Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate 2027

Belangrijskte kenmerken

Commerciële naam

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate 2027

ISIN CODE

XS1767884619

Type product en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument van het Engelse recht

Emittent

Goldman Sachs International (UK) ;

Moody’s: A1 (negatief vooruitzicht), Standard & Poor’s: A + (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht).

Ratings op 31/10/2018. Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en wordt geen aanbeveling tot aankopen, verkopen of behouden van de deze deelbewijzen van de Emittent. Ga voor meer informatie naar:

Mocht een van deze waarderingen tijdens de inschrijvings­periode vallen, dan worden de klanten van Crelan die intekende op dit product op de hoogte gebracht.

Werking van de formule

 • Een beleggingstermijn van maximum 9 jaar
 • Op de eindvervaldag ontvangt u, bij gebrek aan vroegtijdige terugbetaling, 100%(1) van uw belegd kapitaal plus de eventuele meerwaarde(2) van de Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index (hierna de ’Index’ genoemd), behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent. Dit product richt zich tot beleggers die zoeken naar een oplossing zoeken om een blootstelling te hebben aan vastgoed om zo hun beleggingen te diversifiëren.
 • De mogelijkheid op automatische vroegtijdige terugbetaling in het tweede, vierde of zesde jaar. De kans op automatische vroegtijdige terugbetaling is klein.

(1) Exclusief instapkosten van 2,50%.
(2) De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de "Note(s)" genoemd, uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt de onderstaande formule te betalen. In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent, loopt u het risico de sommen waarop u recht heeft niet te ontvangen en mogelijk ontvangt u ook niet de nominale waarde op de eindvervaldag.

Mogelijkheid van automatische vervroegde terugbetaling(1)(2), vermeerderd met een eventuele meerwaarde(1)(3)

Op de eindvervaldag na 9 jaar, bij de afwezigheid van de activering van de automatische terugbetaling (de kans op vervroegde terugbetaling is klein):

Indien de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie(4) van de Index positief is, ontvangt de belegger:

 • 100%(1)(2) van het belegd kapitaal
 • Een meerwaarde(3) gelijk aan 100% van de Uiteindelijk Gemiddelde Prestatie(4) van de Index

Indien de Uiteindelijk Gemiddelde Prestatie(4) van de Index negatief of nul is, ontvangt de belegger:

 • 100% van het belegd kapitaal(1)(2)

Hoe wordt de Uiteindelijk Gemiddelde Prestatie(4) berekend?

Het komt overeen met het gemiddelde van de jaarlijkse observaties van de Index gedurende de 9 jaar (9 observaties(4)) vergeleken met de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum van het product (14/12/2018).

De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan hoger of lager zijn dan de uiteindelijke waarde van de Index.

De term “belegd kapitaal” komt overeen met de Nominale Waarde van een Note, zijnde 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. De meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op de Nominale Waarde.

 1. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent
 2. Exclusief instapkosten van 2,50%
 3. De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging)
 4. Zie technische fiche op pagina 16 van de brochure voor een detail van de observatiedata

Na het tweede, vierde en het zesde jaar: een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling

Na de uitgiftedatum, wordt de prestatie van de Index elke 2 jaar geobserveerd. Indien op één van deze observatiedata(4) de prestatie van de Index groter of gelijk is aan de activeringsdrempel van het overeenkomstige jaar, wordt het mechanisme van de automatische vervroegde terugbetaling geactiveerd en stopt het product (behoudens in geval van faililssement of risico van faillissement van de Emittent). De belegger ontvangt vervolgens(3):

 • 100% (1)(2)van het belegd kapitaal
 • Een meerwaarde(1)(3) zoals hieronder beschreven

Meerwaarde

Obseratiedatum Betaaldatum Activeringsdrempel voor automatische vervroegde terugbetaling Meerwaarde(1)(3)
Jaar 2: 14/12/2020 21/12/2020 +10% +10%
Jaar 4: 14/12/2022 21/12/2022 +20% +20%
Jaar 6: 16/12/2024 23/12/2024 +30% +30%

Zoniet, loopt het product verder. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.

Beleggingstermijn

 • Een beleggingstermijn van maximum 9 jaar
 • Uitgiftedatum: 14/12/2018
 • Eindvervaldag : 21/12/2027

Kosten en taksen

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

Eenmalige structureringskosten: maximaal 3,50% van het nominale bedrag waarop is ingeschreven. Distributiekosten voor rekening van de belegger: Goldman Sachs International (UK) betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maxi­maal 0,75% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. 

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs: Instapkosten: 2,50%

Uitstapkosten:

 • Voor de eindvervaldag in geval van verkoop: 1% plus een taks op beurstransacties van 0,12% (met een maximum van 1.300 EUR) plus een aan- /verkoopmarge van 1% (zie liquiditeitsrisico op p. 13).
 • Op de eindvervaldag: 0%

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Verkoop voor de eindvervaldag

Dit product noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan het product niet op de beurs verkopen.

Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de markt­parameters van het moment welke lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht om de effec ten niet langer van de houders terug te kopen waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden.

Houders moeten dus bereid zijn om de effecten te behouden tot de eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, beurstaksen en eventuele belas tingen – zie sectie “Kosten en commissies” hierboven. Onder voorbehoud van het bovenstaande, zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van ver koop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behoudens in geval van faillis sement of risico op faillissement van de Emittent).

