Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Diversity Impact 90 2031

Promotionele mededeling

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Commerciële naam

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Diversity Impact 90 2031

ISIN Code

XS2238671460

Type product en juridische vorm

Engels gestructureerd schuldinstrument

Emittent

Goldman Sachs International; S&P: A+ (stabiel vooruitzicht) / Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht) / Fitch: A+ (negatief vooruitzicht)

Ratings op 10/11/2020. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. De ratings worden alleen ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of te houden. Ze kunnen te allen tijde door het ratingsagentschap worden gewijzigd. Mocht een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode naar beneden worden bijgesteld, dan worden de klanten van Crelan die zich reeds hebben ingeschreven op dit product op de hoogte gebracht. Raadpleeg voor meer informatie de volgende sites:

Beschrijving van de werking van de formule

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de 'Note(s)) uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om de hieronder beschreven formule te betalen. In geval van faillissement of het risico van een faillissement van de Emittent riskeert de belegger echter dat hij de bedragen waarop hij recht heeft, niet terugkrijgt en om het beleg kapitaal op de eindvervaldag niet terug te krijgen.

Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling

Na de uitgiftedatum wordt de prestatie van de Index geobserveerd aan het einde van het derde, vijfde en zevende jaar. Indien de prestatie van de Index op één van deze observatiedata(1), hoger is dan of gelijk is aan de activeringsdrempel zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven, wordt het mechanisme voor vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd en stopt de Note(2). De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.

De belegger ontvangt dan:

100 % van het belegd kapitaal(2)(3) + Een bruto meerwaarde van 4 %(2)(4) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum van de Note

 tabel XS2238671460

In geval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling, wordt de maximale brutomeerwaarde vastgesteld op 4 %(2)(4) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum van de Note, zelfs als de Index hoger is dan het Initieel NIveau van de Index(5).

Zo niet blijft de Note bestaan zoals beschreven op de volgende pagina.

Als de note niet vervroegd wordt terugbetaald, ontvangt de belegger op de eindvervaldag:

 • Als de Gemiddelde Prestatie van de Index nul of negatief is ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index, ontvangt de belegger:
  100 % van het belegd kapitaal(2)(3), verminderd met de Gemiddelde Prestatie van de Index(2)(4), waarbij het verlies maximaal 10 % bedraagt.
  De terugbetaling ligt dus tussen 90 % en 100 % van het belegd kapitaal(2)(3).
 • Als de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index, ontvangt de belegger:
  100 % van het belegd kapitaal (2)(3), plus 100 % van de Gemiddelde Prestatie van de Index(2)(4)

De term 'belegd kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de Nominale Waarde van de Note, zijn de 1.000 EUR per coupure, exclusief instapkosten van 2,50 %. Het bedrag van de eventuele meerwaarde wordt berekend op basis van deze Nominale Waarde.

(1) Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 voor meer informatie over de data.
(2) Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
(3) Exclusief instapkosten van 2,50 %. Zie pagina 16 van deze brochure voor een gedetailleerde beschrijving van de
toepasselijke vergoedingen en kosten.
(4) De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(5) Het Initieel Niveau is het niveau van de Index dat wordt geobserveerd op de uitgiftedatum van de Note (29 januari 2021).

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van maximum 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 29/01/2021
 • Eindvervaldag: 05/02/2031

Beleggingsdoelstelling

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen.

Deze Note met een looptijd van maximaal 10 jaar is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. De onderliggende Index heeft ten doel om de aandelen tevertegenwoordigen van 30 mondiale ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van een geaggregeerde meting, op het niveau van hun regio en sector, van hun inzet bij de bevordering van diversiteit op de werkplek en de strijd tegen discriminatie, hun hoog historisch dividendrendement en hun lage historische volatiliteit.

De belegger moet beseffen dat hij geld overdraagt aan de Emittent en dat dat overgedragen geld niet specifiek wordt belegd in activa die beantwoorden aan criteria van duurzame ontwikkeling. Alleen het rendement is gekoppeld aan een Index die onder meer duurzame criteria hanteert.

Beschrijving van de iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) index

De iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) index, die in november 2018 door de indexaanbieder STOXX Limited werd geintroduceerd, legt de prestaties vast van 30 aandelen van mondiale bedrijven die werden geselecteerd op basis van een geaggregeerde meting van hun regionale en sectorale inzet bij de bevordering van diversiteit op de werkplek en de strijd tegen discriminatie, hun hoog historisch dividendrendement en hun lage historische volatiliteit.

De identificatie van deze bedrijven is gebaseerd op gegevens en onderzoek van Sustainalytics, een nietfinancieel ratingbureau dat de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) van 4.000 bedrijven wereldwijd beoordeelt.

Sustainalytics kent aan elk van deze bedrijven een "Diversity Impact"-score toe, die overeenkomt met het gemiddelde van twee scores die respectievelijk betrekking hebben op de diversiteit van het personeel en het gevoerde non-discriminatiebeleid.

Het is duidelijk dat niet alle regio's in de wereld en niet alle industriële sectoren (nog) evenveel belang hechten aan diversiteit en non-discriminatie op de werkplek. Om deze reden worden in het uiteindelijke selectieproces neutraliserende sector- en geografische filters toegepast om een adequate diversificatie van de index te waarborgen.

De samenstelling van de index wordt bepaald volgens de op pagina 4 en 5 beschreven methodiek en wordt om de drie maanden herzien, zodat bedrijven die niet meer voldoen aan de thematische en/of financiële selectiecriteria snel kunnen worden geëlimineerd.

De volledige methodologie van de index kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/istoxx_index_guide.pdf

De index wordt berekend door STOXX Limited, één van de belangrijkste ontwikkelaars van indexen op de financiële markten. De STOXX® Global 1800 index is het beleggingsuniversum van de iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) index.

Omdat het gaat om een "Price Return" index hangt de prestatie, in tegenstelling tot een "Total Return" index, enkel af van de schommelingen in de aandelenkoers en niet van de dividenden van de aandelen die niet worden herbelegd in de Index. Bovendien is het belangrijk op te merken dat de belegger niet de dividenden zal ontvangen die worden betaald door de aandelen waaruit de Index bestaat.

De selectiemethodologie omvat vijf stappen:

Stap 1
Het beleggingsuniversum is de STOXX® Global 1800 index, samengesteld uit 1800 ondernemingen met de ruimste beurskapitalisatie van 2 Amerikaanse landen, 17 Europese landen en 5 Aziatische en Oceanische landen(6).

Stap 2
Uitsluiting van de bedrijven die de universele principes van het Global Compact van de Verenigde Naties overtreden of zijn betrokken bij activiteiten in samenhang met controversiële wapens; - die behoren tot de sectoren van steenkool- of tabaksproductie; die over 3 maanden een gemiddelde dagelijkse omvang van transacties vertonen die lager is dan 5 miljoen euro; waarvan de beursnotering meer dan 10 % van het totale aantal dagen van beursnotering is geschorst in de laatste 12 maanden.

Stap 3
Elk bedrijf krijgt door Sustainalytics een "Diversity Impact" score toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de "Discrimination" en "Diversity" scores. Deze twee scores (variërend van 0 tot 100) worden bepaald aan de hand van het evaluatiemodel van de prestaties op het Milieugebied, Sociaal, en Bestuurlijk gebied (ESG) van Sustainalytics.

• "Discrimination" Score: beoordeling van de kwaliteit van het door het bedrijf ingevoerde beleid om de discriminatie te elimineren en de gelijkheid van kansen te verzekeren.

• "Diversity" Score: beoordeling van de doeltreffendheid van de door het bedrijf gestarte initiatieven om de diversiteit te midden van het personeel te vergroten.

Selectie van de helft van de bedrijven met de hoogste “Diversity Impact” scores.

Stap 4
Selectie van de 300 aandelen die de laagste historische volatiliteit(7) vertonen. Om tijdelijke afwijkingen te vermijden, wordt de volatiliteit van elk aandeel berekend over twee periodes (3 maanden en 1 jaar) en wordt de hoogste waarde behouden.

Stap 5
Selectie van de 30 aandelen die het hoogste historische dividendrendement(8) over 12 maanden vertonen (gemiddeld dividend geschat over een beleggingshorizon van 12 maanden, gedeeld door de huidige koers van het aandeel). Om een passende spreiding van de index te verzekeren, worden bovendien de neutraliserende sectorfilters en geografische filters toegepast in het proces van de eindselectie.

De 30 aldus geselecteerde aandelen worden vervolgens gewogen op basis van hun volatiliteit(7): de aandelen met de laagste volatiliteit (de minst gevaarlijke) hebben een hoger gewicht in de index, met een maximum van 10 %.

Samenstelling
De samenstelling wordt elke drie maanden herzien. De herziening van de Index, waarin alle vijf de stappen van de selectiemethode worden doorlopen, vindt plaats in maart, juni, september en december. Na de herziening zal de samenstelling van de Index onveranderd blijven tot de eerstvolgende herziening.

