Print

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

ISIN Code

XS1396644426

Producttype en rechtsvorm

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating(2): S&P: A (stabiel vooruitzicht);

Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht).

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in NOK (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de BEVEK Crelan Fund EconoFuture

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument (hierna het/de «Note(s)» genoemd). Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt om overeenkomstig de volgende modaliteiten aan de belegger op de eindvervaldag terug te betalen.

 

Indien de gemiddelde prestatie van de onderliggende waarde negatief is:

100% van het belegd kapitaal (1)(2)

 

OF

 

Indien de gemiddelde prestatie van de onderliggende waarde positief is:

100% van het belegd kapitaal (1)(2) (in NOK) plus een potentiële meerwaarde die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(3) van de BEVEK Crelan Fund EconoFuture.

 

 

 

 

 

De Gemiddelde Prestatie van wordt berekend op basis van 33 maandelijkse observaties van het Fonds(4)) in vergelijking met het slotniveau ervan op de initiële observatiedatum(03/10/2016).

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij volgens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) Zie de Technische Fiche voor de detail van de data.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 8 jaar
  • Uitgiftedatum: 30/09/2016
  • Eindvervaldag: 07/10/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten :

-       Voor de einddatum: 1,00% plus een Beurstaks van 0,09% (met een maximum van 650 euro)

-       Op de eindvervaldag: 0%

  • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% (taksen inbegrepen) van het bedrag van de effectief geplaatste Notes bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

10.000 NOK

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche en het basisprospectus, met hierin in het bijzonder de sectie “Risk Factors” en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes.

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de oneerlijke bedingen, de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent.

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over de volgende ratings: S&P: A, Moody’s: A2; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van het fonds, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico

Het product wordt uitgedrukt in NOK. Als u op de eindvervaldag uw kapitaal en uw eventuele meerwaarde wenst om te zetten in EUR, kunnen die bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Dit risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in NOK hebben.

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Risico’s verbonden aan het Fonds

Bij een probleem met de onderliggende waarde waardoor een billijke regeling niet mogelijk is, moet de uitgever het product op de eindvervaldag ten belope van 100% van de nominale waarde (zijnde 10.000 NOK per coupure) terugbetalen (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). In sommige gevallen kan het product recht geven op een bijkomende betaling op het moment van de gebeurtenis. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal de potentiële meerwaarde niet meer worden uitbetaald. De klant kan echter, indien hij dat wenst, het product vóór de eindvervaldag tegen de marktprijs verkopen op de secundaire markt (zie ‘Liquiditeitsrisico’ voor meer informatie). Meer informatie over die risico’s vindt u in het Basisprospectus op pagina’s 144 en 374 tot 381.

Documenten

Deze brochure is een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van de Note, bestaande uit het Basisprospectus (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 28 april 2016), de supplementen met datum 6 mei 2016, 24 mei 2016, 2 juni 2016 en eventueel verdere supplementen gepubliceerd voor of op de uitgiftedatum, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms) van 15 augustus 2016 die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de Notes bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan (www. crelan.be). De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf deze publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online