Print

SG Issuer (LU) Finvex Sector Minimum Yield NOK 2

Productmodaliteiten

 Belangrijkste kenmerken

Naam product

SG Issuer (LU) Finvex Sector Minimum Yield NOK 2

ISIN-code

XS1290010542

Type

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Emittent: SG Issuer, gegarandeerd door Société Générale [Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht)]. Ratings op 27/01/2016. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 105% in NOK van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten van 2,50%) behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. U kunt de index raadplegen via: http://www.finvex.com/eng/indices_12.php

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de « Note(s) » genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt op de eindvervaldag het maximum te betalen tussen:

 

  • 105%(1)(2)(3) van het belegd kapitaal in NOK.

EN

  • 100% van het belegd kapitaal(1)(2) in NOK plus een meerwaarde gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie(3) van de index (beperkt tot een maximum van 45%)

 

Hoe wordt de gemiddelde prestatie van de index berekend?

De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van de observaties van de index

(31 maandelijkse observaties tijdens de 2,5 laatste jaren(4)) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (29/04/2016).

 

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de garant (Société Générale).

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) Potentiële meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie brochure, technische fiche op pagina 12 voor de data.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 7 jaar en 6 maanden
  • Uitgiftedatum: 29/04/2016
  • Eindvervaldag: 06/11/2023

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten: 1,00%
  • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 27%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

10.000 NOK

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://crelan.be/fr/particuliers/produits/cours-des-notes-0.

Voornaamste risico’s

Bijkomende informatie naar Belgisch recht: De emittent zou gehouden kunnen zijn tot de naleving van het Belgische Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de bepalingen betreffende de clausules van misbruik, bij de toepassing van de clausules van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden betreffende de uitgifte van dit product dat in België verdeeld wordt, voor zover deze bepalingen op dit laatste van toepassing zijn.

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de garant Société Générale (die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch). Als de garant failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Finvex Sector Minimum Yield NOK 2. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de emittent en/of de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het (de) onderliggende instrument(en): herschikking, vervanging, vervroegde terugbetaling of ontbinding: Om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen, (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 528 tot 539) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Finvex Sector Minimum Yield NOK 2 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Finvex Sector Minimum Yield NOK 2. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Finvex Sector Efficient Europe 30 index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Wisselrisico: Het product wordt uitgedrukt in NOK. Als u dus op de eindvervaldag uw kapitaal en uw eventuele meerwaarde wenst om te zetten in EUR, kunnen die bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Dit risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in NOK hebben.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse waarnemingen) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 105% van het belegd kapitaal in NOK (exclusief instapkosten en roerende voorheffing van 27% op de meerwaarde) door de emittent.

Documenten

De beleggers worden uitgenodigd om de Brochure, de Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

 

-

Beheer uw rekeningen online