Print

SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK

Productmodaliteiten

 Belangrijkste kenmerken

Naam product

SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK

ISIN-code

XS1555892485

Type en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale).

Garant

Société Générale [S&P: A (stabiel), Moody’s: A2 (stabiel), Fitch: A (stabiel). Ratings op 15/03/2017]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

Na afloop van het eerste tot en met het zevende jaar kan de Emittent, SG Issuer, een « vervroegde terugbetaling » activeren. De belegger ontvangt dan 100% van het belegd kapitaal in NOK (exclusief instapkosten van 2,50%) plus een meerwaarde in NOK van 7% per verstreken jaar (meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging)).

Op de eindvervaldag, indien de vervroegde terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd, het recht op terugbetaling van 100% van uw belegd kapitaal in NOK (exclusief instapkosten van 2,50%) plus een meerwaarde die afhankelijk is van de Gemiddelde Prestatie van de Solactive Market Leaders 25 AR-index, met een minimum van 9% (meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging)). Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant. De Index wordt berekend met herbelegde nettodividenden en verminderd met een forfaitair dividend van 4,50%.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de volgende formule te betalen:

 

Na afloop van het eerste tot en met het zevende jaar kan de Emittent een « vervroegde terugbetaling » activeren. De belegger ontvangt dan:

 

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK

plus

 • een meerwaarde van 7%(1)(3) in NOK per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum.

 

Op de eindvervaldag, indien de vervroegde terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd, ontvangt de belegger:

 

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK

en

 • een meerwaarde in NOK die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(1)(3) van de Index, met een minimum van 9%(1)(3).

 

De Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijkse observaties van de Index tijdens de laatste 2,5 jaar (31 observaties(4)) ten opzichte van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum van de Note (12/05/2017).

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant.

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer informatie over deze observatiedata.

Looptijd

 • Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar
 • Uitgiftedatum: 12/05/2017
 • Eindvervaldag: 19/05/2025

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: 2,50%
 • Uitstapkosten:

-       Voor de vervaldag: 1% plus een taks op beursverrichtingen van 0,09% (met een maximum van 1.300 EUR).

-       Op de eindvervaldag: 0%.

 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing bij de opstelling van de brochure (15/03/2017) op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 30%

-       Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR).

De belegger die niet over een rekening in Noorse kronen beschikt, moet, naast de kosten verbonden aan de Notes, de wisselkosten dragen bij de aankoop van Noorse kronen om op de Notes in te tekenen (verkoopkoers van de markt op de datum van de verrichting) en/of van de verkoop van Noorse kronen bij het innen van de winst en/of de terugbetaling op de eindvervaldag (aankoopkoers van de markt op de datum van de verrichting).

Minimaal te beleggen bedrag

10.000 NOK

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Voornaamste risico’s

Bijkomende informatie ten aanzien van Belgisch recht: De Emittent verklaart een aantal misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende basisprospectus, ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden. De Emittent verbindt zich tot de naleving van de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de bepalingen betreffende de misbruikclausules. De Emittent verklaart derhalve dat in het kader van de aanbieding aan het publiek in België: (i) de volgende clausules, die niet ontoepasbaar werden gemaakt via de definitieve voorwaarden, derhalve niet van toepassing zullen zijn: Stop-loss event, Hedging Disruption, Increased Cost of Hedging, Substitution en (ii) de bepalingen betreffende de aflossing in de volgende clausules derhalve niet van toepassing zullen zijn: Redemption for tax reasons, Redemption for special tax reasons, Redemption for regulatory reasons, Adjustments en Change in Law.

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Garant Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch. Als de Emittent en/of de Garant failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent en/of de Garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het (de) onderliggende instrument(en): Bij gebeurtenissen die een impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, wordt het product op de vervaldag tegen 100% van de nominale waarde (dit is 10.000 NOK per coupure) terugbetaald door de Emittent (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, wanbetaling, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) en kan het in een aantal gevallen recht geven op een bijkomende betaling wanneer deze gebeurtenis zich voordoet. Na deze gebeurtenis wordt geen enkele meerwaarde betaald op de vervaldag van het product. Desgewenst kan de klant echter het product vóór de vervaldag tegen de marktprijs verkopen op de secundaire markt (zie « Liquiditeitsrisico » hierna voor meer informatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 257 tot 259, 269 tot 276 en 526 tot 535) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling die door de Emittent geactiveerd kan worden. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Market Leaders 25 AR-index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Wisselrisico: Het product wordt uitgedrukt in NOK. Als u dus op de eindvervaldag uw kapitaal en uw meerwaarde wenst om te zetten in EUR, kunnen die bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Dit risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in NOK hebben.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de Gemiddelde Prestatie van de Index (rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse observaties gedurende de laatste 2,5 jaar (31 observaties)) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in NOK (exclusief kosten) en een meerwaarde van 9% in NOK (meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent en/of de Garant. De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index op de eindvervaldag.

Prospectus

De “Notes” SG Issuer (LU) Callable Market Leaders Minimum Yield NOK die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 103855EN/17.5) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 23/03/2017 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 06/07/2016 (aangevuld met de bijlagen van 09/08/2016, 12/08/2016, 24/08/2016, 18/10/2016, 16/11/2016, 02/12/2016, 23/12/2016 en 25/01/2017) dat op 06/07/2016 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/societe-generale.

De beleggers worden verzocht om vóór de verwerving van het product de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek « Risicofactoren » van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de inschrijvingsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

 

 

 

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent