BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital Lookback USD 2024

Communicatie van promotionele aard

Voornaamste kenmerken

Naam product

BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital Lookback USD 2024

ISIN-code

XS2020220906

Type product en rechtsvorm

Gestructureerde obligatie (Certificaat) naar Engels recht

Emittent en Garant

Emittent

BNP Paribas Issuance B.V.

Rating: S&P: A+ (stabiel vooruitzicht);

Garant

BNP Paribas S.A.

Rating:

 • S&P: A+ (stabiel vooruitzicht);
 • Moody’s: Aa3 (stabiel vooruitzicht);
 • Fitch: AA- (stabiel vooruitzicht)

Ratings op 22/10/2019. De ratingagentschappen kunnen hun rating op elk moment wijzigen. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites:
http://www.spratings.com/en_US/understandingratings
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf http://www.fitchratings.com/site/definitions
Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. Deze kan op elk moment door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht.

Beleggingsdoelstelling

 • Een gestructureerde obligatie met een looptijd van 5 jaar.
 • Op de eindvervaldag(1) een recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (2)(3) in USD plus een potentiële meerwaarde in USD die 150% vertegenwoordigt van de stijging van de index Solactive Human Capital World MV Index (hierna de "Index" genoemd) tussen zijn oorspronkelijk niveau en zijn slotniveau, behalve in geval van faillissement, risico op faillissement van de Emittent, alsook faillissement, risico op faillissement of op bail-in (ontbinding) van de Garant. De belegger geniet niet van de eventuele dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen waaruit de index is samengesteld.
 • Het oorspronkelijk niveau wordt berekend als zijnde het minimumniveau van de slotkoers van de onderliggende index op de 2 oorspronkelijke observatiedata(1).
 • Uitgedrukt in USD. De terugbetaling van het kapitaal en van de eventuele meerwaarde zal in USD gebeuren (Amerikaanse dollar) en kan bijgevolg stijgen of dalen in geval van conversie in EUR(4) in functie van wisselkoersschommelingen (bijgevolg kan de belegger een kapitaalverlies in EUR lijden); het risico is zelfs groter voor beleggers die niet over een rekening beschikken die is uitgedrukt in USD en waarvoor de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgezet in euro.

(1) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de data
(2) Exclusief 2,50% instapkosten We verwijzen u door naar de Technische Fiche op pagina 16 voor het detail van de kosten en commissies die door de belegger worden gedragen.
(3) Behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent alsook faillissement, risico van faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant
(4) De eventuele meerwaarde in USD is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging)

Onderliggende waarde

 • Een blootstelling die gekoppeld is aan de index Solactive Human Capital World MV (Price). Dit is een index die is samengesteld uit 50 aandelen van internationale ondernemingen, die volgens de hieronder beschreven methode geselecteerd werden. De samenstelling van de index wordt om de 3 maanden herzien, waardoor de aandelen die niet meer aan de duurzame en/of financiële selectiecriteria beantwoorden verwijderd worden.
 • De Solactive Sustainable Goals Europe MV (Price) index, die in augustus 2017 werd gelanceerd, is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen BNP Paribas, Solactive en Vigeo Eiris. Vigeo Eiris is een onafhankelijk internationaal agentschap voor ESG-onderzoeken en -diensten (ecologisch, sociaal en governance) die bestemd zijn voor beleggers en private, publieke en verenigingsorganisaties. Solactive, dat in 2007 werd opgericht, is een Duitse leverancier gespecialiseerd in de ontwikkeling, de berekening en het beheer van financiële marktindices.
 • De index is van het "price return"-type. Met dit type index worden de dividenden van de aandelen niet herbelegd en hebben ze bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de waarde van de index (in tegenstelling tot een index van het "total return"-type). Bovendien moet worden opgemerkt dat de belegger niet van de dividenden geniet die uitgekeerd worden op basis van de aandelen waaruit de index is samengesteld.
 • U vindt de samenstelling van de index Solactive Human Capital World MV (Price) en kunt de evolutie ervan volgen op www.solactive.com/?s=human%20capital&index=DE000SLA3UH0
 • Meer informatie over de index kunt u terugvinden door de volgende link te raadplegen:
  https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2018/03/Solactive-Human-Capital-Index-Low-Volaility-Guideline_20180314.pdf.

Beschrijving van het mechanisme van de formule

Dit product is een gestructureerde obligatie (hierna het/de “Certifica(a)t(en)” genoemd) uitgegeven door BNP Paribas Issuance BV en gewaarborgd door BNP Paribas S.A. Door in te schrijven op dit Certificaat leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbind op de uiteindelijke terugbetalingsdatum, zijnde 27 december 2024, het volledige belegde kapitaal in USD(1)(2) terug te betalen waaraan een potentiële meerwaarde in USD(3) kan worden toegevoegd die gekoppeld is aan het slotrendement van de index, zoals hieronder beschreven. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent alsook.
In geval van faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant loopt de belegger evenwel het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het nonminale bedrag op de eindvervaldag niet te recupereren.

Op de eindvervaldag:

Op de eindvervaldag(4) wordt de belegger blootgesteld aan het slotrendement van de Index.

 • Wanneer dit slotrendement negatief of nul is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegde kapitaal in USD(1)(2)(3)
 • Wanneer dit slotrendement positief is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegde kapitaal in USD(1)(2)(3)

+ een meerwaarde in USD(3) die gelijk is aan 150% van het slotrendement van de Index(1)(5).

Hoe wordt het oorspronkelijk niveau van de index bepaald?

Het oorspronkelijk niveau van de Index stemt overeen met het laagste niveau tussen de 2 volgende oorspronkelijke observatiedata:

 • 13 december 2019(4)
 • 13 maart 2020(4).

Hoe wordt het slotniveau van de index berekend (Lookback)?

Het slotniveau van de Index stemt overeen met het rekenkundig gemiddelde van 19 maandelijkse observaties(4) van de index waargenomen gedurende de laatste 19 maanden.

Hoe wordt het slotrendement van de index berekend?

Het slotrendement van de Index stemt overeen met het verschil tussen zijn slotniveau en zijn oorspronkelijk niveau, gedeeld door zijn oorspronkelijk niveau. Het slotniveau van de Index kan lager (of hoger) zijn dan het niveau van de Index dat werd vastgesteld op de laatste observatiedatum.

(1) Behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent alsook faillissement, risico van faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant
(2) Exclusief 2,50% instapkosten We verwijzen u door naar de Technische Fiche op pagina 16 voor het detail van de kosten en commissies die door de belegger worden gedragen.
(3) De terugbetaling van het kapitaal en van de eventuele meerwaarde gebeurt in Amerikaanse dollar (USD) en kan hoger of lager zijn in geval van conversie in EUR in functie van de wisselkoersschommelingen (bijgevolg kan de belegger een kapitaalverlies in EUR lijden). Het risico is zelfs groter voor beleggers die niet over een rekening beschikken die uitgedrukt is in USD en waarvoor de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgezet in euro.
(4) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de data
(5) De eventuele meerwaarde in USD is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging)

Looptijd

 • Beleggingsduur: 5 jaar
 • Uitgiftedatum: 13/12/2019
 • Eindvervaldatum: 27/12/2024

Kosten en commissies die door de belegger gedragen worden

Kosten inbegrepen in de emissieprijs, verbonden aan het instrument

 • Eenmalige structureringskosten: maximaal 2,50% van het nominaal ingeschreven bedrag (inbegrepen in de "instapkosten" van het KID).
 • Terugkerende kosten: BNP Paribas zal aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding uitkeren (berekend op basis van de looptijd van de effecten), waarvan het maximale jaarlijkse bedrag gelijk is aan 1.00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten. Ter indicatie is dit bedrag gelijk aan 0,70% op basis van de omstandigheden zoals die voor het begin van de inschrijvingsperiode worden waargenomen.

