Print

Pensioensparen via ICB's

Crelan Pension Fund Growth

Crelan Pension Fund Growth is een compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Crelan Pension Fund. ISIN BE6280095249. De looptijd is onbeperkt. Er is geen minimumbedrag voor inteke­ning.

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een feeder van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Metropolitan Rentastro Growth (de “master”). De doelstelling van de feeder bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in de master. De master zorgt voor een brede spreiding van de risico’s door te beleggen in alle soorten activaklassen, zonder secto­rale beperkingen, in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.  Het gedeelte aandelen zal steeds groter zijn dan het gedeelte obligaties.

Kosten

Eenmalige kosten:

  • Instapkosten: Maximaal 3% (Bij Crelan bedragen de instapkosten 2%)
  • Uitstapkosten: Geen

Lopende kosten: 1,30% (waarvan 1% beheerskosten)
Bewaarkosten bij Crelan: geen

Fiscaliteit

Het maximale bedrag dat u mag storten op uw pensioenspaarrekening en dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering van 30% bedraagt 940 EUR per belastbaar tijdperk tot en met aanslagjaar 2018. Op uw 60ste verjaardag of 10 jaar na de opening van uw pensioenspaarrekening (indien contract aangegaan vanaf de leeftijd van 55 jaar), wordt de pensioenspaarrekening onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. De belast­bare basis van deze eindtaks is gelijk aan de gekapitaliseerde fiscale waarde van uw pen­sioenspaarrekening, berekend tegen een rentepercentage van 6,25% (stortingen vóór 1992) of 4,75% (stortingen vanaf 1992). In het geval van terugbetaling voor de leeftijd van 60 jaar, is de belasting verschuldigd bij de inkomstenbelasting en wordt de roerende voorheffing ingehouden.

Risico’s

Indicator voor risico en potentiële opbrengsten: 5 op een schaal van 1 tot 7.
Uitleg bij de indicator en zijn voornaamste beperkingen:
Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of garantie en kan veranderen na verloop van tijd. Een lage score duidt op een lager risico en een potentieel lagere opbrengst; een hoge score duidt op een hoger risico en een potentieel hogere opbrengst. De laagste categorie betekent evenwel niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Waarom is het compartiment in deze specifieke categorie gesitueerd?
Crelan Pension Fund Growth belegt als feeder onrechtstreeks, via Metropolitan Rentastro Growth (de “master”), in zowel risicoactiva (voornamelijk aandelen) en activa met minder risico (voornamelijk obligaties en geldmarktinstrumenten). De verhouding tussen deze activaklassen vormt de grondslag voor het niveau van de indicator.
Voor het compartiment Growth omvat de portefeuille doorgaans een groot aantal risicoactiva en een kleiner deel activa met minder risico.
De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:
Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplich­tingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obli­gaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de nor­male marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Valutarisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.
Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

Meer info

De prospectus, het document met de essentiële beleggersinformatie (Ebi) of elk ander docu­ment betreffende de financiële instrumenten zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans in uw Crelan-agentschap, op www.crelan.be, of bij de depotbank BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel. De Ebi en het prospectus dienen geraadpleegd voorafgaand aan elke beleggingsbeslissing.
Crelan klachtendienst: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, tel. 02 558 74 71, internet: www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulierOmbudsdienst: Ombudsfin, Ombudsman en financiële conflicten, www.ombudsfin.be.
De Netto inventarisatiewaarde is raadpleegbaar op de internetsite van BEAMA http://www.beama.be/nl/niw.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Crelan-agent.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent