Goldman Sachs International (UK) Callable Coupon Plus Real Estate 2029

Belangrijkste kenmerken

Commerciële naam

Goldman Sachs International (UK) Callable Coupon Plus Real Estate 2029

ISIN Code

 XS1901785284

Type product en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engelse recht

Emittent

Goldman Sachs International (UK) ;

Moody’s: A1 (negatief vooruitzicht), Standard & Poor’s: A + (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht).

Ratings op 05/02/2019. Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen. Ga voor meer informatie naar:

Mocht een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode wijzigen, dan worden de klanten van Crelan die reeds intekenden op dit product op de hoogte gebracht.

Werking van de formule

  • Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar.
  • Een jaarlijkse vaste coupon van 0,65% bruto (van 2020 t.e.m 2029). Behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
  • Op de eindvervaldag ontvangt u, bovenop uw jaarlijkse coupon en indien er geen vroegtijdige terugbetaling(1) plaatsvond, 100%(2) van het belegd kapitaal plus een eventuele meerwaarde(3) die afhankelijk is van de Gemiddelde Prestatie(4) van de Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index (hierna de ‘Index’ genoemd), met een minimum van 0% en zonder een maximum. Behoudens in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
  • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent kan uitoefenen vanaf het derde t.e.m. het negende jaar. De belegger ontvangt dan: 100% van het belegd kapitaal(2)(5), plus een meerwaarde van 3,00%(3)(5) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum (alsook de jaarlijkse vaste coupon van 0,65% bruto(3)). Deze vervroegde terugbetaling zou geactiveerd kunnen worden indien Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index aanzienlijk is gestegen of in geval van daling van de herfinancieringsrente van de Emittent

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie(4)(6) van de Index berekend(7)?

Het komt overeen met het gemiddelde van de 10 jaarlijkse observaties van de Index vergeleken met de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum van de Note (05/04/2019). De Gemiddelde Prestatie kan hoger of lager zijn dan de waarde van de Index.

(1)Deze vervroegde terugbetaling zou geactiveerd kunnen worden indien Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index aanzienlijk is gestegen of in geval van daling van de herfinancieringsrente van de Emittent.
(2)Exclusief instapkosten van 2,50%. Zie pagina 16 van deze brochure voor een gedetailleerde beschrijving van toepasselijke vergoedingen en kosten.

(3)De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4)De Gemiddelde Prestatie is het rekenkundig gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties. Raadpleeg het technisch fiche op pagina 16 voor meer informatie over de data.
(5) Behoudens in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
(6) Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 voor meer informatie over de data.
(7) Raadpleeg pagina 14 voor meer informatie over het prestatierisico.

Rendement verbonden aan dit product

Dit product is een gestructureerd schuldbewijs (hierna de "Note(s)") uitgegeven door

Goldman Sachs International. Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld uit aan de Emittent die zich ertoe verbindt om de hieronder beschreven formule te betalen.

Jaarlijkse coupon

Vanaf 2020 t.e.m. 2029 ontvangt de belegger jaarlijks een vaste coupon van 0,65% bruto(1)(2). Behoudens in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

Betaaldatum            Bruto Coupon (2)(3)

15/04/2020                       0,65%
13/04/2021                       0,65%
12/04/2022                       0,65%
14/04/2023                       0,65%
12/04/2024                       0,65%
14/04/2025                       0,65%
14/04/2026                       0,65%
12/04/2027                       0,65%
12/04/2028                       0,65%
12/04/2029                       0,65%

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Vanaf het einde van het derde jaar tot en met het negende jaar kan de Emittent op elke jaarlijkse observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. Het is waarschijnlijk dat de Emittent er belang bij heeft over te gaan tot een vervroegde terugbetaling wanner de Index aanzienlijk is gestegen of in geval van daling van zijn herfinancieringsrente. De belegger ontvangt dan: 100% van het belegd kapitaal(3)(4), plus een meerwaarde van 3,00%(2)(3) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum (alsook de jaarlijkse vaste coupon van 0,65% bruto(2))

Als de Note niet vervroegd werd terugbetaald, ontvangt de belegger op de eindvervaldag:

Indien de Gemiddelde Prestatie positief is, krijgt de belegger:100% van het belegd kapitaal (3)(4) plus een meerwaarde gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(2)(3), met een minimum van 0% en zonder een maximum.

Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index nul of negatief is, ontvangt de belegger:

100% van het belegd kapitaal (3)(4)

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie(1)(5) van de Index berekend(6)?

Dit komt overeen met het gemiddelde van de 10 jaarlijkse observaties van de Index vergeleken met de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum van de Note (05/04/2019). De Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan de waarde van de Index.

(1) Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 van de brochure voor meer informatie over de data.
(2) De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

(3) Behoudens in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
(4) Exclusief instapkosten van 2,50%.
(5) De Gemiddelde Prestatie is het rekenkundig gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties.
(6) Raadpleeg pagina 14 van de brochure voor meer informatie over het prestatierisico

Looptijd

  • Een beleggingstermijn van 10 jaar
  • Uitgiftdatum: 05/04/2019
  • Eindvervaldag : 12/04/2029

Kosten en taksen

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

Eenmalige structureringskosten: maximaal 4,50% van het nominale bedrag waarop is ingeschreven.

Distributiekosten voor rekening van de belegger: Goldman Sachs International (UK) betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,75% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. 

