Print

Credit Suisse (CH) Global Select Switch to Bond

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Credit Suisse (CH) Global Select Switch to Bond

ISIN-code

XS1494511881

Type

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Credit Suisse AG, London Branch. Rating S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht). Ratings op 20/12/2016. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%) plus een eventuele meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van STOXX Global Select 100 EUR (Price) Index behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen waaruit de Index is samengesteld.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument naar Engels recht (hierna de « Note(s) » genoemd). Door in te tekenen op dit product leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt het volgende terug te betalen:

 

Indien de Emittent zijn recht tot "Switch" niet heeft uitgeoefend, krijgt de belegger op de eindvervaldag:

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

 • 100 % van het belegd kapitaal(1)(2)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

 • 100 % van het belegd kapitaal(1)(2) plus een potentiële meerwaarde(3)  gelijk aan 100 % van de Gemiddelde Prestatie van de Index

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties tussen 08/01/2018 en 06/01/2027 te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 06/01/2017)(4).

 

 

 

Een mogelijkheid tot "Switch" vanaf het einde van het eerste jaar:

Vanaf het einde van het eerste tot en met het negende jaar kan de Emittent jaarlijks zijn recht tot "Switch" uitoefenen. De belegger krijgt in dat geval:

 • 100 % van het belegd kapitaal(1)(2) op de eindvervaldag
 • een coupon van 4,50 %(1)(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum
 • een coupon van 4,50%(1)(3) voor elk jaar vanaf de ‘Switch’

 

De kans dat de Emittent de “Switch” uitoefent is klein en hij zal dat waarschijnlijk doen tegen het einde van de looptijd van de Note en in het geval dat de Index sterk is gestegen. In het geval van een “Switch” is de belegger niet langer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index en ontvangt hij mogelijk een lager rendement dan bij een rechtstreekse belegging in de aandelen van de Index.

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij volgens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term ‘belegd kapitaal’ verwijst in dit document naar de nominale waarde van de Note, zijnde 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) De coupon & meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie ook de Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer details over deze observatiedata.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 06/01/2017
 • Eindvervaldag: 20/01/2027

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten: 1,00%
 • Distributiekosten: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche en het basisprospectus, met daarin in het bijzonder de sectie “Risk Factors” en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes.

 

Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving

De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de onrechtmatige bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover die bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent.

 

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over volgende ratings: S&P: A; Moody’s: A1; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, kunnen de Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (“Bail-in”), al naargelang de beslissing van de afwikkelingsautoriteit; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

 

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van het belegd kapitaal (zonder kosten) is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

 

Wisselkoersrisico

Het product wordt uitgedrukt in EUR.

 

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor eindvervaldag”).

 

Risico’s verbonden aan de Switch

De Emittent heeft het recht tot het uitvoeren van een “Switch” waarbij de Note gerelateerd aan de Gemiddelde Prestatie van de Index omgevormd wordt in een Note met een vaste jaarlijkse coupon. De Emittent kan dat recht uitoefenen naar keuze op een van de Switch-data. Indien de Emittent de “Switch” uitoefent, zal hij dat waarschijnlijk doen tegen het einde van de looptijd van de Note en in het geval dat de Index sterk is gestegen.

In het geval van een “Switch” is de belegger niet langer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index en ontvangt hij mogelijk een lager rendement dan bij een rechtstreekse belegging in de aandelen van de Index.

 

Risico’s verbonden aan de Index en aan de indekking door Credit Suisse

Indien (1) de Index Sponsor substantiële wijzingen aanbrengt aan de Index, de formule of de berekening, (2) de Index Sponsor de Index verwijdert (zonder een plaatsvervangende Index), (3) de Index Sponsor niet langer de Index berekent en publiceert, of (4) het voor Credit Suisse niet langer toegestaan is om de componenten van de Index aan te houden en/of om erover te beschikken, dan behoudt Credit Suisse zich het recht voor om de condities van de Notes te wijzigen met als doel het effect van de verstoring te neutraliseren of om de Notes af te lossen op de eindvervaldag tegen een uitbetaling bestaande uit (i) 100% van de nominale waarde, plus (ii) de waarde van de optie (de “index component”, welke nul kan zijn) op de datum dat de Emittent de verstoring heeft vastgesteld, plus (iii) de opgebouwde rente op de waarde van de optie tot aan de eindvervaldag. De belegger kan in dit geval enkel het belegd kapitaal terugkrijgen.

Documenten

Dit document is een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent, die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van de Note, bestaande uit het Basisprospectus (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 28 april 2016), de supplementen met datum 6 mei 2016, 24 mei 2016, 2 juni 2016, 11 augustus 2016, 9 september 2016, 10 november 2016, 14 december 2016 en de eventuele verdere supplementen gepubliceerd voor of op de uitgiftedatum, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms) die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de Notes bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus (inclusief de supplementen daartoe) is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. De documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan (http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/credit-suisse). De eventuele supplementen op het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf die publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien. Voordat u beslist om te beleggen in de Note, dient u het Basisprospectus en de definitieve voorwaarden, inclusief supplementen, te lezen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent