Crelan publiceert een eerste klimaatverslag

2 mei 2024
klimaatverslag
Als coöperatieve bank neemt Crelan haar verantwoordelijkheid om een belangrijke rol te spelen in een duurzame klimaattransitie. Daarom publiceert Crelan naast een jaar- en duurzaamheidsverslag vandaag ook voor het eerst een klimaatverslag met haar ambitieuze doelstellingen. Hierin toont Crelan haar engagement om het Klimaatakkoord van Parijs te halen en om haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in de transitie naar meer duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met de publicatie van haar klimaatverslag, omschrijft Crelan hoe strategie, acties en ambities geïntegreerd worden in de organisatiestructuur en visie van de bank, en zet ze een belangrijke stap naar meer transparantie.

Duurzame coöperatieve transitie

Crelan biedt naast financiële oplossingen ook relevante informatie, praktische tools en persoonlijk advies aan haar klanten. Dit ligt in lijn met haar identiteit als coöperatieve bank. Het klimaatverslag licht alles toe met tastbare voorbeelden en meetbare acties. Crelan stelt zich bijvoorbeeld solidair op met klanten die financiële gevolgen leden door extreme weersomstandigheden - zoals bijvoorbeeld materiële schade door grote overstromingen – door hen een opschorting van kapitaalaflossingen op leningen te geven. Crelan biedt klanten ook energieleningen aan toegankelijke voorwaarden om energie-efficiënte renovaties van gebouwen te bevorderen. Op bedrijfsniveau, wordt de ecologische voetafdruk verkleind door onder andere de aankoop van groene stroom, de installatie van zonnepanelen en de versnelde vergroening van het wagenpark.

Green Bond Framework

Al deze initiatieven worden mogelijk gemaakt door Crelans toegang tot de markt voor groene obligaties, met reeds enkele succesvolle uitgiften in het kader van het ‘Green Bond Framework’. Crelan publiceert in haar klimaatverslag de broeikasgasuitstoot van haar eigen activiteiten en ook van de hypotheekleningen, haar grootste portefeuille. Voor de bedrijfseigen emissies is het doel is om CO2-neutraal te zijn tegen 2030.Voor de gefinancierde emissies is het de bedoeling om in 2050 klimaatneutraal te zijn – we hebben een tussentijdse target gezet in 2033 (10 jaar na de berekening van de baseline 2023)
“Crelan is ervan overtuigd dat het succes van een klimaatneutrale samenleving afhangt van een gezamenlijk front waarin overheden, sectoren en klanten hun krachten bundelen om daadkrachtig op te treden. Wij streven naar een krachtig engagement voor het klimaat en het milieu. Ook onze klanten verwachten dat hun bank gezond groeit én dat dit op een verantwoorde en respectvolle manier gebeurt. Wij willen hierin alvast onze verantwoordelijkheid nemen als katalysator voor positieve verandering.”  Philippe Voisin, CEO
Het klimaatverslag is een aanvulling op het duurzaamheidsverslag, waarin coöperatieve initiatieven van 2023 en ESG-projecten op het gebied van milieu, sociale onderwerpen en goed bestuur worden gecommuniceerd. Het jaarverslag focust vooral op de cijfers en financiële resultaten van Crelan.