Print

Credit Suisse (CH) Callable Women Leadership

 

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Callable Women Leadership

ISIN-code

XS1649514137

Type en juridische vorm

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een gestructureerd

schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating: S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht). Ratings op 17/10/2017. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1)(2), en een eventuele meerwaarde(2)(3) die afhankelijk is van de prestatie van de iSTOXX Global Women Leadership Select 30 EUR (Price) Index, hierna de “Index”. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen waaruit de Index is samengesteld.

 

Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent kan activeren vanaf het einde van het tweede tot en met het negende jaar. In dat geval ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal(1)(2), vermeerderd met een meerwaarde(3) van 4,00% per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum (behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent).

 

(1)   exclusief instapkosten van 2,50%

(2)   Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(3)   De eventuele meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijzing)

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de “Note(s)” genoemd). Door op deze Notes in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen:

 

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling (“Call”) naar keuze van de Emittent:

Vanaf het einde van het tweede tot en met het negende jaar kan de Emittent op elke jaarlijkse observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger ontvangt in dat geval:

 

 • ·          100% van het belegd kapitaal (1)(2) plus
 • ·          een meerwaarde van 4,00%(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.

 

OF

 

Indien de vervroegde terugbetaling niet werd geactiveerd, dan ontvangt de belegger op de eindvervaldag

 • 100% van het belegd kapitaal (1)(2) (in EUR) plus
 • een potentiële meerwaarde(3) die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index, met een minimum van 0%(1)(2).

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties tussen 19/11/2018 en 17/11/2027 te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 01/12/2017)(4). De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotkoers van de Index op de eindvervaldag.

 

De term ‘belegd kapitaal’ verwijst in dit document naar de nominale waarde van de Note, zijnde 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie ook de Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer details over deze observatiedata.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 01/12/2017
 • Eindvervaldag: 01/12/2027

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten:

-       Voor de eindvervaldag: 1,00% plus een beursbelasting van 0,09% (met een maximum van 1.300 EUR)

-       Op de eindvervaldag: 0,00%

 • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 30%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 1.300 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche (zie pagina 12 van de brochure) en het basisprospectus, met daarin in het bijzonder de sectie “Risk Factors” en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes.

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent verklaart de onrechtmatige bedingen uit het gepasporteerde basisprospectus niet-toepasselijk te hebben gemaakt via de definitieve

voorwaarden.

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over de volgende ratings: S&P: A; Moody’s: A1; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Indien de afwikkelingsautoriteit, in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, vaststelt dat de Emittent faalt of waarschijnlijk falende is, kan ze beslissen om maatregelen te treffen die een impact hebben op de waarde van de Notes (bail-in). In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en eventuele meerwaarde in het geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de afwikkelingsautoriteit verplicht worden om die om te zetten in eigen kapitaal (aandelen).

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de prijs van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van het belegd kapitaal (exclusief kosten) is enkel geldig bij vervroegde terugbetaling en op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico

Het product wordt uitgedrukt in EUR. De belegger heeft een potentieel koersrisico aangezien de Note en de Index in een andere munt gedenomineerd kunnen zijn dan de munt van het land waarin de belegger woonachtig is.

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent

Indien de Emittent besluit om de vervroegde terugbetaling te activeren, zal de meerwaarde worden vastgelegd op 4,00% (bruto) per verstreken jaar sinds de uitgifte. De belegger ontvangt in dat geval niet meer de Gemiddelde Prestatie van de Index op het einde van de looptijd en kan daardoor een lager rendement ontvangen vergeleken met een directe belegging in de Index.

Risico’s verbonden aan de Index

In het geval van externe gebeurtenissen die niet kunnen worden toegerekend aan de Emittent en die een wezenlijke invloed hebben op de Index, waarbij een regeling in overeenstemming met de geldende wet- en regel-geving niet mogelijk is, biedt de Emittent de belegger twee keuzes. De eerste keuze betreft een vervroegde terugbetaling aan de marktwaarde van het product. De tweede keuze betreft een terugbetaling van het product op de eindvervaldag aan de gemonetiseerde waarde van het product, waarbij de monetisatie plaatsvindt vanaf de datum van de gebeurtenis tot aan de eindvervaldag van het product en de gemonetiseerde waarde niet lager zal zijn dan de nominale waarde van het product. De belegger zal in beide gevallen geen kosten worden aangerekend en ontvangt in het geval van een vervroegde terugbetaling een pro rata compensatie van de kosten die betaald zijn aan de Emittent op het moment van uitgifte van het product. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal de potentiële meerwaarde niet meer worden uitbetaald. In het geval dat de belegger kiest voor een terugbetaling van het product op de eindvervaldag, dan kan het product vóór de eindvervaldag tegen de marktwaarde verkocht worden op de secundaire markt (zie “Liquiditeitsrisico” voor meer informatie). Meer informatie over die risico’s vindt u in het Basisprospectus op pagina’s 141 tot 142 en 276 tot 287.

Prospectus

Deze webpagina is een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van de Note, bestaande uit het Basisprospectus (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 29 juli 2017), de supplementen met datum 9 augustus 2017, 31 augustus 2017, 26 september 2017 en de eventuele verdere supplementen gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms) van 13 december 2017 die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de Notes bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. De documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan (www.crelan.be/nl/particulieren/producten/credit-suisse). Alvorens te beleggen in de Notes worden beleggers uitgenodigd de juridische documentatie aandachtig te lezen en de beslissing om in de Notes te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die daarin is opgenomen. De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent