BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Startlookback Eurozone Exporters AUD 2029

Communicatie van promotionele aard

Voornaamste kenmerken

Naam product

BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Startlookback Eurozone Exporters AUD 2029

ISIN-code

XS2202207960

Type product en rechtsvorm

Gestructureerde obligatie (Certificaat) naar Engels recht

Emittent en garant

Emittent
BNP Paribas Issuance B.V.
Rating:

 • S&P: A+ (negatief vooruitzicht);

Garant
BNP Paribas S.A.
Rating:

 • S&P: A+ (negatief vooruitzicht);
 • Moody’s: Aa3 (stabiel vooruitzicht);
 • Fitch: AA- (negatief vooruitzicht).

Ratings op 17/02/2021. De ratingagentschappen kunnen hun rating op elk moment wijzigen. Meer informatie over deze ratings is te vinden op https://www.spratings.com/en_US/understandingratings, https://www.moodys.com/ sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf en www.fitchratings.com/site/definitions. Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. Ze kan op elk moment door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht.

Beleggingsdoelstelling

 • Een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar(1).
 • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die naar goeddunken van de Emittent kan worden geactiveerd vanaf het tweede tot en met het zevende jaar. In dat geval ontvangt de belegger het volledige belegd kapitaal(2)(3), plus een meerwaarde van 5%(2)(3) per verstreken jaar sinds de Uitgiftedatum(1).
 • Op de eindvervaldag(1) een recht op terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(2)(3) in AUD plus een eventuele meerwaarde(3)(4) in AUD die gekoppeld is aan de Gemiddelde Prestatie(5) van de Solactive Eurozone Exporters Efficient index (hierna de ‘Index’), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent of faillissement of risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant. De belegger geniet niet de eventuele dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen waaruit de Index is samengesteld.
 • Uitgedrukt in AUD. De terugbetaling van het kapitaal en de eventuele meerwaarde(3)(4) gebeurt in AUD (Australische dollar) en kan bij omrekening naar EUR lager of hoger zijn naargelang wisselkoersschommelingen (de belegger kan dus kapitaalverlies in EUR lijden). Dat risico is zelfs groter voor beleggers die geen rekening in AUD hebben en voor wie de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgerekend naar EUR.

(1) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de precieze data.
(2) Exclusief instapkosten van 2,50%. We verwijzen naar de Technische Fiche op pagina 16 voor het detail van de kosten en commissies die door de belegger worden gedragen.

(3) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent of faillissement of risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant.
(4) De eventuele meerwaarde in AUD is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(5) Zie de Technische Fiche op pagina 3 voor de definitie van de Gemiddelde Prestatie.

Onderliggende waarde

 • Solactive, dat in 2007 werd opgericht, is een Duits bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling, de berekening en het beheer van financiële-marktindices. De Solactive Eurozone Exporters Efficient index werd gekozen voor beleggers die wensen te profiteren van het rendementspotentieel van Europese exportbedrijven. De Index is samengesteld uit de aandelen van 30 bedrijven uit de eurozone die geselecteerd zijn op basis van de omzet die ze genereren in andere regio’s in de wereld. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de belegger de dividenden niet ontvangt die eventueel uitgekeerd worden door de aandelen waaruit de Index is samengesteld. De eventuele nettodividenden die door deze aandelen worden uitgekeerd, worden herbelegd in de Index na afhouding van een vast dividendpercentage van 4,50% per jaar.
 • Aangezien de Index op 11 januari 2016 gecreëerd werd, is de historiek beperkt. Alle gegevens van vóór 11 januari 2016 zijn afkomstig van systematische historische simulaties die het gedrag van de Index proberen na te bootsen indien de Index vroeger geïntroduceerd zou zijn.

Meer informatie over de Index is te vinden op https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA1WU3.

Beschrijving van het mechanisme van de formule

Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna 'het certificaat' of 'de certificaten' genoemd) uitgegeven door BNP Paribas Issuance BV en gewaarborgd door BNP
Paribas S.A. Door in te schrijven op dit Certificaat, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt op de Eindvervaldag, 14 mei 2029, 100% van het belegd kapitaal in AUD(1)(2) terug te betalen, eventueel vermeerderd met een meerwaarde in AUD(3) die gekoppeld is aan de Gemiddelde Prestatie van de Index, zoals hierna beschreven. In geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of faillissement of risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant loopt de belegger evenwel het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen of het nominale bedrag op de eindvervaldag niet te recupereren. Tijdens de looptijd, vanaf het einde van het tweede jaar, bestaat er een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling(4) die de Emittent naar eigen goeddunken kan activeren, waarbij 100% van het belegd kapitaal in AUD(1)(2) wordt terugbetaald, plus een meerwaarde in AUD(3) van 5%(1)(5) per verstreken jaar sinds de Uitgiftedatum(4).

Aan het einde van het tweede t.e.m. het zevende jaar(4), een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent:

Aan het einde van het tweede t.e.m. zevende jaar(4), kan de Emittent beslissen om een ‘vervroegde terugbetaling’ te activeren, met voorafgaande kennisgeving van ten minste 3 dagen.

 • De belegger ontvangt dan:
  100% van het belegd kapitaal in AUD(1)(2)(3)
  +
  Een meerwaarde in AUD(3) van 5%(1)(5) per verstreken jaar sinds de Uitgiftedatum(4).

Indien de Emittent beslist over te gaan tot vervroegde terugbetaling van het product, zal hij dit zeer waarschijnlijk doen op het einde van de looptijd van het product en in geval van een sterke stijging van de Index.

Op de eindvervaldag(4), zonder vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de Emittent:

Wordt de belegger blootgesteld aan de Gemiddelde Prestatie van de Index.

 • Indien die Gemiddelde Prestatie negatief of nul is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegd kapitaal in AUD(1)(2)(3)
 • Indien die Gemiddelde Prestatie positief is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegd kapitaal in AUD(1)(2)(3)
  +
  Een meerwaarde in AUD(3) die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index(1)(5).

Hoe wordt de gemiddelde prestatie van de index berekend?

De Gemiddelde Prestatie van de Index stemt overeen met het verschil tussen zijn Finale Niveau en zijn Initiële Niveau gedeeld door zijn Initiële Niveau.

Hoe wordt het initiële niveau van de index bepaald?

 • vrijdag 14 mei 2021
 • maandag 14 juni 2021
 • woensdag 14 juli 2021
 • maandag 16 augustus 2021
 • dinsdag 14 september 2021
 • donderdag 14 oktober 2021
 • maandag 15 november 2021

Hoe wordt het finale niveau van de index berekend?

Het Finale Niveau van de Index stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op de 31 Maandelijkse Observatiedata(4) tijdens de laatste 31 maanden. Het Finale Niveau van de Index kan lager (of hoger) zijn dan het niveau van de Index dat geobserveerd wordt op de laatste Maandelijkse Observatiedatum (30/04/2029).

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent of faillissement of risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant.
(2) Exclusief 2,50% instapkosten. We verwijzen naar de Technische Fiche op pagina 16 voor het detail van de kosten en commissies die door de belegger worden gedragen.

(3) De terugbetaling van het kapitaal en van de eventuele meerwaarde gebeurt in AUD en kan bijgevolg door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen bij een omrekening naar EUR (de belegger kan dus een kapitaalverlies in EUR lijden). Dat risico is nog groter voor beleggers die niet over een rekening in AUD beschikken en voor wie de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgerekend naar EUR.
(4) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de preciezedata.
(5) De eventuele meerwaarde in AUD is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

Looptijd

 • Beleggingsduur: 8 jaar
 • Uitgiftedatum: 14/05/2021
 • Eindvervaldag: 14/05/2029

Kosten en commissies die door de belegger gedragen worden

Kosten inbegrepen in de emissieprijs, verbonden aan het instrument:

 • Eenmalige structureringskosten: maximaal 3% van het nominale bedrag van de inschrijving (inbegrepen in de ‘instapkosten’ van het KID).
 • Recurrente kosten: BNP Paribas zal aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding uitkeren (berekend op basis van de looptijd van de effecten), waarvan het maximale jaarlijkse bedrag gelijk is aan 1% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten. Ter indicatie is dit bedrag gelijk aan 0,67% op basis van de omstandigheden zoals die voor het begin van de inschrijvingsperiode worden waargenomen.

Kosten die niet in de uitgifteprijs inbegrepen zijn:

 • Instapkosten: 2,50%
 • Wisselkoerscommissie: er zal een wisselkoerscommissie van 0,90% worden afgehouden voor elke wisselkoerstransactie
 • Uitstapkosten:
  - op de eindvervaldag van de effecten: geen uitstapkosten
  - in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% vermeerderd met 0,50% (de helft van de bied-laat-spread van 1%, zie ‘Verkoop voor de eindvervaldag’).

Verkoop voor de eindvervaldag

In normale marktomstandigheden heeft BNP Paribas Arbitrage S.N.C. het voornemen om dagelijks een indicatieve prijs te geven (exclusief makelaarskosten / taks op beursverrichtingen / uitstapkosten / eventuele belastingen) (bied-laatspread van 1%, zie liquiditeitsrisico op pagina 12): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10:00 uur meegedeeld zijn aan de distributeur. De betaling gebeurt binnen de 2 werkdagen volgend op het doorgeven van orders. Uitstapkosten zoals beschreven in de rubriek 'Kosten en commissies': 1%.

Coupure / nominale waarde

2.000 AUD

Publicatie van de waarde van het certificaat

De waarde van het Certificaat kan tijdens de looptijd ervan worden opgevraagd bij uw Crelan agent en wordt één keer per maand gepubliceerd op https://www.crelan.be/nl/particulieren/tool/productzoeker.

Voornaamste risico's

Alvorens op de Certificaten in te schrijven, moet elke potentiële belegger de Technische Fiche, het Basisprospectus, de Supplementen daarbij, de Definitieve voorwaarden van de emissie (‘Final Terms’), de Specifieke samenvatting van de emissie en het essentiële-informatiedocument (KID) lezen. Meer informatie over deze risico’s is te vinden in het Basisprospectus.

Kredietrisico

Door dit certificaat te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling van laatstgenoemden, loopt de belegger het risico dat hij op de eindvervaldag zijn kapitaal noch de eventuele meerwaarde in AUD ontvangt. Indien de Garant ernstige solvabiliteitsproblemen zou kennen, kunnen de Certificaten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of omgezet in eigenvermogensinstrumenten (aandelen), naargelang de beslissing van de toezichthouder (bail-in)(1). In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet te krijgen en zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Een verslechtering van de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan gevolgen hebben voor de prijs van het Certificaat. Hoe langer de resterende looptijd, hoe groter de potentiële impact.

Emittent: BNP Paribas Issuance B.V.(2)
Rating bij S&P: A+ (negatief vooruitzicht)

Garant: BNP Paribas S.A.(2)
Rating bij: S&P: A+ (negatief vooruitzicht) / Moody's: Aa3 (stabiel vooruitzicht) /

Fitch: AA- (negatief vooruitzicht)
Ratings op 7/02/2021

Risico verbonden aan de index

Indien zich een gebeurtenis voordoet die invloed heeft op de onderliggende Index, waarvan de lijst is opgenomen in het Basisprospectus (zoals maar niet beperkt tot schrapping, opschorting of wijziging ervan), kan de berekeningsagent (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) indien nodig verschillende maatregelen treffen, met name een aanpassing doorvoeren, de Index vervangen of de Emittent verzoeken om het product terug te betalen overeenkomstig de voorwaarden die voorzien zijn in het Basisprospectus. In geval van terugbetaling van het product door de Emittent:

(I) indien de gebeurtenis die een impact heeft op de Index, een geval van overmacht is, zal de terugbetaling vervroegd gebeuren tegen de marktwaarde;
(II) in de veronderstelling dat de gebeurtenis geen geval van overmacht zou zijn, maar het gevolg zou zijn van een externe gebeurtenis die niet toe te schrijven is aan de Emittent en die op wezenlijke wijze de economie van het contract zou wijzigen, zal de Emittent aan de beleggers voorstellen om ofwel het product vervroegd terug te betalen tegen de marktwaarde, ofwel het product op de Eindvervaldag(3) terug te betalen tegen minimaal 100% van de nominale waarde van het product overeenkomstig de bepalingen van het Basisprospectus. Meer informatie over deze risico’s is te vinden in het Basisprospectus.