(6) De landen zijn: Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Australië, Hongkong, Japan, Nieuw Zeeland, Singapore.
(7) De aandelen zijn onderworpen aan stijgende en dalende koersbewegingen. Deze wisselingen passen in het
kader van een schommelingsinterval die, in percentages, de positieve en negatieve afwijkingen meet ten opzichte van een gemiddelde prestatie. In financiële termen wordt deze interval uitgedrukt door het begrip volatiliteit. Dus als men zegt dat een aandeel een volatiliteit van 5 % vertoont, betekent dit dat in de meerderheid van de waargenomen gevallen, het aandeel zich ontwikkelt tussen +5 % en -5 % rondom de gemiddelde prestatie ervan.
(8) Het dividendrendement van een aandeel kan worden berekend door het totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel.

Kosten en commissielonen

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs

 • Eenmalige structureringskosten: maximum 2,50% du montant nominal souscrit
 • Distributiekosten voor rekening van de belegger: Goldman Sachs International betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,75% op jaarbasis van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs

Instapkosten:
2,50%

Uitstapkosten:

 • Vóór de eindvervaldag: uitstapkosten van maximaal 1% die onder de normale marktvoorwaarden door de Emittent worden ingehouden (stemt overeen met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op het ogenblik van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag). Door de distributeur geheven kosten in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag: 1 %.
 • Op de eindvervaldag (inclusief in geval van activering van het mechanisme van vervroegde terugbetaling): 0 %

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker

Verkoop voor de eindvervaldag

Deze Note is genoteerd op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt van deze Note. De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie in de sectie Risico op schommelingen van de prijs van het product), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de effecten te behouden tot de eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wiselkosten en eventuele belastingen – zie sectie “Kosten en commissielonen” hierboven.

Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent).

In het geval dat Goldman Sachs International een prijs biedt, is deze prijs exclusief bemiddelingskosten/belasting op beurstransacties / uitstapvergoedingen / mogelijke belastingen. Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10:00 uur aan de distributeur worden doorgegeven. De betaling vindt plaats binnen 2 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst. Extra uitstapkosten: 1,00 %.

Prestatiescenario’s

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor prestatiescenario’s. U kunt het KID vinden op de website https://www.gspriips.eu?isin=XS2238671460&lang=NL&cnt=BE. De in het KID gepresenteerde scenario’s worden verstrekt door de Emittent van het product, Goldman Sachs International, en berekend op basis van een methodologie die wordt opgelegd door de Europese verordening PRIIPS ('EU-verordening 1286/2014').

Voornaamste risico’s

Deze Note is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bedoeld voor particuliere en professionele beleggers die dit soort complexe producten kennen. Beleggers worden geadviseerd alleen in deze Note te beleggen als de belegger een goed inzicht heeft in de kenmerken ervan en, met name, als de belegger de risico’s begrijpt die eraan verbonden zijn. Als Crelan de belegger een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, zal het moeten beoordelen of dit product toereikend is, rekening houdend met de kennis en de ervaring van de belegger in dit product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. In het geval dat de belegger geen eerdere ervaring heeft met beleggen in dit soort complexe producten, zal Crelan moeten vaststellen of de belegger over voldoende kennis en ervaring beschikt. Als het product niet geschikt is voor de belegger, zal Crelan de belegger waarschuwen. Raadpleeg voor meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze belegging het Prospectus op pagina’s 15 tot 104.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Goldman Sachs International A+ (stabiel) door S&P, A1 (stabiel) door Moody’s en A+ (negatief) door Fitch op 10/11/2020(19). Door deze Note te kopen, accepteert de belegger, net zoals bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de Emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te betalen aan de belegging verbonden meerwaarde. Deze Note kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen ondervinden, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever (’Bail-in’). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft, niet te kunnen recupereren en het belegd bedrag helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen

Door deze Note aan te kopen, is de belegger blootgesteld aan een risico op schommelingen van de prijs van de Note. De prijs van de Note varieert afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. Deze Note is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van renteschommelingen. Indien de marktrente na uitgifte van deze Note stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van de Note tijdens de looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van de Note. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en verkleint naarmate de eindvervaldag nadert.

Liquiditeitsrisico

Deze Note is genoteerd op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt van deze Note. De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren onder normale marktomstandigheden, tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van dat moment (zie hierboven onder Risico op prijsschommelingen van de Note), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen, waardoor de verhandeling ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de effecten te behouden tot de eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wisselkosten en eventuele taksen – zie technische fiche op pagina 16. Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van deze Note tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag of, in geval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling door de emittent recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt een keer per maand op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Risico verbonden aan de Index

Indien zich een gebeurtenis voordoet die invloed heeft op de iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index (zoals schrapping, opschorting of wijziging ervan) kan de Rekenagent de noodzakelijke aanpassingen in de Note aanbrengen. Indien er geen acceptabele aanpassing mogelijk is, kan de Note vervroegd door de Emittent worden terugbetaald, overeenkomstig de voorwaarden die zijn beschreven in het Basis Prospectus. Bijgevolg kan een dergelijke gebeurtenis die van invloed is op de index een negatief effect hebben op de waarde van de Note.

