Winstgroei van 23,8% Uitstekende commerciële volumes

De Groep Landbouwkrediet blijft groeien en diversifiëren

Brussel, 23 maart 2010

23 juli 2010

De Groep Landbouwkrediet blijft groeien en diversifiëren

Na de zware financiële crisis die in 2007 de kop opstak en die in 2008 het Belgisch banklandschap overspoelde, stond 2009 in het teken van een schuchter herstel. De Groep Landbouwkrediet is vrij ongeschonden uit de diepe crisis gekomen en slaagde erin om op een gezonde manier te groeien.


In deze moeilijke tijden werden de 20.000 klanten van het noodlijdende Kaupthing Bank Belgium in de Groep Landbouwkrediet verwelkomd. Dit, samen met een volgehouden diversificatiebeleid en gerichte marketingcampagnes, heeft in 2009 geleid tot uitstekende commerciële volumes, zowel op het vlak van de spaar- en beleggingsactiviteit, als op het vlak van de kredietproductie. Op twee jaar tijd groeide het aantal klanten met 85.000.


De Groep Landbouwkrediet boekt in 2009 een winst van 42,7 miljoen euro, dit is een stijging van 23,8% ten opzichte van 2008.

 

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: "In de financiële storm heeft het Landbouwkrediet opmerkelijk goed standgehouden en heeft het, net als alle andere entiteiten van de Groep, zijn groei- en diversificatiepolitiek gestaag verdergezet. Niet alleen kwamen meer dan 20.000 klanten van ex-Kaupthing Bank Belgium onze Groep vervoegen en werd de personal- en private-
bankingactiviteit op kruissnelheid gebracht, 2009 wordt ook gekenmerkt door een nog verder doorgedreven profilering naar de retailcliënteel met een aantrekkelijk aanbod woonkredieten.

 

Zo’n bank had u niet meer verwacht, dat is de nieuwe slogan van het Landbouwkrediet, die verwijst naar de duurzame vertrouwensrelatie die de bank met haar klanten onderhoudt. Die persoonlijke relatie tussen de klant en zijn bankier komt in het bijzonder tot uiting in het Fidelio-concept. Net zoals vorig jaar zullen wij aan onze Algemene Vergaderingen voorstellen om de 130.650 Fidelio-klanten/coöperatoren een dividend van 5% toe te kennen, een uitzonderlijke vergoeding in deze crisistijden."

 

De overname van klanten ex-Kaupting Bank Belgium

In 2009 heeft de Groep Landbouwkrediet, in twee fases, de klanten van het noodlijdende ex-Kaupthing Bank Belgium overgenomen. In de eerste helft van het jaar werden de 5.000 private-bankingklanten overgenomen door het Landbouwkrediet dat net zijn activiteit personal en private banking had opgestart. Medio 2009 werden de 16.000 onlineklanten verwelkomd bij de onlinedochter van het Landbouwkrediet, Keytrade Bank.

 

De nieuwe activiteit Personal & Private Banking

Eind 2008 sloot de bank een samenwerkingsovereenkomst met Petercam voor private-bankingklanten die kiezen voor een discretionair beheer van hun portefeuille. Naast het discretionair beheer via Petercam werd ook een activiteit vermogensbeheer van het Landbouwkrediet opgestart én spelen de private bankers van het Landbouwkrediet een actieve rol in de professionalisering en opwaardering van het beleggingsadvies via de kantoren. Er werd een nieuwe structuur uitgetekend onder leiding van een nieuw aangeworven Directeur en vandaag staat een team private bankers klaar om advies te verstrekken en service te verlenen aan een nieuwe klantengroep binnen het Landbouwkrediet.

 

Door de overname van de private-bankingklanten van ex-Kaupthing Bank Belgium in januari 2009, kreeg de activiteit van bij de opstart een boost.

 

Commercieel resultaat van Landbouwkrediet Bank

Kredieten

De kredietproductie van het Landbouwkrediet stijgt in 2009 met 7,6% tot bijna 1,7 miljard. De kredietomloop heeft de kaap van 5,8 miljard euro overschreden, dit betekent een stijging van 12,6% tegenover 2008. Het Landbouwkrediet heeft de laatste jaren volop ingezet op de groei en de fidelisering van het klantenbestand via het speerproduct woonkredieten. De bank kon dit beleid ook in de ongunstige conjunctuur van 2009 handhaven. De productie steeg andermaal met meer dan 30%. Hierdoor kon het Landbouwkrediet ook vorig jaar heel wat nieuwe retailklanten rekruteren met zijn woonkredieten. Ook de kredieten aan de kleine en middelgrote ondernemingen (+ 11,0%) boeken een mooie vooruitgang. De kredietactiviteit in het land- en tuinbouwsegment kende daarentegen een terugval met 12,4%, niet onlogisch gezien de moeilijke economische situatie in deze sector.

 

Fidelio

Een andere hoeksteen waarop de activiteiten van het Landbouwkrediet in de retailmarkt zijn gebaseerd, is het Fidelio-voordelenprogramma voor de coöperatoren van de bank. Wie maatschappelijke aandelen koopt van het Landbouwkrediet wordt automatisch Fidelio-klant en heeft recht op een hele reeks bancaire en niet-bancaire voordelen. Op die manier wil de bank de relatie met de klant verstevigen en het persoonlijk contact bevorderen. En met succes: in 2009 dienden ruim 18.000 particulieren zich aan als nieuwe coöperator. 1.200 daarvan werden aangebracht door een bestaande coöperator in een peterschapactie. Dit brengt het totaal aantal coöperatoren op 130.650.

 

Met zijn grote groep Fidelio-klanten (en iedereen die Fidelio-klant wilde worden) voor ogen, zorgde Landbouwkrediet in september voor innovatie in de markt van het gereglementeerd sparen met de lancering van een revolutionaire spaarrekening met een hoog rendement: het Fidelio Step-up Boekje. Voor dit boekje blijven de basisrente en de getrouwheidspremie de eerste 3 jaar gegarandeerd, en klimt de getrouwheidspremie de eerste 3 jaar telkens hoger.

 

Deposito's en betaalverkeer

De klantendeposito's stijgen verder met 11,2% en komen uit op 5,4 miljard euro.

 

Het aantal zichtrekeningen stijgt met 12,8%, het aantal bankkaarten met 15,8%.

 

De selfbanking en de homebanking van het Landbouwkrediet winnen jaar na jaar aan succes. Crelan-online.be, waarmee de klanten van thuis uit kunnen bankieren, telde het voorbije jaar 52.511 abonnementen.Het aantal verrichtingen dat via Crelan-online.be uitgevoerd werd, steeg in 2009 met 20,59%. Het voorbije jaar werd de beveiliging van Crelan-online.be nog verder opgedreven door de invoering van de digipass en kregen de gebruikers nog meer mogelijkheden aangeboden in hun homebanking (o.a. printen en downloaden van rekeninguittreksels). Deze initiatieven waren het eerste luik van een ambitieus plan dat van Crelan-online.be het meest toonaangevende e-bankingprogramma moet maken. Crelan-online.be was trouwens ook al een van de pioniers voor de vulgarisering van de zgn. „Europese overschrijvingen‟ uit het SEPA-project.

 

Ook de selfbank Cash&More wint elk jaar aan populariteit. Het Landbouwkrediet beschikt intussen over 152 selfbanks Cash&More.

 

Dienstverlening

Voor een persoonlijk contact, een luisterend oor en een advies op maat kunnen de klanten van het Landbouwkrediet terecht in een van de 257 agentschappen, verspreid over het hele land. Het Landbouwkrediet heeft het voorbije jaar 8 nieuwe agentschappen geopend: in Gentbrugge, Leuven, Overpelt, Lier, Heusden-Zolder, Falisolles, Ixelles en Dolhain. Het is het bewijs dat de zelfstandige agenten van het Landbouwkrediet geloven in de toekomst van hun bank en willen blijven investeren in uitbreiding, modernisering en vernieuwing.

 

De agent van het Landbouwkrediet is niet zomaar de bankier van zijn klanten, hij is een echte partner, die altijd, ook na de kantooruren, ter beschikking van zijn klanten staat. De Landbouwkrediet-agent kent de achtergrond van zijn klanten, kent zijn behoeften en zijn leefwereld en kan op die manier optimaal beantwoorden aan de noden en de wensen. Veel Landbouwkrediet-agentschappen gaan door van generatie op generatie, en dat is een prima garantie voor een duurzame relatie.

 

De agentschappen van het Landbouwkrediet zijn vooral gevestigd in de rurale zones, in de grote steden vinden we de kantoren van dochter Europabank. In de toekomst wil het Landbouwkrediet zijn activiteit verder uitbreiden via een multichannelaanpak. Dit betekent niet alleen een investering in internetbankieren maar tevens een fysieke aanwezigheid in de grote steden met een concept van groene punten.

 

Het voorbije jaar opende de bank enkele open-advieskantoren. Bij dit nieuwe concept staan openheid en advies centraal, er zijn geen loketten meer met een kogelvrij glas als scheiding tussen de klant en de agent, in plaats daarvan komen moderne en open ruimtes. Voor het ophalen van cash geld wordt doorverwezen naar de selfbanking, Cash&More, die bij de ingang van het agentschap opgesteld is. Op die manier kunnen de medewerkers van het agentschap meer tijd vrij maken voor zinvol advies en dienstverlening.

 

Kerncijfers en financieel resultaat Groep Landbouwkrediet

De deposito's van de cliënteel van de Groep Landbouwkrediet stijgen met 13,3% en de kredieten aan de cliënteel maken een gelijkaardige fraaie sprong van 12,7%.

 

Het nettorenteresultaat ligt 4,1% hoger dan verleden jaar. De hogere productievolumes hebben geleid tot een opmerkelijke stijging van het brutorenteresultaat maar, om het renterisico van de bank en de Groep naar de toekomst toe niet te hypothekeren, werden belangrijke dekkingsverrichtingen gerealiseerd die de stijging van het nettorenteresultaat beperkt houden.

 

Het bankproduct van de Groep stijgt met 3,7% tot 265,0 miljoen euro. De kosten nemen toe met 5,1% waardoor de Cost Income Ratio uitkomt op 65,2%. De stijging van de kosten ligt in lijn met de verwachtingen en is het gevolg van investeringen in toekomstprojecten zoals personal en private banking en in de verfraaiing en verbetering van de werkomstandigheden van het personeel.

 

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 92,2 miljoen euro.

 

De waardeverminderingen (impairment) dalen globaal met 14,3% ten opzichte van eind 2008. Dit is het resultaat van een drastische vermindering van de impairment op de beleggingsportefeuille (-56,8%) en van een stijging van de waardeverminderingen op de kredietportefeuille, die rekening houdend met de crisis, beperkt is (+9,8%).

 

Het geconsolideerd nettoresultaat in IFRS van de Groep Landbouwkrediet bedraagt 42,72 miljoen euro, dit is een stijging van 23,8% ten opzichte van vorig jaar. Alle entiteiten van de Groep hebben positief bijgedragen tot dit resultaat.

 

Geconsolideerde cijfers in IFRS Groep Landbouwkrediet op 31/12/2009

(miljoen EUR) 2009
Totaal Activa 9.845,0
Totaal Verplichtingen 9.213,1
Eigen vermogen (incl. coöperatief kapitaal 631,9
Nettoresultaat 42,72

 


Ratio’s 2009 Groep Landbouwkrediet

Cost Income Ratio 65,19%
Loan Loss Ratio 0,50%
CAD 10,99%

 

Evolutie van de Groep Landbouwkrediet 2003 - 2010

De bank Landbouwkrediet werd in 1937 opgericht als een Belgische financiële instelling die kredieten moest verstrekken aan de land- en tuinbouwsector. 73 jaar later, is de bank uitgegroeid tot een solide, veilige en autonome Belgische bankgroep die de volledige waaier aan bank- en verzekeringsdiensten aanbiedt aan 565.000 klanten. Het Landbouwkrediet heeft de financiële en economische tsunami weerstaan en blijkt de veilige haven te zijn die veel klanten in deze tijden zoeken.