Risico op beperkte rendement

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag(3) negatief of nul is, is de terugbetaling op de eindvervaldag voor de belegger gelijk aan 100% van het belegd kapitaal in AUD(4). Bovendien stemt het Finale Niveau overeen met het rekenkundige gemiddelde van de maandelijkse observaties van de Index. Bijgevolg kan het Finale Niveau van de Index lager (of hoger) zijn dan het slotniveau van de Index dat wordt vastgesteld op de laatste Maandelijkse Observatiedatum(3).

Risico op prijsschommelingen van het product

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de koers van het Certificaat gedurende de looptijd van dit product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Hij kan bijgevolg een kapitaalverlies lijden in geval van verkoop vóór de eindvervaldag(3). Bovendien moet hij erover waken dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van het Certificaat. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal in AUD(4) geldt enkel op de Eindvervaldag(3). Tot de Eindvervaldag(3) kan de prijs van het Certificaat volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de Index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Wanneer overigens alles gelijk is, zal een stijging van de rentevoeten leiden tot een daling van de waarde van het product en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden heeft de marktmaker (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) het voornemen om de Certificaten terug te kopen. In normale marktomstandigheden wordt een bied-laatspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Alle verkooporders moeten aan de distributeur overgemaakt zijn elke woensdag voor 10u00. Indien de belegger zijn Certificaten voor de eindvervaldag(3) wenst te verkopen, kan dat tegen de prijs die de marktmaker bepaalt op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten, beurstaks en eventuele belastingen. In geval van verkoop voor de eindvervaldag(3) kan de waarde van het Certificaat dan ook lager of hoger zijn dan de nominale waarde. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat dit Certificaat niet beursgenoteerd zal zijn. Beleggers moeten bijgevolg bereid zijn deze effecten tot de eindvervaldag(3) bij te houden.

Wisselkoersrisico

Dit certificaat wordt uitgegeven in AUD. Dat betekent dat de belegger gedurende de looptijd en op de eindvervaldag(3) een bedrag in AUD kan ontvangen dat, wanneer het omgezet wordt in EUR, lager zou kunnen zijn dan het oorspronkelijke in EUR belegde bedrag. Dat risico is nog groter voor beleggers die niet over een rekening in AUD beschikken en voor wie de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgerekend naar EUR.

Kans op vervroegde terugbetaling

In geval van overmacht die het behoud van de Certificaten definitief onmogelijk maakt (bijvoorbeeld indien het voor de Emittent onwettig of onmogelijk is om zijn verplichtingen in het kader van de Certificaten te vervullen) kan de Emittent de houders van de Certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde ervan. In dat geval factureert de Emittent geen andere kosten dan de onvermijdelijke kosten die moeten worden gemaakt voor de terugbetaling van de marktwaarde waarop de beleggers recht hebben.

(1) De passiva van de Emittent zijn, op basis van een interne juridische analyse van BNP Paribas volgens het Franse recht uitgesloten uit het toepassingsgebied van de bail-in.
(2) De ratingagentschappen kunnen hun rating op elk moment wijzigen. Meer informatie over deze ratings is te vinden op https://www.spglobal.com/ratings/en/about/ understanding-ratings, https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/ AP075378_1_1408_KI.pdf en https://www.fitchratings.com/site/definitions. Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. Ze kan op elk moment door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. Rating van BNP Paribas S.A. op 17/02/2021, S&P’s: A+ (negatief vooruitzicht), Moody’s: Aa3 (stabiel vooruitzicht) en Fitch Ratings: AA- (negatief vooruitzicht). De ratingagentschappen kunnen hun rating op elk moment wijzigen.

(3) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de precieze data.
(4) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent of faillissement of risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant.