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs: Instapkosten: 2,50%

Uitstapkosten:

  • Voor de eindvervaldag in geval van verkoop: 1% plus een aan-/verkoopmarge van 1%
  • Taks op beurstransacties van 0,12% bij verkoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR).
  • Op de eindvervaldag: 0%

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap verschijnt één keer per maand op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker.

Prestatiescenario’s

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor de prestatiescenario’s. U kunt het KID vinden op de gspriips-website: https://www.gspriips.eu/?isin= XS1901785284&lang=NL&cnt=BE. De scenario’s gepresenteerd in de KID worden verstrekt door de Emittent Goldman Sachs International (UK), en berekend op basis van een methodologie opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPS ("EU-verordening 1286/2014").

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Goldman Sachs International (met een rating A + van S & P, A1 door Moody’s en A door Fitch op 05/02/2019(1). De ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen). Door dit product te kopen, accepteert de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermings regeling.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen krijgen, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in eigenvermogens instrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever (‘Bail-in’). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft, niet te kunnen recupereren en het belegde bedrag en de winst helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen van het product

Door dit product aan te kopen, is de belegger blootgesteld aan het risico van schommelingen in de prijs van het product. Dit product is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert.

Liquiditeitsrisico

Dit product noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan het product niet op de beurs verkopen.

Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie hier boven in de paragraaf Risico op prijs schommelingen van het product) en die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden.

Houders moeten dus bereid zijn om de effecten te houden tot de eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, beursstaksen en eventuele belastingen – zie technische fiche op pagina 16. Onder voorbehoud van het bovenstaande, zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent). De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt een keer per maand op http://www.crelan.be/nl/ particulieren/producten/productzoeker.

Risico op vervroegde terugbetaling en risico’s gerelateerd aan de Onderliggende Waarde

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is toe te schrijven en die het behoud van het product definitief onmogelijk maakt, zal de Emittent het product tegen de marktwaarde terugbetalen. In geval van vervroegde terugbetaling van het product kan de prijs lager zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er worden de houders geen bijkomende kosten aangerekend.

b) Risico op vervroegde terugbetaling in geval er geen overmacht is

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent toe te schrijven is en die het behoud van het product niet definitief onmogelijk maakt, maar die de voorwaarden van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de onderliggende Index met een materiële impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om het product in vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van het product bepalen en de houder van het product laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiële bedrag van de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet bepaald op de monetiseringsdatum, en dat bedrag mag niet lager zijn dan de nominale waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur van het product op de dag waarop het voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de effecten onwettig maakt, zonder ze echter definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de houders in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van het product (inclusief de con tante waarde van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de Distributeur) en (ii) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er mogen de houder in ieder geval geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige ontbinding van het product en de houder heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de houder aan de Emittent heeft betaald. Om twijfels te voorkomen, bevatten de totale kosten van de Emittent geen bedragen die als verkoopcommissie aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele winst meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van het product. Raadpleeg voor meer informatie over deze risico’s het Prospectus op pagina’s 10 tot 13 en pagina’s 63 tot 66.

Prestatierisico

De Gemiddelde Prestatie kan lager zijn dan of groter dan de waargenomen prestaties (zie pagina’s 8-9 van de brochure)..

Rendementsrisico

Door te beleggen in dit product, bent u blootgesteld aan rendementsrisico. Als het eindniveau(27) van de Index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau(28), wordt er geen winst betaald en gaat Goldman Sachs International alleen akkoord om de Nominale Waarde te betalen op de eindvervaldag (1.000 EUR per coupure) (bruto actuarieel rendement van 0,39%, rekening houdend met de uitgifteprijs van 100% en de kosten beschreven in de technische fiche) (behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent). De vaste jaarlijkse coupons verlagen de meerwaarde (en dus het rendement) op eindvervaldag. De prestaties van het product kunnen lager zijn dan de prestaties van de Index als gevolg van de berekening van het niveau als het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Index op jaarbasis over de 10 observaties. U vindt meer informatie over deze datums in het gegevensblad op pagina 16.

Ratings op 05/02/2019. Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen. Ga voor meer informatie naar: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/research documentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/definitions.

Juridische documentatie

Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle bijlagen en samenvattingen in het Nederlands en het Frans, evenals het Essentiële Informatie Document (KID). De KID wordt samengesteld door de Emittent: Goldman Sachs International (website: https://www.gspriips.eu/?isin=XS1901785284&lang=NL&cnt=BE).

De bepalingen en voorwaarden van deze effecten worden beschreven in het Prospectus ”Issue of up to EUR 50,000,000 Ten-Year EUR Callable Coupon Plus Participation Notes on the Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index, due April 12, 2029“ en goedgekeurd door de Commissie Financial Sector Supervision (CSSF) op 08/02/2019.

Alle documenten, evenals de KID, zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw Crelan agent, op eenvoudig verzoek gericht aan Crelan of op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/nieuw-beleggingsaanbod. De eventuele supplementen bij het Prospectus die de Emittent zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.

Klachten

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst - ANT10103, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de pagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de ombudsman voor financiële geschillen, ombudsfin vzw - Noordpoort II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

XS1901785284 - Brochure (Download het bestand )
XS1901785284 - Key Information Document (KID) (Download het bestand )
XS1901785284 - Prospectus (Download het bestand )
XS1901785284 - Samenvatting (Download het bestand )