 

Een rode draad in de geschiedenis van het Landbouwkrediet is de verbondenheid met de Belgische coöperatieve Kassen. Sinds de jaren negentig zijn zij direct aandeelhouder van het Landbouwkrediet; zij zijn het die het coöperatieve gedachtegoed in het Landbouwkrediet gebracht hebben, dat vandaag nog steeds de basis vormt van de waarden die de bank uitdraagt.

 

Sinds juli 2003 is het Franse Crédit Agricole, via haar coöperatieve grenskassen, Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole du Nord Est, de tweede grote aandeelhouder van het Landbouwkrediet. De continuïteit in het aandeelhouderschap en de mooie harmonie tussen de Belgische coöperatieve Kassen en de Franse Regionale Kassen, staan garant voor de stabiliteit van de bank en hebben de groei en de vooruitgang van de bank sterk bevorderd.

 

Een overzicht van de recente geschiedenis van de Groep Landbouwkrediet:

  • 2004: Europabank, met haar stedelijk kantorennet, wordt in de Groep verwelkomd

  • 2005: de grootste onlinebank van België, Keytrade Bank, komt de Groep versterken

  • 2007: oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen

  • 2008: start van de tak Vermogensbeheer

  • 2009: overname van de private-bankingklanten Kaupthing Bank Belgium en start van het concept open-advieskantoor

 

De financiële crisis

Het jaar 2009 was een woelig jaar met felle financiële rukwinden.

 

Luc Versele: "Net zo snel en onverwacht als de financiële tsunami de Belgische banksector en het mondiale bankbestel overspoelde met een verwoestende kracht, die zelfs mastodontbanken van de kaart veegde, zijn de laatste maanden de golven opnieuw gaan liggen en is schijnbaar de rust op de financiële markten teruggekeerd.

 

Dit is een hoogst onwezenlijk en moeilijk te vatten fenomeen. De diepe crisis is misschien bezworen, toch is algeheel herstel nog veraf: de impact van de rommelkredieten en de financiële speculaties op de balansen is nog niet volledig uitgezuiverd, de economische relance is broos en aarzelend, de werkloosheid loopt op, begrotingstekorten stijgen en de inflatie loert om de hoek.

 

Er wordt nu intens gewerkt aan betere en strengere controleregels en stringentere en nieuwe kapitaals- en liquiditeitsvereisten. Die zullen gelden voor alle banken, zowel voor deze die de crisis veroorzaakten als voor de goede leerlingen van de klas. Maar op het terrein is het weer al een tijd business as usual. De vrees dat de kleinere banken, die de crisis niet veroorzaakt hebben, uiteindelijk de dupe van het verhaal zullen worden, is niet ongegrond."

 

Het Landbouwkrediet heeft de crisis niet veroorzaakt. Dankzij haar coöperatieve structuur, haar solide aandeelhouderschap, met de steun van het Franse Crédit Agricole, en haar voorzichtig beleid is de bank vrij ongehavend uit de crisis gekomen. Door haar stevige positie kon de bank zelfs slachtoffers van de crisis helpen.

 

Fierheid is op zijn plaats. Euforie uit den boze. In 2010 en de volgende jaren zal alert moeten ingespeeld worden op de wijzigingen in de activiteitenontwikkeling in het Belgisch en Europees financieel bestel. Het worden moeilijke jaren voor de kleinere spelers op de markt. Het Landbouwkrediet en de Groep voelen zich echter goed gewapend om ook deze uitdagingen aan te gaan.

 

Het Landbouwkrediet zet het jaar 2010 in met de nieuwe slogan “Zo'n bank had u niet meer verwacht.” De bank onderscheidt zich van de andere door haar “andere” aanpak, de duurzame vertrouwensrelatie met haar klanten en de persoonlijke aanpak. Steeds meer klanten beseffen het belang van die andere aanpak, het belang van een bank die duurzaam wil bankieren. Met die troeven en met haar innovatief en differentiatiebeleid dat de Groep de laatste jaren voert, is ze goed gewapend om een echt alternatief te vormen van de systeembanken en ook de moeilijke jaren te doorstaan.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent