Print

Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note

 

  

Productmodaliteiten 

 

Belangrijkste kenmerken 

Naam product

Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note

ISIN-code

XS1706643886

Type en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Société Générale [S&P: A (stabiel vooruitzicht), Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht). Ratings op 19/01/2018. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/definitions]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggings-doelstelling

 • Een beleggingsduur van maximaal 10 jaar.
 • Op de eindvervaldag, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling niet geactiveerd werd, recht op terugbetaling van 100%(1) van het belegd kapitaal plus een eventuele meerwaarde(2) die afhankelijk is van de prestatie van de Solactive European Inflation-Linked Companies EUR Price Return index (hierna « de Index » genoemd), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent. De belegger ontvangt niet de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de Index bestaat.
 • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die na het vierde, zesde of achtste jaar automatisch kan worden geactiveerd. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein.
 • Dit product biedt geen bescherming tegen de inflatie. De 30 aandelen van de Index worden, naast andere criteria, geselecteerd op basis van de verwachting dat ze voordeel kunnen halen uit de Europese inflatie (het selectieproces wordt uitgelegd op pagina 4 van de brochure).

 

(1)Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%.

(2)Eventuele meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht (hierna de « Note(s) » genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de volgende formule te betalen:

 

OP DE EINDVERVALDAG: RECHT OP TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL(1)(2) PLUS EEN EVENTUELE MEERWAARDE(1)(3)

 

Op de eindvervaldag na 10 jaar, indien het mechanisme van vervroegde terugbetaling vooraf niet automatisch werd geactiveerd (de kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein):

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger(4):

 

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal

plus

 • een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(1)(3) van de Index.

 

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief of nul is, ontvangt de belegger(4):

 

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal

 

De Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het gemiddelde van de jaarlijkse observaties van de Index tijdens de periode van 10 jaar (10 observaties(4)) ten opzichte van zijn Initiële Niveau (slotkoers van de Index op 09/03/2018).

 

NA HET VIERDE, ZESDE EN ACHTSTE JAAR: MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISCHE VERVROEGDE TERUGBETALING

 

Na het vierde, zesde en achtste jaar wordt gekeken naar de prestatie van de Index sinds de uitgiftedatum. Als die prestatie ten minste gelijk is aan de (hieronder bepaalde) drempel van vervroegde terugbetaling, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan(4):

 

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal

plus

 • Een hieronder bepaalde meerwaarde(1)(3)

 

Observatiedatum

Drempel van

automatische vervroegde terugbetaling

Meerwaarde(1)(3)

Jaar 4: 09/03/2022

+20%

20%

Jaar 6: 11/03/2024

+30%

30%

Jaar 8: 09/03/2026

+40%

40%

 

De kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein. 

 

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%.

(3) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer informatie over deze observatiedata.

Looptijd

 • Een beleggingsduur van maximaal 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 09/03/2018
 • Eindvervaldag: 16/03/2028

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

 • Instapkosten: maximaal 2,50%.
 • Uitstapkosten:

-       Voor de eindvervaldag: 1% plus een taks op beursverrichtingen van 0,12% (met een maximum van 1.300 EUR). Zie hieronder beschreven fiscale behandeling.

-       Op de eindvervaldag: 0%.

 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
 • Van toepassing bij de opstelling van de brochure (19/01/2018) op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 30%

-       Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,12% op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR).

Coupure/

minimaal te beleggen bedrag:

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Société Générale (die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A+-rating volgens Fitch). Als de Emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het onderliggende instrument: Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien van SG Option Europe (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 238-243 en 457-459) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling: De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling die na het vierde, zesde en achtste jaar automatisch geactiveerd kan worden (de kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein). Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive European Inflation-Linked Companies EUR Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. SG Option Europe zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) die door SG Option Europe wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche van de brochure, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling is en op de eindvervaldag de Gemiddelde Prestatie van de Index (rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse observaties gedurende de periode van 10 jaar (10 observaties)) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent. De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index op de eindvervaldag.

Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht: In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 228-245) te raadplegen.

Juridische documentatie

De « Notes » Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note die worden uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van « Final Terms » (Definitieve voorwaarden van 18/01/2018 (de « Final Terms »)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 27/06/2017 (aangevuld met de bijlagen van 31/07/2017, 10/08/2017, 13/09/2017, 20/10/2017, 14/11/2017, 11/12/2017 en 18/01/2018) dat op 27/06/2017 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en het essentiële-informatiedocument (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/societe-generale. Voor de aankoop van het product worden de beleggers verzocht de volledige Definitieve voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en het Basisprospectus te lezen en in het bijzonder de rubriek « Risk Factors » van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de inschrijvingsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent