Print

SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality

 

Productmodaliteiten

Voornaamste kenmerken

Naam product

SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality

ISIN-CODE XS1289909845

Type

Afgeleid instrument naar Engels recht

Uitgever

SG Issuer, garantie door Société Générale [Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), S&P: A (negatief vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht)]. Ratings op 29/12/2015. De ratingagenschappen kunnen de rating op ieder moment schorsen, wijzigen of schrappen.

Beleggingsdoelstelling

 • Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% (exclusief instapkosten van 2,50%) van het belegd kapitaal, behoudens de garant in gebreke blijft of failliet gaat.
 • Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Solactive Atlantic Quality Price Return Index
 • De mogelijkheid tot een vervroegde terugbetaling die de emittent vanaf het eerste t.e.m. het achtste jaar kan activeren.
 • U kunt de index volgen via de website: http://www.solactive.com/equity-indexing/solactive-indices/?index=DE000S...

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een afgeleid schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent die zich verbindt het volgende terug te betalen:

 

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING VANAF HET EERSTE T.E.M. HET ACHTSTE JAAR

100% van het belegd kapitaal(1)(2) plus een meerwaarde van 6%(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2)

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is:

100% van het belegd kapitaal(1)(2) plus een meerwaarde gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(3) van de index.

 

Hoe wordt de gemiddelde prestatie van de index berekend ?

De Gemiddelde Prestatie van de index wordt berekend op basis van 8 jaarlijkse(4) observaties van de index, ten opzichte van uitgiftedatum van de Note (18/03/2016)

 

(1) Behoudens wanbetaling of faillissement van de Garant (Société Générale).

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) De potentiële meerwaarde is onderhavig aan Roerende Voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie Brochure, Technische Fiche pagina 8 voor meer details omtrent de datums.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar en 6 maanden
 • Uitgiftedatum: 18/03/2016
 • Eindvervaldag: 25/09/2024

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten : 1,00%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is onderhavig aan wetswijzigingen.
 • Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont:
  • Roerende Voorheffing: 27%
  • Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximum 650 EUR) op de secundaire markt)

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/overzichtstabel-notes.

Voornaamste risico’s

Société Générale verklaart dat het product SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality conform is aan alle reglementaire teksten en wetten van het Koninkrijk België en in het bijzonder de artikels van toepassing op de producten die in aanmerking komen in het Belgische Wetboek van economisch recht. Société Générale verplicht zich om het Belgisch Wetboek van economisch recht na te leven in de toepassing van de clausules van het basisprospectus betreffende het product.

Kredietrisico: de belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de garant Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch. Als de garant in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het (de) onderliggende instrument(en): herschikking, vervanging, vervroegde terugbetaling of ontbinding: om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 528 tot 539) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling: de belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Callable Atlantic Quality. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Atlantic Quality Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico: deze Note is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek “Verkoop vóór eindvervaldag”).

Rendementsrisico: beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 8 jaarlijkse observaties) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde krijgen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal.

-

Beheer uw rekeningen online