Print

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

 

Productmodaliteiten

 Belangrijkste kenmerken

Naam product

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

ISIN-code

XS1035526646

Type

Schuldinstrument naar Engels recht (EMTN)

Emittent

Natixis S.A. (S&P: A (stabiel vooruitzicht), Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht), ratings per 28/02/2016)

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 100% in EUR van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%) behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® index. (rekening houdend met de door de aandelen uitgekeerde

Netto dividenden en na aftrek van een forfaitair dividend van 4,50%). De index kunt u consulteren via https://www.euronext.com/nl/products/indices/NL0011376140-XAMS.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument naar Engels recht (hierna de « Note(s) » genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt het volgende terug te betalen:

 

Een mogelijkheid tot “Switch” vanaf het einde van het eerste jaar:

Op de eindvervaldag krijgt de belegger, indien de emittent zijn recht tot “Switch” niet heeft uitgeoefend:

Vanaf het einde van het eerste jaar kan de Emittent jaarlijks zijn recht tot “Switch” uitoefenen. De belegger krijgt in dat geval:

• 100% van het belegd kapitaal(1)(2)

• een coupon van 4,00%(1) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.

De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is klein. Als hij beslist om zijn recht tot “Switch” op de Note uit te oefenen, doet hij dat waarschijnlijk op het einde van de looptijd en indien de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® Index (de “Index”) sterk gestegen is.

Het volledige initieel belegd kapitaal(1)(2), vermeerderd met de Gemiddelde Prestatie van de Index, zonder maximum in geval van een positieve prestatie.

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

• 100% van het belegd kapitaal(1)(2) Indien het Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

• 100% van het belegd kapitaal(1)(2) plus een potentiële meerwaarde ten belope van 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 31 maandelijkse observaties(3) (tussen 21 november 2022 en 14 mei 2025) te vergelijken met zijn startniveau (slotkoers van de Index op 20 mei 2016).

 

Indien de Emittent beslist om zijn recht tot “Switch” uit te oefenen tijdens de looptijd van de Note, is de belegger niet meer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index.

 

In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van de Note, € 1.000 per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

 

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief 2,50% instapkosten

(3) De precieze data vindt u in de Technische Fiche.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 9 jaar
  • Uitgiftedatum: 20/05/2016
  • Eindvervaldag: 23/05/2025

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten: 1,00%
  • Distributiekosten: Natixis betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  www.crelan.be

Voornaamste risico’s

Bijkomende informatie naar Belgisch recht: De Emittent kan verplicht zijn de bepalingen uit het Belgische economische recht na te leven, met name de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen en de toepassing van de bedingen uit het basisprospectus en de definitieve voorwaarden met betrekking tot de distributie van de Note in België, voor zover die bepalingen op de Emittent van toepassing zijn.

Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Natixis S.A. (dat beschikt over een rating S&P: A, Moody’s: A2 en Fitch: A). In geval van wanbetaling door de Emittent (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) kan de belegger zijn initieel belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien de perceptie van het kredietrisico van Natixis S.A. verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de marktkoers van de Note. Hoe verder verwijderd van de eindvervaldag, hoe groter de potentiële gevolgen kunnen zijn. Indien in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen de afwikkelingsautoriteit vaststelt dat de Emittent falende is of waarschijnlijk falende zal zijn, kan zij beslissen om maatregelen te nemen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in dit geval loopt de belegger het risico het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen. De rating van Natixis S.A. is de rating die geldt op de datum van de start van de inschrijvingsperiode. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien en biedt geen garantie ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Emittent. Hij vormt geenszins en mag niet worden opgevat als een argument om in te tekenen op deze Note.

Risico op koersschommelingen: De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de tegenwaarde van de Note tijdens de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). In dat geval kan hij kapitaalverlies lijden bij een verkoop voor de eindvervaldag. Bovendien moet hij erover waken dat zijn beleggingstermijn overeenkomt met de beleggingstermijn van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal geldt alleen op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de koers van de Note volatiel zijn onder invloed van het verloop van de marktomstandigheden, en in het bijzonder de ontwikkeling van de Index, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent en de Garant. Indien alle andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging van de rente tot een daling van de waarde van de Note en omgekeerd.

Valutarisico: De Note is uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico: De Note noteert op geen enkele beurs. Natixis garandeert de liquiditeit van de Note door op te treden als koper (bied-laatspread van 1%), behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, moet ze verkopen tegen de prijs die Natixis bepaalt naargelang de omstandigheden van het moment (zie de Technische Fiche, rubriek “Verkoop voor de eindvervaldag”).

Risico van vervroegde terugbetaling en risico’s gekoppeld aan de onderliggende index:

a) Risico’s van vervroegde terugbetaling in geval van illegaliteit van het product

In geval van vervroegde terugbetaling door de Emittent vóór de eindvervaldag, als het product illegaal wordt, zal de Emittent het product terugbetalen tegen zijn marktwaarde. De prijs bij een vervroegde terugbetaling van het product kan lager zijn dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegde kapitaal.

b) Risico’s gekoppeld aan de onderliggende index

In geval van een buitengewone gebeurtenis in de onderliggende index zal het product worden terugbetaald tegen zijn marktwaarde (zoals bepaald in het Basisprospectus). Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegde kapitaal.

Risico van kapitaalverlies: Bij een verkoop voor de eindvervaldag kan de verkoopprijs van de Note lager zijn dan de uitgifteprijs. De klant neemt in dat geval dus een niet vooraf berekenbaar risico op kapitaalverlies. Op de eindvervaldag krijgt de belegger minstens 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) terugbetaald.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, de Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, alvorens in te tekenen op dit product.

Het uitgifteprogramma (“Debt Issuance Programme”) of de “basis prospectus” naar Egels recht alsook de “Final Terms” of “Definitieve Condities” zijn beschikbaar op internet via www.crelan.be/nl/particulieren/producten/natixis

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online