Print

SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note

ISIN-code

XS1416519780

Type product en rechtsvorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale)

Garant

Société Générale [S&P A (stabiel), Moody’s A2 (stabiel), Fitch A (stabiel) op 29/07/2016]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van 100% in USD van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%), behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent en de garant, plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Solactive Atlantic Quality Price Return index (de belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren).

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt op de eindvervaldag het maximum te betalen tussen:

 

100%(1)(2) van het belegd kapitaal (in USD)

EN

100% van het belegd kapitaal(1)(2) (in USD) plus een meerwaarde gelijk aan 200% van de gemiddelde prestatie(3) van de index (beperkt tot een maximum van 70%).

Het maximum terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag is dus 170% van het belegd kapitaal(1)(2)(3).

De gemiddelde prestatie van de index wordt berekend op basis van de observaties van de index (31 maandelijkse observaties tijdens de 2,5 laatste jaren(4)) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (14/11/2016).

De kans op het bereiken van het maximum van 70% is heel klein.

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%

(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent en de garant

(3) Potentiële meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging)

(4) Zie technische fiche voor de data.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar
 • Uitgiftedatum: 14/11/2016
 • Eindvervaldag: 21/11/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten:
  - Voor de eindvervaldag: 1,00%, plus een taks op beursverrichtingen van 0,09% (max. 650 EUR)
  - Op de eindvervaldag: 0%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 USD

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Voornaamste risico’s

Bijkomende informatie naar Belgisch recht: De emittent zou gehouden kunnen zijn tot de naleving van het Belgische Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de bepalingen betreffende de clausules van misbruik, bij de toepassing van de clausules van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden betreffende de uitgifte van dit product dat in België verdeeld wordt, voor zover deze bepalingen op dit laatste van toepassing zijn.

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de garant Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch. Als de garant failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de emittent en/of de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het (de) onderliggende instrument(en): herschikking, vervanging, vervroegde terugbetaling of ontbinding: Om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 526 tot 535) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Atlantic Quality index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Wisselrisico: Het product wordt uitgedrukt in USD. Als u dus op de eindvervaldag uw kapitaal en uw eventuele meerwaarde wenst om te zetten in EUR, kunnen die bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Dit risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in USD hebben.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse waarnemingen) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in USD (exclusief instapkosten) door de emittent.

Documenten

De “Notes” SG Issuer (LU) Atlantic Quality Upside Booster USD Note die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 87203EN/16.11) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 22/09/2016 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 06/07/2016 (aangevuld met de bijlagen van 09/08/2016 en 12/08/2016) dat door de CSSF op 06/07/2016 werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op www.crelan.be. De beleggers worden verzocht om vóór de verwerving van het product de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek “Risicofactoren” van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de inschrijvingsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online