Risico op vervroegde uitbetaling en risico’s gerelateerd aan de onderliggende waarde

 1. Risico van vervroegde terugbetaling in geval van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is toe te schrijven en die het behoud van de Note definitief onmogelijk maakt, zal de Emittent de Note tegen de marktwaarde terugbetalen. In geval van deze vervroegde terugbetaling van de Note kan de prijs lager zijn dan de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er worden de houders geen bijkomende kosten aangerekend.

 1. Risico op vervroegde terugbetaling in geval er geen overmacht is

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent toe te schrijven is en die het behoud van de Note niet definitief onmogelijk maakt, maar die de voorwaarden van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de onderliggende waarde met een materiële impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om de Note in vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de Rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van de Note bepalen en de houder laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiële bedrag van de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet, die wordt bepaald op de monetiseringsdatum, en dat bedrag mag niet lager zijn dan de Nominale Waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur van de Note op de dag waarop het voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de effecten onwettig maakt, zonder ze echter definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de houders in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van de Note (inclusief de contante waarde van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de Distributeur) en (ii) de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er mogen de houder in ieder geval geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige ontbinding van de Note en de houder heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de houder aan de Emittent heeft betaald. Om twijfels te voorkomen bevatten de totale kosten van de Emittent geen bedragen die als verkoopcommissie aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele meerwaarde meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van de Note. Raadpleeg voor meer informatie over de risico's die zijn verbonden aan deze belegging, pagina 15 tot en met 104 van het Prospectus.

Rendementsrisico

Door te beleggen in dit product bent u blootgesteld aan rendementsrisico. In geval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling, wordt de maximale brutomeerwaarde vastgesteld op 4 % per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum van de Note, zelfs als de prestatie van de Index hoger is dan het Initieel Niveau van de Index. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein. Indien de Note niet automatisch vervroegd wordt terugbetaald en als de Gemiddelde Prestatie(9) van de Index op de laatste observatiedatum(10) nul of negatief is ten opzichte van het Initieel Niveau(11) van de Index, wordt geen enkele meerwaarde betaald en verbindt Goldman Sachs International zich er alleen toe 90 % van de Nominale Waarde (900 EUR per coupure) te betalen op de eindvervaldag (actuarieel jaarlijks rendement van -1,29 % rekening houdend met de uitgifteprijs van 100 % en met de kosten beschreven in het technische fiche) (behalve in geval van faillissement of van risico op faillissement van de Emittent). De prestatie van de Note kan lager zijn dan de prestatie van de Index omwille van de berekening van het eindniveau als rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van de Index op kwartaalbasis over 14 observatiedata. Meer informatie over deze data vindt u in de technische fiche op pagina 16.

(9) Rekenkundig gemiddelde van de 14 kwartaalobservaties van de index die gedurende de 14 laatste kwartalen werden waargenomen ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index.
(10) Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 voor meer informatie over de data.

(11) Het Initieel Niveau is het Niveau van de Index geobserveerd op de uitgiftedatum van de Note (29 januari 2021).

Juridische documentatie

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en dat moeilijk te begrijpen kan zijn. Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle bijlagen en samenvattingen in het Nederlands en het Frans, evenals het Key Information Document (KID). Het KID wordt samengesteld door de Emittent: Goldman Sachs International (website: https://www.gspriips.eu?isin=XS2238671460&lang=NL&cnt=BE).

De volledige voorwaarden van deze effecten worden beschreven in het Basisprospectus "SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES" dat op 17/07/2020 werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen van 04/08/2020, 21/08/2020, 31/08/2020, 08/10/2020, 26/10/2020 en 18/11/2020, de eventuele toekomstige supplementen en volgens de definitieve voorwaarden van 14/12/2020 et de specifieke samenvatting ervan in de Franse en Nederlandse taal.

De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de Notes.

Alle documenten, evenals het KID zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw agent bij Crelan of op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/nieuw-beleggingsaanbod.

Alle supplementen op het Prospectus die door de uitgever worden gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, zijn ook verkrijgbaar via dezelfde kanalen. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement op het Prospectus inhoudt, heeft de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven twee werkdagen vanaf de publicatie van het supplement, om zijn inschrijvingsorder te herzien.

Klachtendienst

 • Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst - ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat beschikbaar is op pagina https://www.crelan.be/ nl/particulieren/artikel/ klachtenbehandeling. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de ombudsman voor financiële geschillen, ombudsfin vzw - Noordpoort II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS2238671460 - Brochure (Download pdf)
 • XS2238671460 - Final Terms (Download PDF)
 • XS2238671460 - Key Information Document (Download pdf)