Crelan Pension Fund Sustainable Growth

Promotionele mededeling

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële-informatiedocument van de het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten kunt u verder op deze pagina in het Nederlands openen. Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Sustainable Growth is een compartiment van Crelan Pension Fund, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheersvennootschap: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch, met als maatschappelijke zetel Warandeberg 3 – 1000 Brussel. Depositaris: BNP Paribas S.A., Belgium Branch, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Financiële dienstverlener: CRELAN, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

ISIN-code
BE6280095249 (kapitalisatiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht, Crelan Pension Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Activavorm
Gemengd. Het compartiment kan via het Master Fonds zowel in aandelen als obligaties beleggen (voornamelijk aandelen, in mindere mate obligaties)
Beleggingshorizon
Minstens 10 jaar
Munt
Euro
Master Fonds
Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Van 18 tot 65 jaar die op een fiscaal voordelige manier een extra pensioen willen opbouwen.

Die willen beleggen in een portefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen en in mindere mate in obligaties. (zie "Beleggingsdoelstelling").

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een feeder van een GBF naar Belgisch recht (de “master”). De doelstelling van de feeder bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in het pensioenspaarfonds Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth (de “master”). De master zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten. Het deel dat in aandelen is belegd zal altijd groter zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. In ondergeschikte mate kan de master ook in andere activa beleggen. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade). Bij de samenstelling van de feeder wordt altijd rekening gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
De master bevordert milieu- en sociale kenmerken en legt daarbij de nadruk op sociale, milieu- en bestuurskwesties door de toepassing van uitsluitingen en door ESG-integratie.
De master sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
De master wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 10,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 14% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 45,5% MSCI EMU (EUR) NR + 7,50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 22,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
De master kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht.
Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl.
Na afdekking mag de blootstelling van de master aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. De master bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan verschillende criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over dit onderwerp.
Gelet op de periodiek terugkerende kosten van de fondsen, liggen de kosten van een belegging in de feeder, in combinatie met zijn belegging in de master, iets hoger dan de kosten van een directe belegging in de klasse “Classic” van de master. Er kan een klein verschil zijn tussen de resultaten en kosten van de feeder en die van de master doordat de feeder tot 5% van zijn vermogen kan beleggen in contanten.
Een transactie in de feeder die door de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening wordt ontvangen vóór 12.00 uur zal diezelfde dag ook worden uitgevoerd in de master, om te verzekeren dat een belegging in de feeder op dezelfde manier wordt behandeld als een directe belegging in de master.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
Het betreft de doelstellingen zoals omschreven in het essentiële-informatiedocument.
Het kapitaal en/of het rendement zijn/worden niet gegarandeerd of beschermd.

Risico 3

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere Producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit Product ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een risicoklasse tussen laag en gemiddeld. De belegging, via zijn masterfonds, in verschillende activaklassen met doorgaans een klein aantal risicoactiva en een groot aantal activa met minder risico rechtvaardigt de risicocategorie.
Let op voor wisselkoersrisico: indien de valuta van uw rekening verschilt met die van het Product, bent u vatbaar voor een verlies ten gevolge van de omwisseling van de valuta van het Product naar de valuta van uw rekening. Dit wordt niet weergegeven in de indicator hierboven.
Alle risico’s die materieel relevant zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator:

  • Kredietrisico
  • Liquiditeitsrisico
  • Inflatierisico
  • Forex-risico (1)

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.
Dit Product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij niet in staat zijn u te betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.

(1) Forex-risico of valuta-risico. Het fonds noteert in EUR, de basisvaluta. De beleggingsportefeuille kan echter effecten bevatten die noteren in een andere valuta. Er ontstaat een valuta-risico voor de effecten die eventueel zijn uitgedrukt in een andere valuta dan zijn basisvaluta.

Kosten

Instapkosten Toepasbaar bij Crelan: 2,00%
Uitstapkosten Toepasbaar bij Crelan: 0,00%
Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 1,37% (waarvan 1,00% jaarlijkse beheerskosten).
De berekening van de lopende kosten is gebaseerd op de lopende kosten van het vorige boekjaar eindigend op 30/06/2022.
Er zijn geen transactiekosten voor dit product.

Bewaarkosten Toepasbaar bij Crelan: 0,00%
Omruilingkosten Toepasbaar bij Crelan bij een omruiling tussen compartimenten onderling van het GBF Crelan Pension Fund: 0,00%

Fiscaliteit

De fiscale regeling is van toepassing op een niet-professionele belegger die tevens een fysiek persoon en inwoner van België is.
Het maximale bedrag dat u jaarlijks mag storten op uw pensioenspaarrekening om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering van 30% is 990 euro. Indien u meer stort dan 990 euro wordt er een belastingvermindering van 25% gehanteerd. Het maximale bedrag dat u op uw pensioenspaarrekening op jaarbasis kan storten bedraagt 1.270 euro. Indien u kiest voor het hoogste bedrag, moet u deze keuze ieder jaar opnieuw schriftelijk bevestigen. Bedragen voor stortingen in 2023, belastingaangifte 2024.
Op uw 60e verjaardag of 10 jaar na de opening van uw pensioenspaarrekening (indien het contract werd aangegaan vanaf de leeftijd van 55 jaar), wordt de pensioenspaarrekening onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen van 8%.  Vanaf je 60ste verjaardag en tot en met het jaar waarin u 64 wordt, kunt u blijven pensioensparen met het fiscaal voordeel, zonder dat u hierop nog een eindbelasting moet op betalen.
In het geval van terugbetaling voor de leeftijd van 60 jaar, wordt u zwaarder belast en is de belasting verschuldigd bij de inkomstenbelasting van toepassing.
Alle informatie betreffende de fiscaliteit vindt u terug in het prospectus. Een vervroegde terugbetaling is nooit fiscaal voordelig.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het prospectus en het essentiële-informatiedocument. 
Deze documenten zijn in het Nederlands en in het Frans beschikbaar.

Prospectus (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Samenvatting rechten van de beleggers (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Publicatie Netto-inventariswaarden

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch publiceert de netto-inventariswaarden op de website van BEAMA.

Opmerking

De beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch kan beslissen om de commercialisering van financiële instrumenten stop te zetten, in die gevallen die vallen onder de toepasselijke regelgeving.

Is Crelan Pension Fund Sustainable Growth voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Pension Fund Sustainable Growth voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.