Kosten niet inbegrepen in de emissieprijs:

 • Instapkosten: 2,50%;
 • Wisselkoerscommissie: er zal een wisselkoerscommissie van 0,60% worden afgehouden voor elke wisselkoerstransactie
 •  Uitstapkosten:
  - Op de eindvervaldag van de effecten: geen uitstapkosten
  - in geval van doorverkoop voor de eindvervaldag: 1,00% (hierbij komt 0,50%: ofwel de helft van de aan/verkoopvork van 1%, zie “Doorverkoop voor de eindvervaldag”);

Doorverkoop voor de eindvervaldag:

In normale marktomstandigheden heeft BNP Paribas Arbitrage S.N.C het voornemen om dagelijks een indicatieve prijs te geven (exclusief makelaarskosten / beurstaks / uitstapkosten / eventuele belastingen) (aankoop/verkoopbandbreedte van 1%, zie liquiditeitsrisico hieronder): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u00 meegedeeld zijn aan de distributeur. De betaling gebeurt binnen de 2 werkdagen volgend op het doorgeven van orders. Uitstapkosten zoals beschreven in de rubriek "Kosten en commissies": 1,00%.

Coupure / nominale waarde

2.000 USD

Publicatie van de waarde van het Certificaat

De waarde van het Certificaat tijdens de looptijd zal op verzoek verkrijgbaar zijn bij uw Crelan-agent en wordt één keer per maand gepubliceerd op
http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker

Voornaamste risico's

Alvorens op de Certificaten in te schrijven, moet elke potentiële belegger de Technische Fiche, het Basisprospectus, de eventuele Supplementen, de Definitieve voorwaarden van de emissie ("Final Terms") alsook de Specifieke samenvatting van de emissie lezen, en het document met essentiële informatie (KID) lezen. Voor meer informatie over deze risico’s verwijzen we naar de pagina’s 45 tot 60 en 260 tot 351 van het basisprospectus.

Kredietrisico

Door dit Certificaat te kopen, wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling van laatstgenoemden, loopt de belegger het risico dat hij op de eindvervaldag zijn kapitaal noch de eventuele meerwaarde in USD ontvangt. Indien de Garant ernstige solvabiliteitsproblemen zou kennen, kunnen de Certificaten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of omgezet in eigen-vermogensinstrumenten (aandelen), naargelang de beslissing van de toezichthouder (bail-in)(5). In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet te krijgen en zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Een verslechtering van de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan gevolgen hebben voor de prijs van het Certificaat. Hoe verder de eindvervaldag is gelegen, hoe groter de potentiële impact kan zijn.

Emittent: BNP Paribas Issuance B.V.(3)
Rating bij S&P op 22/10/2019: A+ (stabiel vooruitzicht)
Garant: BNP Paribas S.A.(3).
Rating bij S&P op 22/10/2019: A+ (stabiel vooruitzicht) / Moody’s: Aa3 (stabiel vooruitzicht) / Fitch: AA- (stabiel vooruitzicht)

Risico verbonden aan de index

Indien zich een gebeurtenis voordoet die invloed heeft op de onderliggende Index, waarvan de lijst is opgenomen in het Basisprospectus (zoals maar niet beperkt tot schrapping, opschorting of wijziging ervan) kan de berekeningsagent (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) indien nodig verschillende maatregelen treffen, met name een aanpassing doorvoeren, de Index vervangen of de Emittent verzoeken om het product terug te betalen overeenkomstig de voorwaarden zoals die voorzien zijn door het Basisprospectus. In geval van terugbetaling door de Emittent:

(I) indien de gebeurtenis, die een impact heeft op de Index, een geval van overmacht is, zal de terugbetaling vervroegd gebeuren tegen de marktwaarde (zie onderstaande paragraaf "Vervroegde terugbetaling mogelijk");

(II) in de veronderstelling dat de gebeurtenis geen geval van overmacht zou zijn, maar het gevolg zou zijn van een externe gebeurtenis die niet toe te schrijven is aan de Emittent en die op wezenlijke wijze de economie van het contract zou wijzigen, zal de Emittent aan de beleggers voorstellen om ofwel het product vervroegd terug te betalen tegen de marktwaarde, ofwel het product op de eindvervaldag terug te betalen tegen minimaal 100% van de nominale waarde van het product overeenkomstig de bepalingen van het Basisprospectus. Voor meer informatie: over deze risico’s kan u het Basisprospectus raadplegen op pagina’s 45 tot 60; 260 tot 351, 602 tot 609 en meer in het algemeen de Additional Terms and Conditions for Index Securities op pagina’s 790 tot 816.

