Print

Credit Suisse (CH) Callable Global Demography 2026

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Callable Global Demography

ISIN Code

XS1396649813

Producttype en rechtsvorm

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating(2): S&P: A (stabiel vooruitzicht);

Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht).

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de iSTOXX Global Demography Select 50 (Price) Index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de Index behoren.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument (hierna het/de «Note(s)» genoemd). Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt om overeenkomstig de volgende modaliteiten aan de belegger terug te betalen.

 

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling (“Call”) naar keuze van de Emittent:

Vanaf het tweede tot en met het negende jaar kan de Emittent op elke jaarlijkse observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger ontvangt in dat geval:

 

100% van het belegd kapitaal (1)(2), plus een meerwaarde van 5,00%(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.

 

OF

 

Indien de vervroegde terugbetaling niet werd geactiveerd, dan ontvangt de belegger op de eindvervaldag

100% van het belegd kapitaal (1)(2) (in EUR) plus een potentiële meerwaarde die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(3) van de Index, met een minimum van 0%(1)(2).

 

De Gemiddelde Prestatie van wordt berekend op basis van 10 jaarlijkse observaties van de Index (4)) in vergelijking met het slotniveau ervan op de initiële observatiedatum (07/10/2016).

 

De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Als de Emittent zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling, zal hij dat waarschijnlijk doen aan het einde van de looptijd van de Note en in het geval dat de Index sterk gestegen is. In het geval van een vervroegde aflossing naar keuze van de Emittent zal de belegger niet meer de Gemiddelde Prestatie van de Index krijgen op het einde van de looptijd en kan hierdoor een lager rendement ontvangen vergeleken met een directe belegging in de Index.

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij volgens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) Zie de Technische Fiche voor de detail van de data.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 10 jaar
  • Uitgiftedatum: 07/10/2016
  • Eindvervaldag: 21/10/2026

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten :

-       Voor de einddatum: 1,00% plus een Beurstaks van 0,09% (met een maximum van 650 euro)

-       Op de eindvervaldag: 0%

  • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% (taksen inbegrepen) van het bedrag van de effectief geplaatste Notes bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche en het basisprospectus, met daarin in het bijzonder de sectie “Risk Factors” en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes.

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de oneerlijke bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent.

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over de volgende ratings: S&P: A; Moody’s: A2; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico

Het product wordt uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent

Indien de Emittent besluit om de vervroegde terugbetaling te activeren, zal de meerwaarde worden vastgelegd op 5.00% per verstreken jaar sinds de uitgifte. De belegger ontvangt in dat geval niet meer de Gemiddelde Prestatie van de Index op het einde van de looptijd en kan hierdoor een lager rendement ontvangen vergeleken met een directe belegging in de Index.

Risico’s verbonden aan de Index en aan de indekking door Credit Suisse

Indien (1) de Index Sponsor substantiële wijzigingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor Credit Suisse niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, dan behoudt Credit Suisse zich het recht voor om de condities van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes af te lossen op de eindvervaldag tegen een uitbetaling bestaande uit (i) 100% van de nominale waarde, plus (ii) de waarde van de optie (de “index component”, welke nul kan zijn) op de datum dat de Emittent de verstoring heeft vastgesteld, plus (iii) de opgebouwde rente op de waarde van de optie tot aan de eindvervaldag. De belegger kan in dit geval enkel het belegde kapitaal terugkrijgen.

Documenten

Deze brochure is een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van de Note, bestaande uit het Basisprospectus (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 28 april 2016), de supplementen met datum 6 mei 2016, 24 mei 2016, 2 juni 2016 en de eventuele verdere supplementen gepubliceerd voor of op de uitgiftedatum, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms) van 19 augustus 2016 die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de Notes bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. De documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan (www.crelan.be). De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online