Print

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond 2027

Productmodaliteiten

 Belangrijkste kenmerken

Naam product

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond 2027

ISIN CODE

XS1316203816

Type product en toepasselijk recht

Schuldinstrument naar Engels recht (EMTN)

Emittent

Natixis S.A. Ratings op 10/04/2017: S&P: A (stabiel vooruitzicht) / Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel vooruitzicht). De ratingagentschappen kunnen de rating op elk moment wijzigen.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1) plus een eventuele meerwaarde(2) die afhankelijk is van de positieve prestatie van de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® index, hierna “de Index”, (rekening houdend met de door de aandelen uitgekeerde nettodividenden en na aftrek van een forfaitair dividend van 4,50%). De Emittent behoudt zich het recht om jaarlijks eenzijdig te beslissen het product om te vormen (Switch to Bond) tot een product dat 10 vaste coupons van 4,00% bruto(2) uitkeert. De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein.

 

(1)   Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent

(2)   De eventuele meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijzigingen).

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument naar Engels recht (hierna de “Note(s)”). Door in te tekenen op dit product leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen:

 

Een mogelijkheid tot “Switch to Bond” vanaf het

einde van het eerste jaar:

De Emittent heeft vanaf het einde van het eerste tot het negende jaar, eenzijdig het recht om de “Switch to Bond” uit te oefenen. De belegger krijgt in dat geval:

 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2) op de eindvervaldag
 • een coupon van 4,00%(1)(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum tot de eindvervaldag

De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein. Als hij beslist om zijn recht tot “Switch to Bond” op het product uit te oefenen, doet hij dat waarschijnlijk op het einde van de looptijd en indien de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® index sterk gestegen is.

 

Op de eindvervaldag krijgt de belegger, indien de Emittent zijn recht tot “Switch to Bond” niet heeft uitgeoefend:

Het volledige initieel belegd kapitaal(1)(2), vermeerderd met de Gemiddelde Prestatie van de Index, zonder maximum in geval van een positieve prestatie.

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is, ontvangt de belegger:

 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2) Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger:
 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2), vermeerderd met een meerwaarde(3) die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index.

 

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Index berekend ?

De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van 37 maandelijkse observaties(4) (tussen 27 mei 2024 en 26 mei 2027) te

vergelijken met zijn startniveau (slotkoers van de Index op 29 mei 2017).

 

Indien de Emittent beslist om zijn eenzijdig recht tot “Switch to Bond” uit te oefenen tijdens de looptijd van het product, is de belegger niet meer blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index. In geval van faillissement, wanbetaling of afwikkeling van de Emittent, loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet

terugkrijgt en kan hij het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

 

De term “belegd kapitaal” verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van een Note, € 1.000 per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief 2,50% instapkosten

(3) De eventuele meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijzigingen)

(4) De precieze data vindt u in de Technische Fiche.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 29/05/2017
 • Eindvervaldag: 09/06/2027

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten: 1,00%
 • Distributiekosten: Natixis betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 30%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 1.300 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Natixis S.A. (dat beschikt over een rating S&P: A, Moody’s: A2 en Fitch: A). In geval van faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van de Emittent, kan de belegger zijn initieel belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien de perceptie van het kredietrisico van Natixis S.A. verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de marktkoers van de Note. Hoe verder verwijderd van de eindvervaldag, hoe groter de potentiële gevolgen kunnen zijn. Indien in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen

en beleggingsondernemingen de afwikkelingsautoriteit vaststelt dat de Emittent falende is of waarschijnlijk falende zal zijn, kan zij beslissen om maatregelen te nemen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in dit geval loopt de belegger het risico het belegd kapitaal en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen. De rating van Natixis S.A. is de rating die geldt op de datum van de start van de inschrijvingsperiode. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien en biedt geen garantie ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Emittent. Hij vormt geenszins en mag niet worden

opgevat als een argument om in te tekenen op deze Note.

