Meer nieuws

Het Landbouwkrediet verstrekt voor 1 miljard euro nieuwe kredieten tijdens het eerste semester 2009

Brussel, 20 augustus 2009

26 juli 2010

Het Landbouwkrediet verstrekt voor 1 miljard euro nieuwe kredieten tijdens het eerste semester 2009

Het Landbouwkrediet heeft in de eerste helft van 2009 zijn politiek van diversifiëring en klantengroei onverminderd verdergezet en heeft opmerkelijke commerciële resultaten geboekt. De bank kwam de laatste tijd herhaaldelijk in het nieuws met de redding van de klanten van ex-Kaupthing en de opstart van een nieuwe divisie private banking. Deze twee elementen hebben inderdaad bijgedragen tot de groei van de bank, maar het zijn vooral de voortreffelijke commerciële resultaten die na zes maanden in het oog springen. De economische en financiële crisis hebben geleid tot grotere waardeverminderingen op de financiële portefeuille en de kredietportefeuille, elementen die het resultaat van de Groep uiteraard negatief hebben beïnvloed. Desondanks boekt de Groep nog een mooi positief resultaat en verwacht de Groep een jaarresultaat van dezelfde grootteorde als verleden jaar.  

 

Luc Versele, CEO van het Landbouwkrediet: “In de eerste helft van 2009 heeft het Landbouwkrediet de Belgische economie gespijsd met meer dan 1 miljard euro kredietproductie. Dit is nog nooit gebeurd. Vooral de woonkredieten kenden een steile klim van 65,9%. De stijging van het aantal klanten, het aantal rekeningen, het aantal agentschappen en het aantal medewerkers in alle entiteiten van de Groep zijn de bewijzen van de solide groei van de Groep Landbouwkrediet.”

 

Commerciële resultaten van Landbouwkrediet Bank

 

Kredieten

 

De kredietproductie stijgt met 15,6% ten opzichte van 30 juni 2008.

 

Vooral bij de particulieren is de productiestijging spectaculair: + 63,1% vooral als gevolg van de zeer geslaagde campagnes rond de woonkredieten.

 

Het woonkrediet blijft voor het Landbouwkrediet belangrijk als ankerproduct om het aantal actieve klanten te verhogen en de cross-selling aan te wakkeren. In dat opzet is de bank mooi geslaagd.

 

Ook de kredietproductie bij de middelgrote ondernemingen neemt toe met een mooie 10,6%. Grotere ondernemingen daarentegen zijn blijkbaar iets voorzichtiger geworden en vooral de straight loans zijn gedaald t.o.v. vorig jaar.

 

In de landbouw vergt de situatie de nodige aandacht. De productie daalt met 15,9%, maar blijft nog steeds op een hoog niveau. Onze marktaandelen stijgen zelfs, vooral doordat een aantal kleinere spelers dit jaar minder actief waren in dit segment. Opmerkelijk is dat de kredietvraag in Vlaanderen op hetzelfde peil blijft; in Wallonië daarentegen is de daling significant (- 29,2%). Deze cijfers bevestigen de resultaten van onze jaarlijkse vertrouwensbarometer, gepubliceerd naar aanleiding van de Internationale Beurs van Libramont, waaruit niet alleen een groot pessimisme naar de toekomst toe blijkt, maar tevens een duidelijk negatiever beeld in Wallonië in vergelijking met Vlaanderen.

 

De kredietportefeuille van het Landbouwkrediet stijgt op jaarbasis met 13,5% tot 5,4 miljard euro.

 

De kredietomlopen stijgen in alle segmenten:

 

  • Particulieren: + 25,7 %
  • Landbouw: + 5,0%
  • Ondernemingen: + 8,7%

 

Het Landbouwkrediet heeft jaren geleden een diversificatiebeleid naar alle sectoren opgezet. Deze spreiding gaat verder; het aandeel van de particulieren is de laatste jaren opvallend gestegen. Het aandeel van de historische doelgroep, de land- en tuinbouw, blijft belangrijk, zowel in proportionele als in absolute cijfers.

 

 

Deposito’s

 

De gezonde financiële situatie van de bank en de groei van het aantal Fidelio-klanten heeft geleid tot een stijging van de cliëntendeposito’s op jaarbasis met 16,2%.

 

De spaarboekjes nemen op jaarbasis toe met 26,6% tot 2,7 miljard euro. Ook de kasbons stijgen met 9,6% tot 1,3 miljard euro. De zichtrekeningen stijgen op jaarbasis met maar liefst 26,8%.

 

Deze uitstekende cijfers worden uiteraard mede positief beïnvloed door de repatriëring van de spaartegoeden van de private-bankingklanten van ex-Kaupthing Belgium.

 

Klantengegevens

 

Niet alleen de volumes stijgen, maar uiteraard ook het aantal klanten, het aantal rekeningen en de aangeboden servicepunten.

 

Op 1 jaar tijd is het aantal klanten bij Landbouwkrediet Bank toegenomen met 15.000 eenheden tot 304.036. Het aantal coöperatoren stijgt in dezelfde periode met meer dan 8000 tot 122.000. De homebank van het Landbouwkrediet wint nog steeds aan populariteit: 40% van de klanten werkt met Crelan-online.

 

De homebank van het Landbouwkrediet is volledig gratis. Het Landbouwkrediet blijft groeien en investeert daarom nog steeds in de uitbreiding van zijn net van zelfstandige agenten.

 

Er werden in 2009 nieuwe agentschappen geopend in Heusden-Zolder, Gentbrugge, Leuven en Overpelt.

