Print

Credit Suisse (CH) Callable Europe Demography 90

Productmodaliteiten

Voornaamste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Callable Europe Demography 90

ISIN-CODE

XS1289143668

Type                         

Afgeleid instrument naar Engels recht

Uitgever

Credit Suisse AG. Rating op 20/01/2016: S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (positief vooruitzicht). De ratingagenschappen kunnen de rating op ieder moment schorsen, wijzigen of schrappen.

Beleggingsdoelstelling

 • Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% (exclusief instapkosten van 2,50%) van het belegd kapitaal, behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
 • Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de iSTOXX Europe Demography 50 (Price) Index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de Index behoren.
 • U kunt de index volgen via de website: www.stoxx.com
 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent van het tweede tot en met het vierde jaar kan activeren. In dat geval ontvangt de belegger het volledige belegd kapitaal(exclusief instapkosten van 2,50%), verhoogd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een afgeleid schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent die zich verbindt het volgende terug te betalen:

 

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING NAAR KEUZE VAN DE EMITTENT

 

Van het tweede tot en met het vierde jaar kan de Emittent op elke observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger krijgt in dat geval:

 

 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2), vermeerderd met een meerwaarde van 5%(3) per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum

 

De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Als de Emittent zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling, zal hij dat waarschijnlijk doen aan het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de Index.

 

 

OP HET EINDE VAN HET 5DE JAAR, EEN POTENTIËLE MEERWAARDE(3) PLUS EEN TERUGBETALING VAN MINSTENS 90% VAN HET BELEGD KAPITAAL

 

Indien de vervroegde terugbetaling niet werd geactiveerd, dan ontvangt de belegger op de eindvervaldag:

 

 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2) plus een meerwaarde(3) gelijk aan 100% van de gemiddelde presentatie van de Index, met een minimale terugbetaling van 90% van het initieel belegd kapitaal(1)(2).

 

Dit wil zeggen:

 

• Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is, maakt de belegger winst.

• Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is, lijdt de belegger verlies, maar dat verlies kan niet meer dan 10% bedragen.

Op de eindvervaldag krijgt de belegger dus minstens 90% van het belegd kapitaal(1)(2).

 

De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 19 maandelijkse indexobservaties(4) tussen 01/10/2019 en 01/04/2021 te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 01/04/2016).

 

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent, Credit Suisse AG.
(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.
(3) De potentiële meerwaarde is onderhavig aan Roerende Voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging).
(4) Zie Brochure, Technische Fiche voor meer details omtrent de datums.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 5 jaar
 • Uitgiftedatum: 01/04/2016
 • Eindvervaldag: 15/04/2021

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten : 1,00%
 • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is onderhavig aan wetswijzigingen.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont:
  • Roerende Voorheffing: 27%
  • Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,27% (maximum 800 EUR) op de secundaire markt)

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes.

Voornaamste risico’s

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de oneerlijke bedingen, de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent

Risico op kapitaalverlies: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de Index (rekenkundig gemiddelde van 19 maandelijkse observaties) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger een kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan de gemiddelde daling van de iSTOXX Europe Demography 50 (Price) Index, met echter een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten).

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over volgende ratings: S&P: A, Moody’s: A2; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 90% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico: Het product wordt uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Risico’s verbonden aan de Index en aan de indekking door Credit Suisse: Indien (1) de Index Sponsor substantiële wijzingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor Credit Suisse niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, dan behoudt Credit Suisse zich het recht om de condities van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes af te lossen op de eindvervaldag tegen een uitbetaling bestaande uit (i) 90% van de nominale waarde, plus (ii) de waarde van de optie (de “index component”, welke nul kan zijn) op de datum dat de Emittent de verstoring heeft vastgesteld, plus (iii) de opgebouwde rente op de waarde van de optie tot aan de eindvervaldag. De belegger kan in dit geval minder terugkrijgen dan het belegd kapitaal (exclusief kosten, echter met een minimum van 90% van de nominale waarde).

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, Definitieve Voorwaarden en het Prospectus te lezen, alvorens in te tekenen op dit product.

Klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online