 

Risico op koersschommelingen

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de tegenwaarde van de Note tijdens de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). In dat geval kan hij kapitaalverlies lijden bij een verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erover waken dat zijn beleggingstermijn overeenkomt met de beleggingstermijn van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal geldt alleen op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de koers van de Note volatiel zijn onder invloed van het verloop van de marktomstandigheden, en in het bijzonder de ontwikkeling van de Index, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Indien alle andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging van de rente tot een daling van de waarde van het product en omgekeerd.

 

Valutarisico

Het product is uitgedrukt in EUR.

 

 

Liquiditeitsrisico

De Note noteert op geen enkele beurs. Natixis garandeert de liquiditeit van het product door op te treden als koper (bied-laatspread van 1%), behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, moet ze verkopen tegen de prijs die Natixis bepaalt naargelang de omstandigheden van het moment (zie de Technische Fiche, rubriek “Verkoop vóór de eindvervaldag”).

 

Risico van vervroegde terugbetaling en risico’s gekoppeld aan de onderliggende index:

a) Risico’s van vervroegde terugbetaling in geval van illegaliteit van het product, wetswijzigingen en faillissement van de Emittent

In geval van vervroegde terugbetaling door de Emittent vóór de vervaldatum, als het product illegaal wordt of in geval van wetswijzigingen of faillissement van de Emittent, zal de Emittent het product terugbetalen tegen zijn marktwaarde (zoals bepaald in het Prospectus). De prijs bij een vervroegde terugbetaling van het product kan lager zijn dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegde kapitaal.

b) Risico’s van vervroegde terugbetaling naast illegaliteit van het product, wetswijzigingen en faillissement van de Emittent.

In geval van een buitengewone gebeurtenis in de onderliggende index, zal de Berekeningsagent de marktwaarde van het product kunnen bepalen en de houder de keuze bieden tussen een vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (deze marktwaarde kan lager zijn dan het initieel belegde bedrag) en een terugbetaling tegen de gemonetiseerde waarde die is berekend op basis van een rente bepaald op de datum van de monetisering, waarbij dit brutobedrag niet lager mag zijn dan de nominale waarde (zie risico’s van fiscale aard hieronder). Er mogen aan de consument echter geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. De toegepaste rente is de jaarlijkse rente die de Emittent aanbiedt, op de dag waarop de triggergebeurtenis plaatsvindt, op een schuldbewijs waarvan de levensduur gelijk is aan de resterende levensduur van het gestructureerde product op de dag waarop het is stopgezet (de “funding rate”), toe te passen vanaf deze dag tot de vervaldatum.

c) Risico’s van fiscale aard

De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat indien de Emittent als gevolg van een wijziging van de geldende reglementering na de uitgiftedatum verplicht is om belastingen, taksen, bijdragen of door de overheid opgelegde kosten van welke aard dan ook te betalen, in te houden of af te trekken, die worden geïnd of ingehouden door of in België of enig ander rechtsgebied, noch de Emittent, noch het betaalkantoor, noch enige andere persoon verplicht zou zijn om in verband met de notes bijkomende bedragen te betalen omdat er een dergelijke bronbelasting wordt opgelegd. Deze bijkomende bedragen komen voor rekening van de belegger. De voorwaarden van de notes verlenen de Emittent niet het recht om de notes vervroegd af te lossen na een wijziging van het belastingstelsel waardoor de Emittent dergelijke betalingen zou moeten verrichten.

Prospectus

Deze brochure is een louter commercieel document en een samenvatting van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van het product. Deze documentatie bestaat uit een uitgifte- en toelatingsprospectus (het “Prospectus”) dat in het Engels is

opgesteld en dat als bijlage een Franse en Nederlandse samenvatting met betrekking tot de effecten bevat. Het Prospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg onder het visum nummer c-20516 op datum van 11 april 2017. Het Prospectus is bekendgemaakt bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij Crelan (www.crelan.be) en de beurs van Luxemburg (www.bourse.lu). De eventuele supplementen bij het Prospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf de publicatiedatum om zijn inschrijvingsorder te herzien.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent