Goldman Sachs International (UK) Callable Diversity Impact 2029

Promotionele mededeling

Modalités du produit

Belangrijkste kenmerken

Commerciële naam

Goldman Sachs International (UK) Callable Diversity Impact 2029

ISIN Code

XS2043842744

Type product en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engelse recht

Emittent

Goldman Sachs International ; Moody’s: A1, Standard & Poor’s: A+, Fitch: A.

Ratings op 16/10/2019. De ratingsagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Voor meer informatie surft u naar de websites:

Mocht een van deze ratings tijdens de inschrijvings periode wijzigen, dan worden de klanten van Crelan die in- tekenden op dit product van deze wijziging op de hoogte gebracht.

Beschrijving van de werking van de fromule

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de “Note(s)”) uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven op deze Note leent de belegger geld uit aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de hieronder beschreven formule te betalen. In geval van faillissement of het risico op een faillissement van de Emittent riskeert de belegger echter niet de bedragen terug te krijgen waarop de belegger recht heeft en om het nominale bedrag op de eindvervaldag niet terug te krijgen.

Mogelijkheid tot vroegtijdige terugbetaling

Vanaf het einde van het tweede jaar tot en met het negende jaar kan de Emittent op elke observatiedatum de vervroegde terugbetaling activeren. De kans dat de Emittent overgaat tot een vervroegde terugbetaling neemt toe als de waarde van de Index aanzienlijk is gestegen of wanneer het herfinancieringspercentage van de Emittent vermindert.

De belegger ontvangt dan:
100% van het belegd kapitaal(3)(4) + een coupon van 4,00% bruto (2) per verstreken jaar

Als de Note niet vervroegd werd terugbetaald, ontvangt de belegger op de eindvervaldag

 • Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegd kapitaal(3)(4) plus een meerwaarde gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie(2)(3) van de Index
 • Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief is, ontvangt de belegger:
  100% van het belegd kapitaal(8)(9)

Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie(1)(5) van de Index berekend? Ze stemt overeen met het gemiddelde van de jaarlijkse observaties van de Index ten opzichte van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum (13/12/2019) van het product. De Gemiddelde Prestatie kan hoger of lager zijn dan de waarde van de Index zoals die wordt geobserveerd op de eindvervaldag.

De term ‘belegd kapitaal’ die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de Nominale Waarde van een Note, zijnde 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de meerwaarde op de vervaldag wordt berekend op basis van de Nominale Waarde.

(1) Consulteer de technische fiche op pagina 16 voor meer informatie over de data.
(2) De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(3) Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
(4) Exclusief instapkosten van 2,50%.
(5) De Gemiddelde Prestatie is het rekenkundig gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties.

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van maximum 10 jaar
 • Uitgiftdatum: 13/12/2019
 • Eindvervaldag : 20/12/2029

Beleggingsdoelstelling

Deze Note met een looptijd van maximaal 10 jaar is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. De onderliggende Index die hieronder beschreven staat heeft tot doel de vooruitgang van de onder - nemingen die diversiteit en non-discriminatie op het werk ondersteunen.

Beschrijving van de iSTOXX® Global Diversity Impact Select 30 Price (EUR) Index

Verscheidene studies (6), waaronder McKinsey & Company (Diversity Matters) 2015 en Forbes Insights 2011 (Global Diversity and Inclusion: Fostering Innovation Through a Diverse Workforce), lijken aan te tonen dat een grotere diversiteit van de arbeidskrachten van een onderneming een positieve impact kan hebben op de financiële prestaties. Deze studies benadrukken dat programma’s bedoeld om het diversiteitsbeleid en de strijd tegen discriminatie te ondersteunen een impact kunnen hebben doordat ze bijdragen tot:

 • een betere besluitvorming;
 • het bevorderen van innovatie en creativiteit;
 • een grotere klantentevredenheid;
 • lagere kosten verbonden aan de excessieve personeelsrotatie en eenvoudigere rekrutering van de beste talenten;
 • een grotere tevredenheid van de werknemers.

Voor zover een gediversifieerde en niet-discriminerende arbeidsomgeving de financiële prestaties van de ondernemingen zou kunnen verbeteren, kan dat ook het potentiële rendement van de belegger verbeteren. De diversiteit van de arbeidskrachten kan op zich het succes van een dergelijke beleggingsstrategie niet garanderen. Om een evenwichtiger portefeuille te hebben omvat de methodologie van de Index ook een selectie van de aandelen gebaseerd op klassiekere objectieve financiële criteria, zoals de historische volatiliteit en het dividendrendement. Het is in die optiek dat de iSTOXX Global Diversity Impact Select 30 Price (EUR) Index werd samengesteld. De iSTOXX Global Diversity Impact Select 30 Price (EUR) Index is samengesteld uit aandelen van 30 bedrijven die wereldwijd geselecteerd zijn op basis van hun impactscore op de diversiteit, hun percentage van historisch dividend en hun volatiliteit. Alleen ondernemingen waarvan het gemiddeld dagelijks verhandeld volume (ADTV) hoger is dan 5 miljoen EUR worden in aanmerking genomen. De Index wordt berekend door STOXX, een ontwikkelaar van Indexen op de financiële markten, en werd op verzoek van Goldman Sachs International ontwikkeld door gebruikmaking van de “standaard”- methodologie Select van STOXX. Het beleggingsuniversum is de STOXX Global 1800 Index.

(6) McKinsey & Company (Diversity Matters) 2015
https://assets.mckinsey.com/~/media/857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx
Forbes Insights 2011 (Global Diversity and Inclusion: Fostering Innovation Through a Diverse Workforce)
https://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/Innovation_Through_Diversity.pdf
Princeton University Press 2007 (The Difference by Scott E. Page)
Preview accessible online:
http://ase.tufts.edu/economics/documents/papers/2009/ioannidesReviewPage.pdf

Kosten en commissielonen

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Eenmalige structureringskosten: maximaal 5,50 % van het nominale bedrag waarop is ingeschreven
 • Distributiekosten voor rekening van de belegger: Goldman Sachs International betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,75% op jaarbasis van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

Instapkosten: 2,50%

Uitstapkosten:

 • Vóór de eindvervaldag: belasting op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal 1.300 EUR) plus uitstapkosten van maximaal 1% die onder de normale marktvoorwaarden door de Emittent worden ingehouden (stemt overeen met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op het ogenblik van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag). Door de distributeur geheven kosten in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag: 1 %.
 • Op de eindvervaldag: 0%

Minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op
http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker

Verkoop voor de eindvervaldag

Deze Note noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie in de sectie Risico op schommelingen van de prijs van het product), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de effecten tot hun vervaldatum te houden. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, beurstaksen en eventuele belastingen – zie sectie “Kosten en commissielonen” hierboven.

Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent).

In het geval dat Goldman Sachs International een prijs biedt, is deze prijs exclusief bemiddelingskosten/ belasting op beurstransacties / uitstapvergoedingen / mogelijke belastingen. Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10:00 uur aan de distributeur worden doorgegeven. De betaling vindt plaats binnen 2 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst. Extra uitstapkosten: 1,00 %.

Prestatiescenario’s

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor prestatiescenario’s. U kunt het KID vinden op de site
https://www.gspriips.eu/?isin=XS2043842744&lang=NL&cnt=BE
De in het KID voorgestelde scenario’s worden verstrekt door de Emittent van het product Goldman Sachs International en berekend op basis van een methodologie die wordt opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPS (“EU-verordening 1286/2014”).

Voornaamste risico’s

Deze Note is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bedoeld voor particuliere en professionele beleggers die dit soort complexe producten kennen. Beleggers worden geadviseerd alleen in deze Notete beleggen als de belegger een goed inzicht heeft in de kenmerken ervan en, met name, als de belegger de risico’s begrijpt. Als Crelan de belegger een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, zal het moeten beoordelen of dit product toereikend is, rekening houdend met de kennis en de ervaring van de belegger in dit product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. In het geval dat de belegger geen eerdere ervaring heeft met beleggen in dit soort complexe producten, zal Crelan moeten vaststellen of de belegger over voldoende kennis en ervaring beschikt. Als het product niet geschikt is voor de belegger, zal Crelan de belegger waarschuwen.

Raadpleeg voor meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze belegging het Prospectus op pagina’s 64 tot 146.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Goldman Sachs International (rating: A+ door S&P, A1 door Moody’s en A door Fitch op 16/10/2019(7). Door deze Note te kopen aanvaardt de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de Emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal, alsook de eventueel nog uit te betalen meerwaarde, geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze Note kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen krijgen, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever (”Bail-in“). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft, niet te kunnen recupereren en het belegd bedrag helemaal of gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen

Door deze Note aan te kopen is de belegger blootgesteld aan een risico op schommelingen van de prijs van de Note. De prijs van de Note varieert afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. Deze Note is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van de Note stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van de Note tijdens de looptijd ervan. Als in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van de Note. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en verkleint naarmate de eindvervaldag nadert.

Liquiditeitsrisico

Deze Note noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie hierboven in de sectie Risico op schommelingen van de prijs van de Note), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de effecten tot hun vervaldatum te houden. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wisselkosten en eventuele taksen – zie pagina 16 van de technische fiche. Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van deze Note tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag of, in geval van activering van het mechanisme van vroegtijdige terugbetaling door de emittent (zijnde 1.000 EUR per coupure), recht op terugbetaling van de Nominale Waarde (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent). De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap van de Note en verschijnt één keer per maand op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Risico op vroegtijdige terugbetaling en risico’s gerelateerd aan de onderliggende Index

a) Risico van vervroegde terugbetaling in geval van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is toe te schrijven en die het behoud van de Note definitief onmogelijk maakt, zal de Emittent het product tegen de marktwaarde terugbetalen. In geval van deze vervroegde terugbetaling van de Note kan de prijs lager zijn dan de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er worden de houders geen bijkomende kosten aangerekend.

b) Risico op vervroegde terugbetaling in geval er geen overmacht is

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent toe te schrijven is en die het behoud van de Note niet definitief onmogelijk maakt, maar die de voorwaarden van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de Onderliggende Waarde met een materiële impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om de Note in vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van de Note bepalen en de houder laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiële bedrag van de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet die wordt bepaald op de monetiseringsdatum, en dat bedrag mag niet lager zijn dan de Nominale Waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur van de Note op de dag waarop het voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de effecten onwettig maakt, zonder ze echter definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de houders in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van de Note (inclusief de contante waarde van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de Distributeur) en (ii) de Nominale Waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er mogen de houder in ieder geval geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige ontbinding van de Note en de houder heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de houder aan de Emittent heeft betaald. Om twijfels te voorkomen bevatten de totale kosten van de Emittent geen bedragen die als verkoopcommissie aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele meerwaarde meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van de Note.

Raadpleeg voor meer informatie over deze risico’s het Prospectus op pagina’s 64 tot en met 146 van het Prospectus

Rendementsrisico

Door te beleggen in dit product bent u blootgesteld aan rendementsrisico. De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Indien het product niet vervroegd wordt terugbetaald en als de Gemiddelde Prestatie(8) van de Index gelijk is aan of lager is dan het Initieel Niveau(9), wordt er geen enkele meerwaarde betaald en verbindt Goldman Sachs International zich er alleen toe de Nominale Waarde te betalen op de eindvervaldag (1.000 EUR per coupure) (bruto actuarieel rendement van -0,25%, rekening houdend met de uitgifteprijs van 100% en met de kosten beschreven in de technische fiche) (behalve in geval van faillissement of van risico op faillissement van de Emittent). De prestatie van het product kan lager zijn dan de prestatie van de Index omwille van de berekening van de Gemiddelde Prestatie (het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van de Index op jaarbasis over de 10 observatiedata). Meer informatie over deze data vindt u in de technische fiche op pagina 16.

(7) Ratings op 16/10/2019. De ratings worden alleen ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of te houden. Ze kunnen te allen tijde door het ratingsagentschappen worden gewijzigd. Mocht een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode naar beneden worden bijgesteld, dan worden de klanten van Crelan die zich reeds hebben ingeschreven op dit product op de hoogte gebracht. Raadpleeg voor meer informatie de volgende sites:
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.moodys.com/researchdocument contentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.fitchratings.com/site/definitions
(8) Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Index op jaarbasis over de 10 observatiedata.
(9) Slotkoers van de Index op de initiële observatiedatum 13/12/2019.

Juridische documentatie

Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle bijlagen en samenvattingen in het Nederlands en het Frans, evenals het Key Information Document (KID). Het KID wordt samengesteld door de Emittent: Goldman Sachs International
website: https://www.gspriips.eu/?isin=XS2043842744&lang=FR&cnt=BE.
De bepalingen en voorwaarden van deze effecten worden beschreven in het
Basisprospectus “SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES” dat op 18/07/2019
werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), het
supplement op hetBasisprospectus van 14 augustus 2019, en in de eventuele toekomstige supplementen en volgens de definitieve voorwaarden van 28/10/2019.

Alle documenten, evenals de KID, zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw Crelan-agent, op verzoek gericht aan Crelan of op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/nieuw-beleggingsaanbod. De eventuele supplementen bij het Prospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode zou publiceren zullen eveneens via https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/goldman-sachs ter beschikking worden gesteld. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement op het Prospectus inhoudt, heeft de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven twee werkdagen vanaf de publicatie van het supplement om zijn inschrijvingsorder te herzien. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen is. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de Notes.

Voornaamste risico’s Deze Note is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bedoeld voor particuliere en professionele beleggers die dit soort complexe producten kennen. Belegge

 • Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst - ANT10103, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de pagina
  http://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling
  Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de ombudsman voor financiële geschillen, ombudsfin vzw - Noordpoort II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsmanfin.be).

 • Brochure (Download pdf)
 • Final terms (Download pdf)
 • Key Information Document (KID) (Download pdf)