Rendementsscenario's

De rendementsscenario’s staan vermeld in het essentiële-informatiedocument (KID) dat aan dit instrument verbonden is. De scenario’s die erin worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de methodologie die afkomstig is van de PRIIPs-reglementering (Europese Verordening 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten (of Key Information Document - “KID”) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, inclusief de uitvoeringsmaatregelen) en zijn een raming van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over de waardeschommelingen van de belegging. Ze vormen geen precieze indicator. Het KID is vanaf 29 maart 2021 kosteloos verkrijgbaar bij Crelan. U kunt het ook raadplegen op www.crelan.be en https://kid.bnpparibas.com/XS2202207960-NL.pdf.

Juridische documentatie

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger uitgenodigd om de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten te bekomen en deze aandachtig te lezen en de beslissing om in de Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie omvat (a) het Basisprospectus voor de emissie van Certificaten van 2 juni 2020 zoals goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) onder het goedkeuringsnummer 20-233, (b) de Supplementen erbij, (c) de Definitieve Voorwaarden van de emissie (‘Final Terms’) van 29 maart 2021 en (d) de Specifieke Samenvatting betreffende de emissie (‘Issue Specific Summary’). De goedkeuring van het Basisprospectus door de AMF mag niet gezien worden als een positief advies van de AMF over de kwaliteit van de schuldeffecten die het voorwerp van deze communicatie van promotionele aard uitmaken. Beleggers worden ook uitgenodigd kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument (‘KID’).

Het KID is vanaf 29 maart 2021 kosteloos verkrijgbaar bij Crelan. U kunt het ook raadplegen op www.crelan.be en https://kid.bnpparibas.com/XS2202207960-NL.pdf. De belegger wordt uitgenodigd om de beslissing om al dan niet in de gestructureerde obligaties te beleggen te overwegen op basis van alle informatie die daarin is opgenomen. De Emittent vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld staan in de Juridische Documentatie. De belangrijkste kenmerken van BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Startlookback Eurozone Exporters AUD 2029 die uiteengezet staan in deze brochure zijn slechts een samenvatting. De Emittent vraagt beleggers kennis te nemen van de Juridische Documentatie alvorens in te schrijven op dit product. De belegger moet de risico’s die verbonden zijn aan beleggingen in de gestructureerde obligaties begrijpen en mag pas een beleggingsbeslissing nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de gestructureerde obligaties verenigbaar is met zijn eigen financiële situatie, deze informatie en de informatie met betrekking tot de gestructureerde obligaties. Het Basisprospectus voor de emissie van Certificaten van 2 juni 2020, zoals goedgekeurd door de AMF onder goedkeuringsnummer 20-233, kan worden geraadpleegd op http://eqdpo.bnpparibas.com/XS2202207960. De Definitieve Voorwaarden van de emissie (‘Final Terms’) kunnen worden geraadpleegd op http://eqdpo.bnpparibas.com/XS2202207960. Beleggers kunnen de Juridische Documentatie kosteloos bekomen in de kantoren van Crelan en op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/bnp-paribas alvorens in te schrijven op de gestructureerde obligaties. Dit promotiedocument bevat enkel informatie over de gestructureerde obligatie en mag niet beschouwd worden als een beleggingsadvies. De eventuele aankoop van de gestructureerde obligatie die beschreven staat in dit promotiedocument mag enkel plaatsvinden na voorafgaande analyse door Crelan van het passende karakter en/of de geschiktheid van deze gestructureerde obligatie in het licht van het beleggersprofiel van de desbetreffende klant. Deze gestructureerde obligatie kan worden aangekocht in het kader van een aanbod aan het publiek in België, waarbij in België een prospectus moet worden gepubliceerd conform artikel 3.1 van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017.

Klachtendienst

 • Met klachten kunt u terecht bij de klachtendienst op: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, of kunt u het formulier gebruiken op de pagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtendienst. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS2202207960 - Brochure (Download pdf)
 • XS2202207960 - Final Terms (Download pdf)
 • XS2202207960 - Document met Essentiële Informatie (Download pdf)
 • XS2202207960 - Specifieke samenvatting van de emissie (Download pdf)