Crelan Pension Fund Sustainable Stability

Sustainable Stability is een compartiment Crelan Pension Fund, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met meerdere compartimenten dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2011/61/EU. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder: BNP Paribas Asset Management Belgium, Vooruitgangsstraat 55, 1210 Brussel. Depositaris en financiële dienst: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

ISIN-code
BE6280097260
Rechtsvorm
Een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht, Crelan Pension Fund
Master Fonds
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Type deelbewijs
Kapitalisatiedeelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het compartiment kan via het Master Fonds zowel in aandelen als obligaties beleggen (voornamelijk obligaties, in mindere mate aandelen)
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Van 18 tot 65 jaar die op een fiscaal voordelige manier een extra pensioen willen opbouwen.

Die ervoor kiezen om de risico's beperkt te houden (zie "Beleggingsdoelstelling").

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een feeder van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht BNP Paribas B Pension Sustainable Stability (de “master”). De doelstelling van de feeder bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in de master. De beleggingsdoelstelling van de feeder is bijgevolg identiek aan die van de master.

De master zorgt voor een brede spreiding van de risico’s door te beleggen in alle soorten activaklassen, zonder secto­rale beperkingen, in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het gedeelte dat belegd wordt in obligaties zal weliswaar altijd groter zijn dan het gedeelte dat belegd wordt in aandelen.

SRRI 3 N

Risico's

Uitleg over de indicator en zijn voornaamste beperkingen

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van vijf jaar. Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of garantie, en ze kan veranderen na verloop van tijd. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Waarom is het fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?

De belegging, via zijn masterfonds, in verschillende activaklassen met doorgaans een klein aantal risicoactiva en een groot aantal activa met minder risico rechtvaardigt de risicocategorie.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

  • Rendements- en kapitaalrisico: beleggers worden er voor gewaarschuwd dat het rendement van het compartiment mogelijk niet overeenkomt met de doelstelling ervan, dat de waarde van hun belegging zowel kan stijgen als dalen en dat zij het kapitaal dat zij hebben belegd (na aftrek van de inschrijvingsvergoedingen) mogelijk niet volledig terugkrijgen.
  • Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
  • Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
  • Valutarisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.
  • Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

Kosten

Lopende kosten

1,28% (waarvan 1% beheerskosten)

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,00%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Het maximale bedrag dat u mag storten op uw pensioenspaarrekening om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering van 30% is 990 euro (stortingen in 2020, belastingaangifte 2021).

Op uw 60e verjaardag of 10 jaar na de opening van uw pensioenspaarrekening (indien het contract werd aangegaan vanaf de leeftijd van 55 jaar), wordt de pensioenspaarrekening onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen van 8%. De belast­bare basis van deze eindtaks is gelijk aan de gekapitaliseerde fiscale waarde van uw pen­sioenspaarrekening, berekend tegen een forfaitaire rentevoet van 6,25% (stortingen vóór 1992) of 4,75% (stortingen vanaf 1992).

In het geval van terugbetaling voor de leeftijd van 60 jaar, is de belasting verschuldigd bij de inkomstenbelasting en wordt de roerende voorheffing ingehouden.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.

Prospectus (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

Is Crelan Pension Fund Sustainable Stability voor u de juiste belegging?

Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Pension Fund Sustainable Stability voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.