Print

Credit Suisse (CH) Europe Demography 2024

Productmodaliteiten

Voornaamste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Europe Demography 2024

ISIN-CODE

XS1289171529

Type                         

Schuldinstrument naar Engels recht

Uitgever

Credit Suisse AG. Rating op 20/01/2016: S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (positief vooruitzicht). De ratingagenschappen kunnen de rating op ieder moment schorsen, wijzigen of schrappen.

Beleggingsdoelstelling

 • Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% (exclusief instapkosten van 2,50%) van het belegd kapitaal, behoudens de garant in gebreke blijft of failliet gaat.
 • Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de iSTOXX Europe Demography 50 (Price) Index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de Index behoren.
 • U kunt de index volgen via de website: www.stoxx.com

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een afgeleid schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent die zich verbindt het volgende terug te betalen op de eindvervaldag:

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2) plus een meerwaarde gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(3) van de index.

 

Hoe wordt de gemiddelde prestatie van de index berekend ?

De Gemiddelde Prestatie van de index wordt berekend op basis van 17 half-jaarlijkse(4) observaties van de index, ten opzichte van uitgiftedatum van de Note (04/04/2016)

 

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent, Credit Suisse AG.
(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.
(3) De potentiële meerwaarde is onderhavig aan Roerende Voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging).
(4) Zie Brochure, Technische Fiche voor meer details omtrent de datums.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar en 6 maanden
 • Uitgiftedatum: 01/04/2016
 • Eindvervaldag: 15/10/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten : 1,00%
 • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is onderhavig aan wetswijzigingen.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont:
  • Roerende Voorheffing: 27%
  • Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximum 650 EUR) op de secundaire markt)

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes.

Voornaamste risico’s

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de oneerlijke bedingen, de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over volgende ratings: S&P: A, Moody’s: A2; Fitch: A. Als de Emittent in failliet gaat, kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico: Het product wordt uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Risico’s verbonden aan de Index en aan de indekking door Credit Suisse: Indien (1) de Index Sponsor substantiële wijzingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor Credit Suisse niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, dan behoudt Credit Suisse zich het recht om de bepalingen en voorwaarden van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes vroegtijdig te beëindigen tegen de uitbetaling aan hun marktwaarde die lager kan zijn dan het geïnvesteerde kapitaal, zonder rekening te houden met de kosten.

De Notes zijn niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door de Index Sponsor. Bovendien heeft Index Sponsor geen enkele verklaring afgelegd over het verwerven of het nemen van een risico gelinkt aan het investeren in de Notes en/of de toekomstige evolutie van de Index.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, Definitieve Voorwaarden en het Prospectus te lezen, alvorens in te tekenen op dit product.

Klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online