Risico op beperkte prestaties

Indien het slotrendement van de Index op de eindvervaldag(1) negatief of nul is, is de terugbetaling op de eindvervaldag voor de belegger gelijk aan 100% van het belegd kapitaal(3)(4). Overigens stemt het slotrendement overeen met het rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse waarnemingen van de Index gedurende de laatste 19 maanden (19 waarnemingen(1)). Bijgevolg kan het slotniveau van de Index lager (of hoger) zijn dan het rendement van de Index vastgesteld op de laatste observatiedatum.

Risico op prijsschommelingen van het product

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de koers van het Certificaat gedurende de looptijd van dit product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (exclusief kosten). Hij kan bijgevolg een kapitaalverlies lijden in geval van verkoop voor de eindvervaldag. Bovendien moet hij erover waken dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van het Certificaat. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal in USD(1) geldt enkel op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het Certificaat volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de Index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Wanneer overigens alles gelijk is, zal een stijging van de rentevoeten leiden tot een daling van de waarde van het product en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden heeft de marktmaker (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) het voornemen om de Certificaten terug te kopen. In normale marktomstandigheden wordt een bied-laatspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Alle verkooporders moeten aan de distributeur overgemaakt zijn elke woensdag voor 10u00. Indien de belegger zijn Certificaten voor de eindvervaldag wenst te verkopen, kan dat tegen de prijs die de marktmaker bepaalt op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten, beurstaks en eventuele belastingen. In geval van verkoop voor de eindvervaldag kan de waarde van het Certificaat dan ook lager of hoger zijn dan de nominale waarde. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat dit Certificaat niet beursgenoteerd zal zijn. Beleggers moeten bijgevolg bereid zijn deze effecten tot de eindvervaldag bij te houden.

Wisselkoersrisico

Dit Certificaat wordt uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit betekent dat gedurende de looptijd en op de eindvervaldag de belegger een bedrag in USD kan ontvangen dat, wanneer het omgezet wordt in EUR, lager kan zijn dan het oorspronkelijk in EUR belegde bedrag. Hetzelfde geldt voor beleggers die niet over een rekening beschikken die uitgedrukt is in USD en waarvoor de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgezet in EUR.

Kans op vervroegde terugbetaling

In geval van overmacht die het behoud van de Certificaten definitief onmogelijk maakt (zoals bijvoorbeeld indien het voor de Emittent onwettig of onmogelijk is om zijn verplichtingen in het kader van de Certificaten te vervullen) kan de Emittent de houders van de Certificaten in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde ervan. In dat geval zullen er geen andere kosten dan de onvermijdelijke kosten om de marktwaarde aan de beleggers waarop ze recht hebben terug te betalen door de Emittent gefactureerd kunnen worden.

(1) Zie de Technische Fiche op pagina 16 voor de data
(2) Behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent alsook faillissement, risico van faillissement of bail-in (ontbinding) van de Garant
(3) De eventuele meerwaarde in USD is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging)
(4) De ratingagentschappen kunnen hun ratings op elk moment wijzigen. Voor meer informatie over deze ratings kan u terecht op de sites
https://www.moodys.com/sites/products/roductAttachments/AP0753781140KI.pdf
www.fitchratings.com/site/definitions
https://www.spratings.com/enUS/undertandingratings.
Een rating wordt louter ter indicatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. Deze kan op elk moment door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. Rating van BNP Paribas S.A. op 22/10/2019: A+ (stabiel vooruitzicht), Moody's: Aa3 (stabiel vooruitzicht) en Fitch Ratings: AA- (stabiel vooruitzicht) De ratingagentschappen kunnen hun rating op elk moment wijzigen
(5) De passiva van de Emittent zijn, op basis van een interne juridische analyse van BNP Paribas volgens het Franse recht uitgesloten uit het toepassingsgebied van de bail-in.

