Print

SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note

  

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Naam product

SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note

ISIN-code

XS1514005153

Type en juridische vomr

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale).

Garant

Société Générale [S&P A (stabiel vooruitzicht), Moody’s A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch A (stabiel vooruitzicht) op 12/12/2016]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

Op de eindvervaldag een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal in EUR (exclusief instapkosten van 2,50%) plus een eventuele meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van Solactive Market Leaders 25 AR-index, berekend met herbelegde nettodividenden en verminded met een forfaitair dividend van 4,50%. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de “Note(s)” genoemd). Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt op de eindvervaldag het maximum te betalen tussen:

 

  • 100 % van het belegd kapitaal(1)(2)

en

  • 100 % van het belegd kapitaal(1)(2) plus een potentiële meerwaarde  gelijk aan 100 % van de Gemiddelde Prestatie(1)(3) van de Index

 

De Gemiddelde Prestatie wordt berekend op basis van 10 jaarlijkse observaties(4) van de Index ten opzichte van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum van het product (17/02/2017).

 

De term ‘belegd kapitaal’ verwijst in dit document naar de nominale waarde van de Note, zijnde 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde.

(1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

(2) Exclusief instapkosten van 2,50%.

(3) De coupon & meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

(4) Zie ook de Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer details over deze observatiedata.

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 10 jaar
  • Uitgiftedatum: 17/02/2017
  • Eindvervaldag: 24/02/2027

Kosten en taksen ten laste van de cliënt

  • Instapkosten: 2,50%
  • Uitstapkosten: 1,00%
  • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten), die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
  • Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

-       Roerende voorheffing: 30%

-       Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 1.300 EUR) op de secundaire markt.

In het kader van het begrotingsoverleg heeft de federale regering haar voornemen bekendgemaakt om de roerende voorheffing te verhogen (van 27% tot 30%) en het plafond van de taks op beursverrichtingen te verdubbelen (van 650 EUR tot 1.300 EUR), met toepassing in 2017.

Van toepassing bij de opstelling van deze brochure (12/12/2016) op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen:

• Roerende voorheffing: 27%.

• Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt.

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-kantoor en verschijnt één keer per maand op  http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker-0

Voornaamste risico’s

Bijkomende informatie naar Belgisch recht:

De Emittent zou gehouden kunnen zijn tot de naleving van het Belgische Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de bepalingen betreffende de clausules van misbruik, bij de toepassing van de clausules van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden betreffende de uitgifte van dit product dat in België verdeeld wordt, voor zover deze bepalingen op dit laatste van toepassing zijn.

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant, Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch. Als de Emittent en/of de Garant failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent en/of de Garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegd bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij heeft op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het (de) onderliggende instrument(en)

Bij gebeurtenissen die een impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen niet mogelijk is, wordt het product op de eindvervaldag tegen 100% van de nominale waarde (dit is 1.000 EUR per coupure) terugbetaald door de Emittent (tenzij de bevoegde afwikkelingsautoriteit haar ontbindingsmacht uitoefent, bij wanbetaling, faillissement of risico van faillissement van de Emittent) en kan het in sommige gevallen recht geven op een bijkomende betaling wanneer deze gebeurtenis zich voordoet. Nadat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, wordt geen enkele meerwaarde betaald op de eindvervaldag van het product. Desgewenst kan de klant echter vóór de eindvervaldag het product tegen de marktprijs verkopen op de secundaire markt (zie “Liquiditeitsrisico” hieronder voor meer informatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 257 tot 259, 269 tot 276 en 526 tot 535) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Market Leaders 25 AR-index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico

Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de Gemiddelde Prestatie van de Index (rekenkundig gemiddelde van de 10 jaarlijkse observaties) lager is dan de startwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (exclusief instapkosten) door de Emittent. De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index die op de eindvervaldag wordt vastgesteld.

 

Documenten

De “Notes” SG Issuer (LU) Global Market Leaders Note die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 97505EN/17.2) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 29/12/2016 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 06/07/2016 (aangevuld met de bijlagen van 09/08/2016, 12/08/2016, 24/08/2016, 18/10/2016, 16/11/2016 en 02/12/2016) dat op 06/07/2016 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op www.crelan.be/nl/particulieren/producten/societe-generale. De beleggers worden verzocht om vóór de aankoop van het product de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek “Risicofactoren” van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van supplementen tijdens de inschrijvingsperiode beschikken de beleggers over een herroepingsrecht van 2 dagen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daartoe bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent