Print

LCL Emissions (FR) Europe Select Diversification

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

LCL Emission (FR) Europe Select Diversification

ISIN Code

FR0013146156

Producttype en rechtsvorm

Note(s) verwijst naar een gestructureerd schuldinstrument naar Frans recht

Emittent

LCL Emissions – Naamloze vennootschap naar Frans recht – ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 529 234 940 – statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk.

Garant

Crédit Lyonnais S.A.- LCL (Rating van Crédit Lyonnais per 04/04/2016: S&P: A / Rating Fitch: A. De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.)

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en de Garant plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de STOXX Europe Diversification Select 50 EUR (Price) Index. De belegger geniet niet van de dividenden van de aandelen in de Index. U kunt de index consulteren via: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sxxdsp&searchTerm=sxxdsp

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna het/de «Note(s)» genoemd). Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt op de eindvervaldag terug te betalen:

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

+

100% van de Gemiddelde Prestatie(2)(3) van de Index

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

 

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend op basis van de observaties van de index (9 jaarlijkse observaties(4)) ten opzichte van de uitgiftedatum van de Note(4).

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht op heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van de Note, zijnde €1.000 per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

 

.

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent en de Garant.

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) Zie de Technische Fiche voor de detail van de data.

(5) Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van 01/07/2016, 04/07/2016 en 05/07/2016

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 9 jaar
  • Uitgiftedatum: 01/07/2016
  • Eindvervaldag: 01/07/2025

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten : 1,00%
  • Distributiekosten: De Distributeur ontvangt een gemiddelde jaarlijske vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de Effecten) ter hoogte van maximaal 1,00% van de daadwerkelijk geplaatste effecten. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  www.crelan.be

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Garant Crédit Lyonnais. In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Crédit Lyonnais verbindt zich er als Garant toe de beleggers de na afloop van de periode van 9 jaar beloofde formule (belegd kapitaal (exclusief kosten) plus rendement) terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van de Garant. Bovendien behoren de Emittent en de Garant tot hetzelfde concern, wat kan leiden tot belangenconflicten. Indien de afwikkelingsautoriteit, in het kader van de bepalingen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen, het bewezen of te verwachten faillissement van de Garant zou vaststellen, zouden de Notes geheel of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd of, afhankelijk van de beslissing van de toezichthouder, worden omgezet in eigenvermogensinstrumenten (aandelen). In dat geval draagt de belegger het risico dat de aan hem verschuldigde bedragen niet worden uitbetaald en dat hij het belegde kapitaal en de eventueel verschuldigde meerwaarde geheel of gedeeltelijk verliest.

Risico verbonden aan de index

Indien de Index wordt vervangen door een index die gebruikmaakt van een formule en berekeningsmethode die in grote lijnen overeenkomen met die van de oorspronkelijke Index, of als de Index door een nieuwe, voor de berekeningsagent acceptabele publicatie-agent wordt gepubliceerd, wordt die nieuwe index de nieuwe onderliggende waarde van de Notes. Indien de publicatie-agent ingrijpende veranderingen in de formule of de berekeningsmethode van de Index bekendmaakt of indien de overnemende publicatie-agent van de Index deze gegevens niet bekendmaakt, zal de berekeningsagent aan de hand van de formules en berekeningsmethoden die vóór het optreden van deze gebeurtenis voor het bepalen van de Index werden gehanteerd, overgaan tot het bepalen van de waarden van de Index en van de andere bedragen die in de bepalingen van de Notes worden vermeld. Indien de publicatie-agent bekendmaakt dat de Index wordt opgeheven en er geen plaatsvervangende index bestaat, kan de Emittent, na de houders van de Notes te hebben geïnformeerd, besluiten de Notes tegen hun marktwaarde, die lager kan zijn dan het belegd kapitaal exclusief kosten, vervroegd terug te betalen. Wij raden beleggers aan voor meer informatie het Basisprospectus te raadplegen (pagina 116 tot 129).

Liquiditeitsrisico

De Note staat op geen enkele gereglementeerde markt genoteerd. Amundi Finance verzekert de liquiditeit van dit product door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van maximaal 1% exclusief uitstapkosten en heffingen op beurstransacties), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Beleggers die hun effecten vóór de eindvervaldag wensen te verkopen, zullen deze moeten verkopen tegen de prijs die door Amundi Finance wordt bepaald op basis van de parameters van dat moment (cf. Technische Fiche, rubriek “Verkoop vóór de eindvervaldag”).

Risico op koersschommelingen:

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de koers van de Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Ze kunnen dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moeten zij erop toezien dat hun beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Voordat de looptijd van 9 jaar verstreken is, kan de prijs van het product sterk schommelen als gevolg van de ontwikkeling van de marktparameters en met name die van de index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Aanvullende informatie over de Belgische wetgeving

De Emittent kan bij het toepassen van de clausules van het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden betreffende de emissie van dit in België gedistribueerde product worden geacht de economische wetgeving van België na te lezen, met name met betrekking tot de bepaling ten aanzien van oneerlijke bedingen voor zover deze bepalingen hierop van toepassing zijn.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie en de Basis Prospectus, zijn aanvullingen nr 1 en nr 2 te lezen voorafgaande in te tekenen op dit product.

De Basis Prospectus” naar Frans recht alsook de “Final Terms” of “de Definitieve Voorwaarden” en de specifieke samenvatting verbonden aan de emissie zijn beschikbaar op de website: http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/lcl-emissions

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online