Onze aanpak

Onze dynamische aanpak van vermogensbankieren steunt op drie pijlers. Zij zorgen ervoor dat u niet aan een financieel avontuur begint, maar belegt volgens uw behoeften, verwachtingen en persoonlijke situatie.

  1. Een analyse van uw beleggersprofiel
  2. Een optimale portefeuillespreiding
  3. Rendementsmaximalisatie in functie van het gewenste risico

1. Een analyse van uw beleggersprofiel

Op basis van een diepgaand gesprek legt uw Private Banker de contouren van uw beleggersprofiel vast. Ook uw objectieven en verwachtingen komen vanzelfsprekend aan bod. Alleen zo kan hij uw portefeuille afstemmen op uw wensen en behoeften. Drie grote elementen zijn van belang in het opstellen van uw beleggersprofiel. Uiteraard kan dit profiel steeds bijgestuurd worden.

    1. Risicobereidheid

Risico en rendement gaan vaak hand in hand: hoe meer risico u neemt, hoe hoger het verwachte rendement kan liggen. Daarom is het belangrijk op voorhand de grens te trekken tot waar u wilt gaan in het nemen van risico’s.
Want de keerzijde van potentieel hogere rendementen is een mogelijke negatief rendement van uw belegging. Samen bepalen we waar uw grens ligt.

    2. Verwacht rendement

Met welk jaarlijks gemiddelde rendement van uw beleggingsportefeuille bent u tevreden? En dit in functie van een aantal andere belangrijke parameters: uw gekozen risicoprofiel, uw beleggingshorizon (korte termijn of langere termijn) en uw beleggingsdoelstellingen.

    3. Beleggingsdoelstellingen en -horizon

Uw beleggingsdoelstellingen bepalen in grote mate uw beleggingshorizon. Wanneer denkt u het kapitaal nodig te hebben om uw persoonlijke projecten te realiseren? Liggen die plannen nog ver in de toekomst of toch eerder op korte termijn? Deze afweging staat centraal in het bepalen van uw beleggingshorizon.

2. Een optimale portefeuillespreiding volgens uw risicoprofiel

In de beleggingsstrategie wordt het risico beheerst via de optimale spreiding van de portefeuille in aandelen, obligaties en monetaire activa. Daarom ontwikkelde Crelan Personal & Private Banking vijf risicoprofielen. De vijf risicoprofielen zijn:

  1. Defensief
  2. Voorzichtig
  3. Neutraal
  4. Dynamisch
  5. Offensief

Elk profiel heeft een eigen weging tussen de aandelen-, obligatie- en monetaire compartimenten.

Aandelen

Het beleggen in aandelen of in aandelen gerelateerde beleggingen houdt het hoogste risico in. Door te beleggen in aandelen via fondsen wordt dat risico wel extra goed gespreid. De koers van een aandeel varieert afhankelijk van de “gezondheidstoestand”, de activiteiten en de geografische ligging van de onderneming.
Maar ook de marktomstandigheden en verschillende economische, politieke, sociale en zelfs psychologische factoren hebben een grote invloed op de prestatie van een aandeel. Daardoor is een belegging in aandelen risicovoller dan een belegging in obligaties of monetaire beleggingen.

Obligaties

Het risico is beperkter voor de obligatiebelegger. Obligaties zijn schuldvorderingen t.o.v. overheden of ondernemingen (de uitgever) die doorgaans een vaste rente opleveren. Gespecialiseerde ratingbureaus geven een waardering aan de obligatie die afhankelijk is van de kwaliteit van de uitgever. De keuze voor een betrouwbare uitgever is dus essentieel voor de veiligheid van de obligatiebelegging. De uitgever of emittent garandeert op vervaldag de terugbetaling van het kapitaal aan 100%.
Toch kan de koers van een obligatie voor vervaldag ook schommelen in functie van de heersende marktrente. Voor beleggingen in obligaties uitgegeven in deviezen, dienen we ook rekening te houden met het muntrisico.

Monetair

Bij beleggingen in monetaire of geldmarktproducten, ook wel liquiditeiten of cashbeleggingen genoemd, is het risico het kleinst. Het rendement is rechtstreeks afhankelijk van de rentevoet op korte termijn van dat moment.
Een negatief rendement is uitgesloten, behalve voor monetaire beleggingen in buitenlandse munten omdat ook hier de wisselkoersen een negatieve, maar ook een positieve rol kunnen spelen.

3. Rendementsmaximalisatie in functie van het gewenste risico

Na de keuze van het investeringsprofiel gaan we op zoek naar goed presterende waarden. Voor elk risicoprofiel is er een referentieportefeuille die vertrekt van uit een neutraal marktgedrag. Dit is een objectief vergelijkingspunt waarmee we de prestaties van de gekozen activa zullen vergelijken.

In het dagelijks beheer streeft Crelan voor elk van de risicoprofielen naar een optimalisatie van de verhouding risico/rendement. Het team van Personal & Private bankers staat garant voor de implementatie van uw beleggingsstrategie en een permanente opvolging  van uw portefeuille in lijn met het door u gekozen risicoprofiel.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent