Print

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond

ISIN Code

XS1354996412

Type product en toepasselijk recht

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating op 04/04/2016: S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (positief vooruitzicht)

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de STOXX Europe Select 50 (Price) Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index). U kunt de index consulteren via: www.stoxx.com).

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument (hierna de “Note(s)” genoemd. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt het volgende terug te betalen.

 

Mogelijkheid tot “Switch” vanaf het tweede tot en met het zevende jaar:

Vanaf het tweede tot en met het zevende jaar kan de Emittent jaarlijks het recht tot “Switch” uitoefenen. De belegger ontvangt in dat geval

 • Een coupon van 4,50%(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.
 • Een coupon van 4,50%(3) voor elk jaar vanaf de “Switch”.
 • Op de eindvervaldag 100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

Indien de Emittent het recht tot “Switch” niet heeft uitgeoefend:

Op de eindvervaldag krijgt de belegger:

 • indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

 • Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

 

100% van het belegd kapitaal (1)(2)

+

Een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de
Gemiddelde Prestatie van de Index

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 8 jaarlijkse observaties tussen 28/08/2017 en 26/08/2024 te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 26/08/2016).

 

De kans dat de Emittent de “Switch” uitoefent is klein en hij zal dat waarschijnlijk doen tegen het einde van de looptijd van de Note en in het geval dat de Index sterk is gestegen. In het geval van een “Switch” is de belegger niet langer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index en ontvangt hij mogelijk een lager rendement dan bij een rechtstreekse belegging in de aandelen van de Index.

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent, loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij volgens de formule recht op heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in op deze pagina naar de nominale waarde van de Note, zijnde €1.000 per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

 

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar
 • Uitgiftedatum: 26/08/2016
 • Eindvervaldag: 09/09/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten:

-       Voor de einddatum: 1,00% plus een Beurstaks van 0,09% (met een maximum van 650 euro)

-       Op de eindvervaldag: 0%

 • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% (taksen inbegrepen) van het bedrag van de effectief geplaatste Certificaten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op www.crelan.be

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de oneerlijke bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over volgende ratings: S&P: A; Moody’s: A2; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Wisselkoersrisico Het product wordt uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

Risico’s verbonden aan de Switch

De Emittent heeft het recht tot het uitvoeren van een “Switch” waarbij de Note gerelateerd aan de Gemiddelde Prestatie van de Index omgevormd wordt in een Note met een vaste jaarlijkse coupon. De Emittent kan dat recht uitoefenen naar keuze op één van de Switch-data. Indien de Emittent de “Switch” uitoefent, zal hij dat waarschijnlijk doen tegen het einde van de looptijd van de Note en in het geval dat de Index sterk is gestegen.

In het geval van een “Switch” is de belegger niet langer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index en ontvangt hij mogelijk een lager rendement dan bij een rechtstreekse belegging in de aandelen van de Index.

Risico’s verbonden aan de Index en aan de indekking door Credit Suisse

Indien (1) de Index Sponsor substantiële wijzingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor Credit Suisse niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, dan behoudt Credit Suisse zich het recht voor om de condities van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes af te lossen op de eindvervaldag tegen een uitbetaling bestaande uit (i) 100% van de nominale waarde, plus (ii) de waarde van de optie (de “index component”, welke nul kan zijn) op de datum dat de Emittent de verstoring heeft vastgesteld, plus (iii) de opgebouwde rente op de waarde van de optie tot aan de eindvervaldag. De belegger kan in dit geval enkel het belegde kapitaal terugkrijgen.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie en de Basis Prospectus, zijn aanvullingen nr 1 en nr 2 te lezen voorafgaande in te tekenen op dit product.

De Basis Prospectus” naar Engels recht alsook de “Final Terms” of “de Definitieve Voorwaarden” en de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie zijn beschikbaar op de website: http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/credit-suisse

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online