In het geval dat Goldman Sachs International een prijs biedt, is deze prijs exclusief bemiddelingskosten / belasting op beurstransacties / uitstapvergoedingen / mogelijke belastingen. Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10:00 uur aan de distributeur worden doorgegeven. De betaling vindt

plaats binnen 2 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst. Extra uitstapkosten: 1,00%.

Prestatiescenario’s

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor prestatiescenario’s. U kunt de KID vinden op de gspriips-website: https://www.gspriips.eu?isin=XS1840206293&lang=NL&cnt=BE. De scenario’s gepresenteerd in de KID worden verstrekt door de Emittent Goldman Sachs International (UK), en berekend op basis van een methodologie opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPS (”EU-verordening 1286/2014”).

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Goldman Sachs International (met een rating van S&P: A+; Moody's: A1 en Fitch: A op 19/10/2018(23). De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen) . Door dit product te kopen, accepteert de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de Emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te betalen meerwaarde. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen krijgen, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever (’Bail-in’). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft, niet te kunnen recupereren en het belegde bedrag helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen van het product

Door dit product aan te kopen, is de belegger blootgesteld aan het risico van schommelingen in de prijs van het product. De prijs van het product varieert afhankelijk van de evolutie van de Onderliggende Waarde. Dit product is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert.

Liquiditeitsrisico

Dit product noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan het product niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie hier boven in de paragraaf Risico op prijs schommelingen van het product) en die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Houders moeten dus bereid zijn om de effecten te houden tot de eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, beursstaksen en eventuele belastingen – zie technische fiche op pagina 16. Onder voorbehoud van het bovenstaande, zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de effecten voor de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent). De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt een keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Risico op vervroegde terugbetaling en risico’s gerelateeerd aan de onderliggende Index

a) Risico van vervroegde terugbetaling in geval van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is toe te schrijven en die het behoud van het product definitief onmogelijk maakt, zal de Emittent het product tegen de marktwaarde terugbetalen. In geval van deze vervroegde terugbetaling van het product kan de prijs lager zijn dan de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er worden de houders geen bijkomende kosten aangerekend.

b) Risico op vervroegde terugbetaling in geval er geen overmacht is

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent toe te schrijven is en die het behoud van het product niet definitief onmogelijk maakt, maar die de voorwaarden van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de Onderliggende Waarde met een materiele impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om het product in vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van het product bepalen en de houder laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiele bedrag van de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet bepaald op de monetiseringsdatum, en dat bedrag mag niet lager zijn dan de nominale waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur van het product op de dag waarop het voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de effecten onwettig maakt, zonder ze echter definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de houders in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van het product (inclusief de contante waarde van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de Distributeur) en (ii) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er mogen de houder in ieder geval geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige ontbinding van het product en de houder heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de houder aan de Emittent heeft betaald. Om twijfels te voorkomen, bevatten de totale kosten van de Emittent geen bedragen die als verkoopcommissie aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele meerwaarde meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van het product. Raadpleeg voor meer informatie over deze risico’s het Prospectus op pagina’s 10 tot 13 en pagina’s 63 tot 66.

Prestatierisico

De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager zijn dan of groter dan de uiteindelijke waargenomen prestaties (zie pagina’s 8-9 van de brochure).

Rendementsrisico

Door te beleggen in dit product, bent u blootgesteld aan rendementsisico. De kans op

vervroegde automatische terugbetaling is laag. Als het product niet vroegtijdig wordt be- eindigd en het eindniveau(24) van de Index gelijk is aan of lager is dan het Initiele Niveau(25), wordt er geen winst (gelijk aan de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie) betaald en gaat Goldman Sachs International alleen akkoord om de meerwaarde te betalen op de eindvervaldag (1.000 EUR per coupure) (bruto actuarieel rendement van -0,27%, rekening houdend met de uitgifteprijs van 100% en de kosten beschreven in de technische fiche) (behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent). De prestaties van het product kunnen lager zijn dan de prestaties van de Index als gevolg van de berekening van het uiteindelijke niveau als het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Index op jaarbasis over de 9 observaties. U vindt meer informatie over deze datums in de technische fiche op pagina 16 van de brochure

Ratings op 19/10/2018. Ratingsagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Ga voor meer informatie naar:https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/ researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/definitions.

Juridische documentatie

Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle bijlagen en samenvattingen in het Nederlands en het Frans, evenals het Essentiele Informatie Document (KID). De KID wordt samengesteld door de Emittent: Goldman Sachs International (website: https://www.gspriips.eu/?isin=XS1767884619&lang=NL&cnt=BE).

De bepalingen en voorwaarden van deze effecten worden beschreven in het Prospectus ”Issue of up to EUR 50,000,000 Nine-Year EUR Autocallable Participation Notes on the EuronextR Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index, due Decem ber 21, 2027“ en goedgekeurd door de Commissie Financial Sector Supervision (CSSF) op 19/10/2018.

Alle documenten, evenals de KID, zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw Crelan-agent, op verzoek gericht aan Crelan of op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/nieuw-beleggingsaanbod. De eventuele supplementen bij het Prospectus die de Emittent zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.

Klachtendienst

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst - ANT10103, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de pagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de ombudsman voor financiële geschillen, ombudsfin vzw - Noordpoort II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).