapitaal(1) en de eventuele meerwaarde(2) gebeurt in CAD en kan dus hoger of lager zijn in geval van conversie in EUR, afhankelijk van schommelingen in de wisselkoers. De belegger kan daardoor mogelijk kapitaalverlies lijden in EUR. Dit risico is in het bijzonder van belang voor beleggers die geen rekening hebben in CAD.

 

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief eventuele makelaarskosten, de taks op de beursverrichtingen en eventuele andere taksen (cf. Technische Fiche, rubriek ‘Verkoop voor de eindvervaldag’).

 

Risico’s verbonden aan de Index

In het geval van externe gebeurtenissen die niet kunnen worden toegerekend aan de Emittent en die een wezenlijke invloed hebben op de Index, waarbij een regeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving niet mogelijk is, biedt de Emittent de belegger twee keuzes. De eerste keuze betreft een vervroegde terugbetaling aan de marktwaarde van het product. De tweede keuze betreft een terugbetaling van het product op de eindvervaldag aan de gemonetiseerde waarde van het product, waarbij de monetisatie plaatsvindt vanaf de datum van de gebeurtenis tot aan de eindvervaldag van het product en de gemonetiseerde waarde niet lager zal zijn dan de nominale waarde van het product. De belegger zal in beide gevallen geen kosten worden aangerekend en hij ontvangt in het geval van een vervroegde terugbetaling een pro rata compensatie van de kosten die betaald zijn aan de Emittent. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal de potentiële meerwaarde in CAD niet meer worden uitbetaald. Indien de belegger kiest voor een terugbetaling van het product op de eindvervaldag, dan kan het product vóór de eindvervaldag tegen de marktwaarde verkocht worden aan Credit Suisse AG (zie ‘Liquiditeitsrisico’ voor meer informatie). Meer informatie over die risico’s vindt u in het Basisprospectus op pagina’s 141 tot 142 en 276 tot 287.

Prospectus

Deze brochure is enkel een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van het product, bestaande uit de essentiële beleggersinformatie, het Basisprospectus naar Engels recht (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 27 juli 2017), de supplementen met datum 9 augustus 2017, 31 augustus 2017, 26 september 2017, 14 november 2017, 21 november 2017, 8 december 2017, 8 januari 2018, 8 februari 2018 en 2 maart 2018 en de eventuele verdere supplementen gepubliceerd tijdens de verkoopperiode, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms van 2 maart 2018, die opgesteld zijn in het Engels) die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de effecten

bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. Deze documenten, evenals de essentiële beleggersinformatie, zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan (http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/credit-suisse) en bij Credit Suisse AG (www.credit-suisse.com/derivatives). Alvorens te beleggen in de Notes dienen beleggers het Basisprospectus, de essentiële beleggersinformatie en de definitieve voorwaarden, inclusief de supplementen, te lezen. De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent