Print

LCL Emissions (FR) Auto-Callable Europe Select Diversification 90

 

 Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

LCL Emissions (FR) Auto-Callable Europe Select Diversification 90

ISIN Code

FR0013065349

Type

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een obligatie naar Frans recht

Emittent

LCL Emissions, gegarandeerd door Crédit Lyonnais S.A. Rating Crédit Lyonnais S&P: A (negatief vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht)]. Ratings op 24/11/2015. De ratingagentschappen kunnen de rating op ieder moment schorsen, wijzigen of schrappen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%) behoudens de garant in gebreke blijft of failliet gaat plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de STOXX® Europe Diversification Select 50 EUR (Price) Index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. U kunt de index raadplegen via:

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sxxdsp&searchTerm=sxxdsp

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de “Note(s)” genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt het volgende terug te betalen aan de belegger:

 

In geval van een automatisch vervroegde terugbetaling:

 • Aan het einde van het tweede jaar:

indien de index met 10% of meer is gestegen ten opzichte van zijn Beginniveau(3), het volledig belegd kapitaal(1)(2) vermeerderd met een meerwaarde van 10% (oftewel een actuarieel rendement van 2,41% na roerende voorheffing(4)).

 • Aan het einde van het vierde jaar:

indien de index met 20% of meer is gestegen ten opzichte van zijn Beginniveau(3), het volledig belegd

kapitaal(1)(2) vermeerderd met een meerwaarde van 20% (oftewel een actuarieel rendement van 2,92% na roerende voorheffing(4)).

 • Aan het einde van het zesde jaar:

indien de index met 30% of meer is gestegen ten opzichte van zijn Beginniveau(3), het volledig belegd

kapitaal(1)(2) vermeerderd met een meerwaarde van 30% (oftewel een actuarieel rendement van 3,02% na roerende voorheffing(4)).

 

Op de eindvervaldag, indien er geen automatisch vervroegde terugbetaling plaats vond:

100% van het belegd kapitaal(1)(2) vermeerder met de volledige prestatie van de Index, met een ondergrens van -10% (dus minstens 90% van het belegd kapitaal)

 

Hoe wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend ?

Op de eindvervaldag wordt de prestatie van de Index berekend op basis van de gemiddelde prestatie van de Index op 25 Maandelijkse Observatiedata(5).

Op elke Observatiedatum(5) wordt de prestatie van de Index berekend door de slotkoers van de Index te vergelijken met het Beginniveau(3)

 

(1) Behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais

(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%

(3) Rekenkundig gemiddelde van de slotkoers op 19/02/2016, 22/02/2016 en 23/02/2016

(4) Roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijzigingen)

(5) Voor gedetailleerde informatie over deze data verwijzen wij u naar pagina 8 van de Technisch Fiche.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar
 • Uitgiftedatum: 19/02/2016
 • Eindvervaldag: 19/02/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten : 1,00%
  • Distributievergoeding: Amundi Finance betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,10% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is onderhavig aan wetswijzigingen.
  • Van toepassing op een gemiddelde Retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont:
   • Roerende Voorheffing: 25%
   • Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,27% (maximum 800 EUR) op de secundaire markt)

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan een kredietrisico ten aanzien van Crédit Lyonnais. De belegger draagt het risico dat in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant de aan hem verschuldigde bedragen niet worden uitbetaald en dat hij het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. In haar hoedanigheid van garant verbindt Crédit Lyonnais zich volgens de vastgelegde formule tot uitbetaling aan de beleggers op elke eventuele Datum van automatische vervroegde terugbetaling (drempelwaarde van de prestatie) en op de eindvervaldag (belegd kapitaal vermeerderd met de prestatie), ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Bij inschrijving op deze Note stelt de belegger zich bloot aan een kredietrisico ten aanzien van Crédit Lyonnais. Aangezien de Emittent en de Garant tot dezelfde groep behoren, kan een dergelijke situatie belangenconflicten veroorzaken. Indien in het kader van de bepalingen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van Crédit Lyonnais zou vaststellen, zouden de Notes geheel of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd of, afhankelijk van de beslissing van de toezichthouder, worden omgezet in eigenvermogensinstrumenten (aandelen). In dat geval draagt de belegger het risico dat de aan hem verschuldigde bedragen niet worden uitbetaald en dat hij het belegde kapitaal en de eventueel verschuldigde meerwaarde geheel of gedeeltelijk verliest.

Risico met betrekking tot uitzonderlijke gebeurtenissen die van invloed zijn op de Index: Indien de index wordt vervangen door een index die gebruikmaakt van een formule en berekeningsmethode die in grote lijnen overeenkomen met die van de oorspronkelijke index of als de index door een nieuwe, voor de berekeningsagent acceptabele publicatie-agent wordt gepubliceerd, wordt die nieuwe index de nieuwe onderliggende waarde van de Notes. Indien de publicatie-agent ingrijpende veranderingen in de formule of de berekeningsmethode van de Index bekendmaakt of indien de overnemende publicatie-agent van de index deze gegevens niet bekendmaakt, zal de berekeningsagent aan de hand van de formules en berekeningsmethoden die vóór het optreden van deze gebeurtenis voor het bepalen van de Index werden gehanteerd, overgaan tot het bepalen van de waarden van de Index en van de andere bedragen die in de bepalingen van de Notes worden vermeld. Indien de publicatie-agent bekendmaakt dat de Index wordt opgeheven en er geen plaatsvervangende index bestaat, kan de Emittent, na de houders van de Notes te hebben geïnformeerd, besluiten de Notes tegen hun marktwaarde, die lager kan zijn dan het belegd kapitaal exclusief kosten, vervroegd terug te betalen. Beleggers wordt geadviseerd voor nadere informatie het Basisprospectus te raadplegen (pagina 116 tot 129).

Liquiditeitsrisico: De Note wordt op geen enkele gereglementeerde markt genoteerd. Amundi Finance zal de liquiditeit van de Note verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van maximaal 1% exclusief uitstapkosten en heffingen op beurstransacties), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Beleggers die hun effecten vóór de eindvervaldag wensen te verkopen, zullen deze moeten verkopen tegen de prijs die door Amundi Finance wordt bepaald op basis van de parameters van dat moment (cf. Technisch fiche, rubriek «Verkoop voor eindvervaldag»).

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd van de Note lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Bij vervroegde verkoop kan de belegger kapitaalverlies lijden . Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen als gevolg van de ontwikkeling van de marktparameters en met name die van de index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd.

Rendementsrisico en risico van kapitaalverlies: Beleggen in deze Note houdt een risico in dat eigen is aan de beurs. In geval van vervroegde terugbetaling in het tweede, vierde of zesde jaar wordt de prestatie begrensd op respectievelijk 10%, 20% en 30%. Er bestaat een risico van kapitaalverlies als een vervroegde terugbetaling niet wordt uitgevoerd en de prestatie van de Index op de eindvervaldag negatief is. Dit potentieel verlies blijft echter beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een actuarieel rendement van minimaal -2,14% vóór roerende voorheffing.

Beleggers wordt geadviseerd kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» van het Basisprospectus van 10/09/2015.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, Definitieve Voorwaarden en het Prospectus te lezen, alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online