Rendementsscenario's

De rendementscenario's staan vermeld in het document met essentiële informatie (KID) dat aan dit instrument verbonden is. De scenario's die erin zijn voorgesteld, zijn gebaseerd op de methodologie die afkomstig is van de PRIIPs-reglementering (Europese Verordening 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten (of Key Information Document - "KID") voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, inclusief de uitvoeringsmaatregelen) en zijn een raming van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden met betrekking tot de waardeschommelingen van de belegging. Ze vormen geen precieze indicator. Het KID is vanaf 28 oktober 2019 gratis verkrijgbaar bij Crelan. U kunt dit ook raadplegen op de websites
www.crelan.be
http://kid.bnpparibas.com/CE0038AVI-448F9-EN.pdf

Juridische documentatie

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger uitgenodigd om de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten te bekomen en deze aandachtig te lezen en de beslissing om in de Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De juridische documentatie omvat (a) het basisprospectus van de emissie van de Certificaten van maandag 3 juni 2019 zoals goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AFM) onder het goedkeuringsnummer 19-241, (b) de bijlagen daarbij, (c) de definitieve voorwaarden van de emissie ("Final Terms") van maandag 28 oktober 2019 en (d) de specifieke samenvatting betreffende de emissie ("Issue Specific Summary"). De goedkeuring van het Basisprospectus door de AMF mag niet gezien worden als een positief advies van de AMF over de kwaliteit van de schuldeffecten die het voorwerp van deze communicatie van promotionele aard uitmaken. Beleggers worden ook uitgenodigd kennis te nemen van het document met essentiële informatie ("KID"). Het KID is vanaf 28 oktober 2019 gratis verkrijgbaar bij Crelan. U kunt dit ook raadplegen op de websites
www.crelan.be
http://kid.bnpparibas.com/CE0038AVI-448F9-EN.pdf.
De belegger wordt uitgenodigd om de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Emittent vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld staan in de juridische documentatie. De voornaamste kenmerken van BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital Lookback USD 2024 die in deze brochure staan uiteengezet, zijn slechts een samenvatting ervan. De Emittent nodigt beleggers uit kennis te nemen van de Juridische Documentatie alvorens in te schrijven op dit product. De belegger moet de risico's die verbonden zijn aan beleggingen in de gestructureerde obligaties begrijpen en mag enkel een beleggingsbeslissing nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de gestructureerde obligaties verenigbaar is met zijn eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de gestructureerde obligaties. Het is mogelijk het Basisprospectus voor de emissie van Certificaten van 3 juni 2019 zoals goedgekeurd door de AMF onder het goedkeuringsnummer 19-241 te raadplegen op de website:
http://eqdpo.bnpparibas.com/XS2020220906
Het is mogelijk de Definitieve Voorwaarden van de Emissie (“Final Terms”) te raadplegen op de website:
http://eqdpo.bnpparibas.com/XS2020220906.
De Juridische Documentatie kan ook gratis bekomen worden in de Crelan-kantoren en op
https://www.crelan.be/fr/particuliers/article/bnp-paribas
alvorens in te schrijven op de gestructureerde obligaties. Deze brochure bevat enkel informatie over de gestructureerde obligatie en mag niet beschouwd worden als een beleggingsadvies. De eventuele aankoop van de gestructureerde obligatie die beschreven staat in deze brochure mag enkel plaatsvinden na voorafgaande analyse door Crelan van het geschikte karakter en/of de geschiktheid van deze gestructureerde obligatie in het licht van het beleggersprofiel van de desbetreffende klant. De verwerving van de gestructureerde obligaties kan gebeuren via aanbod aan het publiek in België.

Klachtendienst

 • Indien u een klacht hebt, kunt u zich richten tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) of het formulier gebruiken dat terug te vinden is op de pagina
  https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling
  Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële conflicten, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • Brochure (Download pdf)
 • Key Information Document (KID) (Download pdf)
 • Final terms (Download pdf)
 • Prospectus (samenvatting) (Download pdf)