Print

Natixis (FR) Europe Style Weighted Switch to Bond

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Natixis (FR) Europe Style Weighted Switch to Bond

ISIN-code

XS1316200390

Type product en rechtsvorm

Schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Natixis S.A. (S&P: A (stabiel vooruitzicht), Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht), ratings per 19/08/2016)

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van 100% in EUR van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent, plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Euro iSTOXX 50 Style Weighted index (hierna de “Index”, berekend met herbelegde nettodividenden en na aftrek van een forfaitair bedrag van 5,50%.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een schuldinstrument naar Engels recht (hierna de « Note(s) » genoemd). Door in te tekenen op dit product leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt het volgende terug te betalen:

 

Een mogelijkheid tot "Switch" vanaf het einde van het eerste jaar:

Vanaf het einde van het eerste jaar kan de Emittent jaarlijks zijn recht tot "Switch" uitoefenen. De belegger krijgt in dat geval:

• 100 % van het belegd kapitaal(1)(2) op de eindvervaldag

• een coupon van 4,00 %(1) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum tot de eindvervaldag

 

De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein. Als hij beslist om zijn recht tot "Switch" op het product uit te oefenen, doet hij dat waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en indien de Index sterk gestegen is.

 

Op de eindvervaldag krijgt de belegger, indien de Emittent zijn recht tot "Switch" niet heeft uitgeoefend:

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is, dan krijgt de belegger:

• 100 % van het belegd kapitaal(1)(2)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, dan krijgt de belegger:

• 100 % van het belegd kapitaal(1)(2) plus een potentiële meerwaarde gelijk aan 100 % van de Gemiddelde Prestatie van de Index

 

De Gemiddelde Prestatie van de Euro iSTOXX® 50 Style Weighted Index wordt berekend door het gemiddelde van de niveaus geregistreerd op 31 maandelijkse observatiedatums(3) (tussen 20 mei 2024 en 18 november 2026) te vergelijken

met zijn startniveau (slotkoers van de Index van 18 november 2016).

 

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%

(3) Zie technische fiche voor de data.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 18/11/2016
 • Eindvervaldag: 04/12/2026

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten:
  - Voor de eindvervaldag: 1,00%, plus een taks op beursverrichtingen van 0,09% (max. 650 EUR)
  - Op de eindvervaldag: 0%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Voornaamste risico’s

Bijkomende inlichtingen betreffende de Belgische wetgeving

De Emittent kan verplicht zijn de Belgische economische wetgeving na te leven, met name de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen, in de toepassing van de bedingen uit het Basisprospectus en de definitieve voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van dit product dat in België wordt verkocht, voor zover die bepalingen op de Emittent van toepassing zijn.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Natixis S.A. (die beschikt over een rating bij S&P: A, Moody’s: A2 en Fitch: A). In geval van faillissement van de Emittent, een risico op faillissement of afwikkeling van de Emittent, kan de belegger zijn initieel belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien de perceptie van het kredietrisico van Natixis S.A. verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de marktkoers van de Note. Hoe verder verwijderd van de eindvervaldag, hoe groter de potentiële gevolgen kunnen zijn. Indien de afwikkelingsautoriteit in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen vaststelt dat de Emittent falende is of waarschijnlijk falende zal zijn, kan zij beslissen om maatregelen te nemen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in dit geval loopt de belegger het risico het belegd bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen. De rating van Natixis S.A. is de rating die geldt op de datum van opening van de inschrijvingsperiode. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien en biedt geen garantie ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Emittent. Hij vormt geenszins en mag niet worden opgevat als een argument om in te schrijven op het product.

Risico op koersschommelingen

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de tegenwaarde van de Note tijdens de looptijd van de Note lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). In dat geval kan hij kapitaalverlies lijden bij een verkoop voor de eindvervaldag. Bovendien moet hij erover waken dat zijn beleggingstermijn overeenkomt met de beleggingstermijn van de Note. Het recht op terugbetaling van 100 % van het kapitaal geldt alleen op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de koers van de Note volatiel zijn onder invloed van het verloop van de marktomstandigheden, en in het bijzonder de ontwikkeling van de Index, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Indien alle andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging van de rente tot een daling van de waarde van het product en omgekeerd.

Valutarisico De Note is uitgedrukt in EUR.

Liquiditeitsrisico Natixis garandeert de liquiditeit van de Note door op te treden als koper (bied-laatspread van 1 %), behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, moet ze verkopen tegen de prijs die Natixis bepaalt afhankelijk van de omstandigheden van het moment (zie de Technische Fiche, rubriek "Verkoop voor de eindvervaldag").

Risico op vervroegde terugbetaling en risico’s gekoppeld aan de onderliggende Index

a) Risico's van vervroegde terugbetaling in geval van illegaliteit van het product In geval van vervroegde terugbetaling door de Emittent vóór de vervaldatum, als het product illegaal wordt, zal de Emittent het product terugbetalen tegen zijn marktwaarde De prijs bij een vervroegde terugbetaling van het product kan lager zijn dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegd kapitaal.

b) Risico's gekoppeld aan de onderliggende Index

In geval van een buitengewone gebeurtenis in de onderliggende index zal het product worden terugbetaald tegen zijn marktwaarde (zoals bepaald in het Basisprospectus). Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegd kapitaal.

Risico van kapitaalverlies

Bij een uitstap voor de eindvervaldag kan de terugkoopprijs van de Note lager zijn dan de verkoopprijs. De klant neemt in dat geval dus een niet vooraf berekenbaar risico op kapitaalverlies. Op de eindvervaldag krijgt de belegger minstens 100 % van het belegd kapitaal (exclusief kosten) terugbetaald, behalve in geval van faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van de Emittent.

Fiscaal risico

De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat als de emittent als gevolg van een wijziging van de geldende reglementering na de uitgiftedatum verplicht is om belastingen, taksen, bijdragen of door de overheid opgelegde kosten te betalen van welke aard dan ook, die worden geïnd of ingehouden door of in Frankrijk of enig ander rechtsgebied, de emittent, noch het betaalkantoor, noch enige andere persoon verplicht zou zijn om in verband met de Notes bijkomende bedragen te betalen omdat een dergelijke bronbelasting wordt opgelegd. Deze bijkomende bedragen komen voor rekening van de belegger. De voorwaarden van de Notes verlenen de emittent niet het recht om de Notes vervroegd af te lossen na een wijziging

Documenten

Deze brochure is een louter commercieel document en een samenvatting van de verplichtingen van de Emittent die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van het product. Die documentatie bestaat uit het uitgifteprogramma (Debt Issuance Programme) of het Basisprospectus (Base Prospectus) naar Engels recht van 29 december 2015 (zoals gewijzigd met de supplementen van 1 maart 2016, 1 april 2016, 27 april 2016, 30 mei 2016 en 3 augustus 2016) en de Definitieve Voorwaarden (Final Terms), die zijn opgesteld in het Engels, waarbij als bijlage een samenvatting met betrekking tot de effecten is gevoegd in het Frans en Nederlands.

Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor

Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij Crelan (www.crelan.be) en de beurs van Luxemburg (www.bourse.lu). De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf de publicatiedatum om zijn inschrijvingsorder

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online