Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Crelan Invest Lock-In

Naam

Crelan Invest Lock-In

ISIN-Code | type deelbewijs

BE6275677688 | kapitalisatiedeelbewijs

Rechtsvorm

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Invest

Activaklasse

Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen, obligaties als geldmarkten beleggen.

Beleggingsdoelstelling en beleid

Doelstelling en beleid:

Het doel van het compartiment is te beleggen in alle markten van het beleggingsuniversum en daarbij op elk moment het maximale verlies per kalenderjaar te beperkten tot:

 • Hetzij tot 10% van de hoogste netto-inventariswaarde (NIW) van dat kalenderjaar
 • Hetzij tot 10% van de laatste NIW van het voorgaande kalenderjaar.

Dit beschermingsmechanisme en de rendementsdoelstelling resulteren in een actief en gediversifieerd beheer met een strikte risico beperking. Het beheerteam belegt daarom zowel in aan verschillende markten blootgestelde dynamische activa, die de rendementsaanjagers van het fonds zijn, als in minder risicodragende activa. Het doel van de beleggingen in deze minder risicodragende activa is om bij ongunstige omstandigheden op de financiële markten de NIW boven of op het niveau van de bodemkoers te handhaven. Het fonds geeft evenwel geen garantie voor de bescherming of het behoud van kapitaal, noch voor het behalen van een bepaald rendement.

Om de beheersdoelstelling te halen, kan de verdeling van deze activa op elk moment worden aangepast, afhankelijk van de overtuigingen van het beheerteam en de ontwikkeling van de markten. Zo kan het aandeel van risicovolle activa tot nul worden teruggebracht als de NIW de bodemkoers bereikt.

Als daarentegen de NIW voldoende gestegen is t.o.v. de bodemkoers dan zal het beheerteam ingrijpen door de minder risicodragende activa te vervangen door risicovollere activa.

Het beheerteam kan, afhankelijk van de gekozen belegging strategie, de activa beleggen in een selectie van ICBE’s, in aandelen of in obligaties wereldwijd en in alle valuta’s en in geldmarkt- en/of rente-instrumenten.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 3 jaar

Doelgroep

Dit beleggingsfonds is in het bijzonder gericht tot beleggers::

 • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.
 • Die een beleggingshorizon van minstens 3 jaar hebben.
 • Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij willen investeren in aandelen, obligaties en geldmarkten.

Minimaal te beleggen

1 deelbewijs

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

De netto-inventariswaarde wordt op dagelijks gepubliceerd op www.tijd.be alsook op de website van BEAMA, www.beama.be/niw. Daarnaast is de NIW ook kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel en in alle kantoren van Crelan. Dit product heeft een dagelijkse koersvorming.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

Belangrijkste risico’s

Marktrisico:

Het marktrisico is gemiddeld. Een terugval van de markt of van een activaklasse kan de prijs en de waarde van het in portefeuille aangehouden activa beïnvloeden en een daling van de NIW veroorzaken.

Rendementsrisico:

Het rendementsrisico is gemiddeld.

Kapitaalrisico:

Er is een laag tot gemiddeld risico op kapitaalverlies.

Liquiditeitsrisico:

Het risico dat een positie niet op het gewenste moment tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Dit geldt vooral als het handelsvolume op de financiële markten erg laag is.

Tegenpartijrisico:

Het risico dat een andere marktpartij dan de emittent in gebreke blijft, waardoor deze laatste niet zijn verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille kan nakomen.

Kosten

 • 2,00%. De hier vermelde lopende kosten geven het maximale percentage weer. In het jaarverslag van de ICBE wordt het exacte percentage van de opgelopen kosten vermeld.
 • Bewaarkosten 0,00% per jaar

Éénmalige kosten

Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%

Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

 • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR

Roerende voorheffing op dividenden:

 • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%

Roerende voorheffing in geval van verkoop:

 • Compartiment dat voor meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen kan beleggen: ja
 • Compartiment dat daadwerkelijk meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen belegt: ja, Fiscaal stelsel volgends de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij verkoop van kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (30%, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging).

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachtendienst 

 

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van

 • Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier.
 • Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent