Crelan Invest Opportunities

Promotionele mededeling

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële-informatiedocument van de ICBE voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten kunt u verder op deze pagina in het Nederlands openen. Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Opportunities is een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Invest met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheersvennootschap: Luxcellence Management Company S.A. met als maatschappelijke zetel 2 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg. Beheerder van de portefeuille: Amundi Asset Management, S.A.S., 90, Boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel. Financiële dienstverlener: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.

ISIN-code
BE6284594619 (kapitalisatiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht Crelan Invest
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
0,001 deelbewijs
Activavorm
Een gediversifieerd Funds of Funds. Het compartiment kan zowel in aandelen, obligatie- als gediversifieerde fondsen beleggen.
Beleggingshorizon
Minstens 4 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment richt zich in het bijzonder tot beleggers:

die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

die een beleggingshorizon van minstens 4 jaar hebben.

die op zoek zijn naar een gediversifieerde belegging, in alle geografische zones, via een portefeuille met kwaliteitsfondsen die beheerd worden door erkende beheersmaatschappijen.

Beleggingsdoelstellingen

Door in te schrijven op Crelan Invest Opportunities, belegt u in een selectie kwaliteitsfondsen geselecteerd door Amundi Asset Management volgens een eigen selectiemethodiek die kwantitatieve en kwalitatieve criteria combineert. Het Product heeft als doelstelling een aantrekkelijk rendement te genereren door te beleggen in een beleggingsuniversum van fondsen van derden bestaande uit aandelenfondsen, obligatiefondsen en gediversifieerde fondsen die beleggen volgens alle beheertypes en in alle sectoren en geografische zones. De beleggingsportefeuille wordt actief beheerd en het Product wordt niet beheerd op basis van een referentie-index. De beheerder beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Amundi Asset Management zal regelmatig, afhankelijk van de marktomstandigheden, een aantal fondsen selecteren waarin het Product zal beleggen. De keuze wordt onder meer gebaseerd op de Morningstar-rating en enkel producten met een minimum rating van 3 sterren tijdens de belegging worden aangehouden. De oriëntering van het beheer zal afhangen van het feit of de beheerder een defensieve, neutrale of positieve opvatting heeft. Het raster met de blootstelling aan de onderliggende aandelen en obligaties wordt a priori vastgesteld afhankelijk van de opvatting van de beheerder en kan schommelen binnen een bandbreedte van 30% tot 70%. De obligatieportefeuille zou eveneens kunnen beleggen in instrumenten in andere valuta's dan de euro. Bijgevolg zal de verhouding tussen de aandelen en obligaties in een neutrale positie bijna  50%/50% bedragen. Het Product valt onder de toepassing van artikel 6 van de SFDR-verordening. Het Product verstrekt geen bescherming of waarborg van het kapitaal en evenmin een gegarandeerd rendement. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt voor afdekking, blootstelling en/of arbitrage. De deelnemingsrechten van het Product zijn kapitalisatiedeelnemingsrechten. Het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het Product worden systematisch herbelegd. De valuta van het Product is de euro. Voor meer informatie over de samenstelling en de werking van het Product wordt verwezen naar punt 2 van de informatie over dit Product in het prospectus.

Risico 3 Jaar 4

Risico-indicator

De synthetische risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product aanhoudt tot het einde van de aanbevolen periode van bezit (4 jaar). Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Dit indicatorniveau weerspiegelt het risico- en rendementsprofiel van het product, rekening houdend met de ingenomen beheerposities in de verschillende categorieën aandelen, rentevoeten en deviezen in het kader van de vooraf bepaalde manoeuvreerruimte. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het kapitaal is niet gegarandeerd.

Belangrijk(e) risico('s) voor het Product waarmee de indicator geen rekening houdt:

 • Kredietrisico: het risico dat de kredietkwaliteit van een publieke of private emittent verslechtert of dat deze in gebreke blijft. Naargelang de aard van de transacties het Product kan een daling (in geval van een aankoop) of stijging (in geval van een verkoop) van de waarde van het schuldinstrument waaraan het Product is blootgesteld, leiden tot een daling van de NIW.
 • Valutarisico: risico dat de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
 • Risico's verbonden aan beleggingen in andere icb’s: dit is het risico voor de icb’s in de portefeuille, waarvan de waarde van het Product grotendeels zal afhangen.
 • Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: verhoogd risico in vergelijking met beleggen in ontwikkelde markten. Dergelijke beleggingen kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een verminderde verhandelbaarheid.
 • Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: verhoogd risico in vergelijking met beleggen in opkomende markten. Dergelijke beleggingen kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een verminderde verhandelbaarheid.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (ESG) die, indien deze zich voordoet, een reëel of potentieel wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de waarde van een of meer van de door het Product aangehouden beleggingen.
 • Ander risico: het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan een stijging van het aantal transacties binnen uw portefeuille veroorzaken.

Meer informatie over de risico's van het Product vindt u in de rubriek van het prospectus inzake de risico's.

Kosten

 • Instapkosten: toepasbaar bij Crelan: 3,00%.
 • Uitstapkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 2,10% (waarvan 1,15% jaarlijkse beheers- en distributiekosten). De transactiekosten voor dit compartiment bedragen 0,01%.
 • Bewaarkosten: toepasbaar bij Crelan: 0,00%.
 • Omruilingkosten: toepasbaar bij Crelan bij een omruiling tussen compartimenten onderling van de BEVEK Crelan Invest wordt het eventuele verschil met het nieuwe compartiment aangerekend.

Fiscaliteit

Van toepassing op natuurlijke personen (Belgische ingezetenen).

 • Roerende voorheffing: indien meer dan 10% van het vermogen van het Compartiment rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19 bis WIB, is een roerende voorheffing van 30% van toepassing op de ontvangen inkomsten in geval van overdracht onder bezwarende titel van de deelbewijzen, in geval van wederinkoop van de deelbewijzen, of in geval van volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van het Compartiment, voor zover deze inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks worden gegenereerd onder de vorm van intresten, meerwaarde of minderwaarden, uit het rendement van deze schuldvorderingen, en ze betrekking hebben op de periode waarin de belegger de deelbewijzen in zijn bezit had.
 • Beurstaks op wederinkopen: kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
 • Beurstaks op conversies: van Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).

Publicatie Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.tijd.be.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging.

Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het essentiële informatiedocument en het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina in het Nederlands alsook in het Frans.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Invest Opportunities voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of dit compartiment voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.