 

De Groep Landbouwkrediet

 

Ook de dochterondernemingen van de Groep Landbouwkrediet, met name Europabank, Keytrade Bank en Landbouwkrediet Verzekeringen, hebben het eerste halfjaar van 2009 hun klantenbestand gevoelig zien stijgen: in vergelijking met 30 juni 2008 verwelkomde de Groep circa 40.000 extra klanten; de overname van de ex-Kaupthing-klanten door Keytrade Bank in juli deed dit aantal nog verhogen met circa 16.500 klanten. Dit brengt het totaal aantal klanten van de Groep eind juli op circa 550.000.

 

Voor deze groter geworden klantengroep breidde het Landbouwkrediet ook de dienstverlening uit: sinds eind 2008 kwamen er 5 agentschappen bij, wat het totaal op 294 brengt. Ook het aantal selfbanks en geldautomaten, onder de merknaam Cash&More, is fors toegenomen. Dat aantal stijgt op jaarbasis met 25 tot 136.

 

Het aantal medewerkers van de Groep is op jaarbasis toegenomen met 40 eenheden tot 1.798. Op één jaar tijd werden 88 personeelsleden aangeworven.

 

Bankproduct

 

De uitstekende commerciële resultaten stuwen het brutorenteresultaat van het Landbouwkrediet maar liefst 21,7% hoger dan in het eerste semester van vorig jaar tot een bedrag van 78,82 miljoen euro.

 

Het nettorenteresultaat wordt echter fel beïnvloed door de dekkingsverrichtingen. De combinatie van enerzijds het aantrekken van funding op korte termijn en het financieren hiermee van kredieten met een looptijd van 20 à 30 jaar, waarvan een aanzienlijk deel met een vaste rentevoet, kan leiden tot een zware mismatch en daartegen moet de bank zich indekken. Om de bank naar de toekomst toe te vrijwaren tegen dat renterisico en om in lijn te blijven met haar interne risicolimieten heeft het Landbouwkrediet de nodige dekkingsverrichtingen gerealiseerd.

 

De groei van het brutorenteresultaat wordt dan ook deels afgeroomd door het negatieve resultaat van de dekkingsverrichtingen. Daardoor blijft de stijging van het bankproduct op geconsolideerd niveau beperkt tot 6%.

 

Kosten

 

De bank bouwt verder aan haar groeistrategie met een stijging van het aantal agentschappen, een toename van de tewerkstelling en de uitbouw van nieuwe producten en toepassingen. Dit resulteert in een verdere toename van de kosten.

 

De kosten stijgen op geconsolideerd niveau met 16,4%. Deze stijging past perfect in het budget van het tactisch plan, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd.

 

De oorzaken van de toename van de kosten zijn velerlei, maar de belangrijkste zijn de stijging van de loonmassa als gevolg van de verdere groei van de tewerkstelling, de hogere commissielonen als gevolg van de uitstekende commerciële activiteit, de renovatie van de hoofdzetel en, niet onbelangrijk, de bijkomende kost voor het deposito- en garantiefonds.

 

Operationeel resultaat

 

Doordat de kosten dit jaar sneller stijgen dan de inkomsten (het bankproduct) boekt de Groep een operationele winst die 11,6% lager is dan verleden jaar. Het operationeel resultaat van 40,17 miljoen euro blijft echter, gelet op de huidige financiële en economische context, een meer dan behoorlijk resultaat.

 

Impairments

 

Naast een impairment op de AFS-portefeuille ten belope van 6,7 miljoen euro, als gevolg van lagere noteringen door de ratingbureaus, stijgt ook de kost voor de afwaardering van opgezegde kredietdossiers en kredietdossiers met betalingsachterstal.

 

Het bedrag nieuw opgezegde kredieten bij het Landbouwkrediet is toegenomen met 69,6%. Dankzij de degelijke waarborgposities stijgen de waardeverminderingen voorlopig slechts met 30,1%.

 

Luc Versele: “De verhoging van de risicokost is een direct gevolg van de bankencrisis en de economische recessie. Wij hebben eind vorig jaar bovendien onze provisioneringspolitiek voor de risicovolle kredieten verfijnd en naadloos doen aansluiten bij de nieuwe Bazel-II-verplichtingen. Hierdoor volgen wij op een meer individuele basis en ook op een meer pro-actieve wijze de evolutie van onze kredietportefeuille. Dit heeft geleid in de IFRS- benadering tot een bijkomende stijging van de provisies voor risicovolle dossiers met 4,6 miljoen euro, maar ook tot een nog transparanter en voorzichtiger provisioneringsbeleid en dus een voorzichtiger bankbeleid.”

 

Ondanks de gestegen risicokost blijft de loan/loss-ratio op Groepsniveau zeer laag met 19 basispunten.

 

Vooruitzichten 2009

 

Het nettoresultaat van de Groep voor het eerste semester 2009 beloopt 14,7 miljoen euro. Alle entiteiten boeken een positief resultaat. Op basis van de huidige gegevens verwacht de Groep Landbouwkrediet een geconsolideerd jaarresultaat van dezelfde grootteorde als vorig jaar, d.w.z. een geconsolideerd nettoresultaat in IFRS van circa 34,5 miljoen euro.

 

De Groep Landbouwkrediet zal ook in de tweede helft van 2009 haar uitgetekende commerciële strategie verder doorvoeren.

 

De entiteiten van de Groep beschikken over voldoende liquiditeiten en dienen geen beroep te doen op lijnen bij externe tegenpartijen.

 

Ook de CAD-ratio blijft op een zeer mooi niveau; deze beloopt eind juni 10,40%, een quasi status-quo ten opzichte van vorig jaar. Dit is een heel mooie indicator van de soliditeit en de solvabiliteit van de Groep Landbouwkrediet.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent