Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Crelan Invest Opportunities

 

Naam product

Crelan Invest Opportunities

ISIN-code

BE6284594619 | Kapitalisatiedeelbewijs

Type

Compartiment van de Belgische BEVEK Crelan Invest

Activaklasse

Een gediversifieerd Funds of Funds. Het compartiment kan zowel in aandelen-, obligatie- als gediversifieerde fondsen1 beleggen.

1 Met de term fonds wordt er bedoeld ‘Instelling voor Collectieve Belegging’.

Beleggingsdoelstelling en beleid

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment heeft als doelstelling een aantrekkelijk rendement te genereren via een gediversifieerd beheer dat steunt op de overtuigingen van het beheerteam, de allocatie van gepaste fondsen en een selectie van kwaliteitsfondsen die investeren in alle beheertypes, sectoren en geografische zones.

 

Beleggingsbeleid

De selectie van de fondsen van derden wordt uitgevoerd door een toegewijd team van ervaren analisten volgens een eigen selectiemethodiek die kwantitatieve en kwalitatieve criteria combineert.

In functie van fundamentele marktanalyse en van hun eigen overtuigingen beheren de experten in gediversifieerd beheer de allocatie op een dynamische manier. In een neutrale situatie zal de activaspreiding tussen aandelen en obligaties ongeveer 50%-50% bedragen; deze allocatie kan variëren binnen een vork van 30% tot 70%

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 4 jaar

Doelgroep

Dit compartiment is bestemd voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde belegging, in alle geografische zones, via een portefeuille met kwaliteitsfondsen die beheerd worden door erkende beheermaatschappijen.

Minimaal te beleggen bedrag

1 deelbewijs van 100 euro

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW: op 23 mei 2016, berekend op 24 mei 2016. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag gepubliceerd op de website van Beama (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eventueel eveneens beschikbaar op de websites van de Distributeur www.crelan.be en bij de instelling die de financiële dienstverlening voor haar rekening neemt, CACEIS Belgium.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

SRRI en belangrijkste risico’s

Risico- en rendementsindicator


Kapitaalrisico: het vertegenwoordigt het risico van het verlies van het belegde kapitaal.

Tegenpartijrisico: het vertegenwoordigt het debiteurenrisico van een tussenkomende partij op de markt, anders dan de emittent, waardoor deze zijn verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille niet kan voldoen.

Kredietrisico: het vertegenwoordigt het risico van de plotselinge verslechtering van de kredietkwaliteit van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet kan voldoen.

Wisselkoersrisico: de blootstelling aan het wisselkoersrisico kan een invloed hebben op de prestatie van het compartiment.

Aandelenrisico: het vertegenwoordigt het risico van de daling in de aandelenkoers.

Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kunnen leiden tot een versterking van de bewegingen van effecten in uw portefeuille.

Lopende kosten

1,95%. Het percentage van de lopende kosten dat hierbij wordt meegedeeld is geschat op basis van de lancering van het compartiment in mei 2016 en is een maximum. Het jaarverslag van de ICBE zal het correcte bedrag van de opgelopen kosten weergeven.

Éénmalige kosten

Toepasbaar bij Crelan

Instapvergoeding, niet betaald aan het compartiment

  • Instapvergoeding tijdens de primaire inschrijvingsperiode: 2,50%
  • Instapvergoeding na de primaire inschrijvingsperiode: 3,00%

Uitstapvergoeding

  • Uitstapvergoeding tijdens de looptijd van het product: 0,00%

Administratieve kosten

Bij inschrijving en in geval van wijziging van compartiment: in geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het registeren of wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van 100 EUR (inc. Btw) in rekening gebracht. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee.

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

  • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR

Roerende voorheffing op dividenden:

  • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%

Roerende voorheffing in geval van verkoop:

  • Indien meer dan 25% van het vermogen van het Compartiment rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19 bis WIB, is een roerende voorheffing van 30% van toepassing op de ontvangen inkomsten in geval van overdracht onder bezwarende titel van de deelbewijzen, in geval van wederinkoop van de deelbewijzen, of in geval van volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van het Compartiment, voor zover deze inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks worden gegenereerd onder de vorm van intresten, meerwaarde of minderwaarden, uit het rendement van deze schuldvorderingen, en ze betrekking hebben op de periode waarin de belegger de deelbewijzen in zijn bezit had.

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent