Goldman Sachs International (UK) Callable Global AI Minimum Redemption USD 2029

Promotionele mededeling

Productmodaliteiten

Belangrijkste kenmerken

Commerciële naam

Goldman Sachs International (UK) Callable Global AI Minimum Redemption USD 2029

Code ISIN

XS2248379765

Type product en juridische vorm

Een gestructureerd schuldinstrument

Emittent

Goldman Sachs International; S&P: A+ (stabiel) / Moody’s : A1 (stabiel) / Fitch : A+ (stabiel).

Ratings per 25/06/2021. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de gestructureerde schuldinstrumenten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Raadpleeg voor meer informatie de websites:

Beschrijving van de werking van de formule

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van het kapitaal (hierna de 'Note(s)') uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent. Deze laatste verbindt zich ertoe op de vervaldag ten minste het belegd kapitaal terug te betalen, met uitsluiting van de instapkosten die op het belegd kapitaal in mindering zijn gebracht (2,50%), en de hierna beschreven formule te betalen. Bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent loopt de belegger echter het risico dat hij niet de bedragen terugkrijgt waarop hij recht heeft en niet het nominale bedrag op de eindvervaldag ontvangt.

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Vanaf het einde van het tweede t.e.m. het einde van het zesde jaar kan de Emittent naar eigen keuze op iedere jaarlijkse observatiedatum(1) de vervroegde terugbetaling activeren en wordt de Note stopgezet. De kans dat de Emittent overgaat tot een vervroegde terugbetaling neemt toe als de waarde van de Index aanzienlijk is gestegen of wanneer het herfinancieringspercentage(2) van de Emittent vermindert. De belegger ontvangt dan:

 • 100 % van het belegd kapitaal in USD(3)(4)(5)
 • Een  meerwaarde(3)(6) in USD(5) van 5% per verstreken  jaar sinds de uitgiftedatum van de Note

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Observatiedatum Betaaldatum Brutomeerwaarde(3)(6)
Aan het einde van het tweede jaar (9 oktober 2023) 16 oktober 2023 10%
Aan het einde van het derde jaar (8 oktober 2024) 15 oktober 2024 15%
Aan het einde van het vierde jaar (8 oktober 2025) 15 oktober 2025 20%
Aan het einde van het vijfde jaar (8 oktober 2026) 15 oktober 2026 25%
Aan het einde van het zesde jaar (8 oktober 2027) 15 oktober 2027 30%

In geval van activering van het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt de maximale brutomeerwaarde vastgesteld op 5 %(3)(6) per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum van de Note, zelfs als de waarde van de Index hoger is dan het Initieel Niveau van de Index(7). Zo niet, dan blijft de Note bestaan zoals hieronder beschreven.

Op de eindvervaldag na 7 jaar en 9 maanden: recht op terugbetaling van het belegd kapitaal in usd(3)(4)(5) plus een meerwaarde(3)(6) in usd(5)

Als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de Index:

 • Positief of nul is
  100% van het belegd kapitaal in USD(3)(4)(5)
  +
  Een meerwaarde (3)(6) in USD(5) gelijk aan 100% van de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie met een minimum van 7 %(6
 • Negatief is
  100% van het belegd kapitaal in USD(3)(4)(5)
  +
  Een meerwaarde(3)(6) in USD(5) van 7%

Hoe wordt de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de Index berekend?
De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie komt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de 11 kwartaalobservaties over de laatste 11 kwartalen ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index. De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van Index kan lager of hoger zijn dan de eindwaarde van de Index zoals uitsluitend geobserveerd op de observatiedatum van het Eindniveau (7).

De in de brochure gebruikte term 'Belegd Kapitaal' verwijst naar de Nominale Waarde van de Note, zijnde 2.000 USD per coupure, exclusief instapkosten van 2,50%. Het bedrag van de eventuele meerwaarde wordt berekend op basis van deze Nominale Waarde.
(1) Raadpleeg de Technische Fiche op pagina 15 van de brochure voor meer informatie over deze gegevens.

(2) De herfinancieringsrente is de rentevoet waartegen banken bij de centrale bank kunnen lenen.
(3) Bij faillissement loopt de belegger het risico dat hij zijn belegd kapitaal niet (volledig) terugkrijgt.
(4) Exclusief instapkosten van 2,50 %. Zie pagina 15 van de brochure voor gedetailleerde informatie over alle toepasselijke kosten.
(5) De terugbetaling van het Belegd Kapitaal in USD en de eventuele meerwaarde gebeuren in Amerikaanse dollar (USD) en kunnen bij omzetting in EUR verminderd of vermeerderd worden afhankelijk van de wisselkoersschommelingen (d.w.z. de belegger kan mogelijk een kapitaalverlies lijden in EUR).
(6) Elke eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
(7) Het Initieel Niveau is het niveau van de Index zoals geobserveerd op de uitgiftedatum van de Note (8 oktober 2021).

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van maximaal 7 jaar en 9 maanden
 • Uitgiftedatum: 08/10/2021
 • Eindvervaldag: 16/07/2029

Beleggingsdoelstelling

Deze webpagina bevat informatie over een product dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.

Deze Note met een beleggingstermijn van maximaal 7 jaar en 9 maanden is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing voor spreiding van hun beleggingen. De onderliggende Index heeft als doel de aandelen te vertegenwoordigen van 100 wereldwijde bedrijven uit een brede waaier van sectoren die zwaar investeren in de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige intelligentietechnologieën. Beleggers nemen daarom een belang in de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij het indienen van octrooien in verband met kunstmatige intelligentie.

De terugbetaling van het Belegd Kapitaal in USD en de eventuele meerwaarde gebeuren in Amerikaanse dollar (USD) en kunnen bij omzetting naar EUR lager of hoger zijn afhankelijk van de wisselkoersschommelingen (d.w.z. de belegger kan mogelijk een kapitaalverlies in EUR lijden).

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat hij geld overmaakt aan de Emittent en dat het overgemaakte geld

niet specifiek wordt belegd in de activa die de onderliggende Index vormen.

Beschrijving van de iSTOXX ® AI Global Artificial Intelligence 100 NR Decrement 5% index

De iSTOXX ® AI Global Artificial Intelligence 100 NR Decrement 5% index, die in augustus 2020 werd gelanceerd door indexaanbieder STOXX Limited, registreert de prestaties van 100 wereldwijde bedrijfsaandelen uit een breed scala van sectoren die zwaar investeren in de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige intelligentietechnologieën.

De samenstelling van de index wordt bepaald volgens de hieronder beschreven methodologie en wordt om de drie maanden herzien om snel ondernemingen te elimineren die niet langer aan de thematische en/of financiële selectiecriteria voldoen.

De volledige methodologie van de Index kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/istoxx_index_guide.pdf.

De Index wordt berekend door STOXX Limited, één van de belangrijkste ontwikkelaars van indexen op de financiële markten. De STOXX ®Developed and Emerging Markets Total Market Index is het beleggingsuniversum van de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence 100 NR Decrement 5% index.

De selectiemethode omvat vijf stappen:

Stap 1: het beleggingsuniversum is de STOXX® Developed and Emerging Markets Total Market index, die 9.500 bedrijven omvat en circa 95% van de vlottende beurskapitalisatie(1) dekt van het universum van aandelen waarin kan worden belegd.

Stap 2: uitsluiting van bedrijven met een gemiddeld dagelijks handelsvolume over drie maanden van minder dan EUR 5 miljoen.

Stap 3: selectie van de bedrijven die het meeste investeren in artificiële intelligentie, zoals bepaald door het onafhankelijke bedrijf Yewno. Om de betrokkenheid van een bedrijf bij het domein van de artificiële intelligentie te bepalen, maakt het onafhankelijke bedrijf Yewno(2) gebruik van twee maatstaven:

 • De blootstelling aan intellectuele eigendom inzake artificiële intelligentie: gedefinieerd als het percentage octrooien inzake artificiële intelligentie afgegeven aan een bedrijf ten opzichte van het totale aantal octrooien afgegeven aan dit bedrijf over een termijn van drie jaar. Deze maatstaf weerspiegelt het belang van het onderzoek naar artificiële intelligentie in de commerciële activiteiten van het bedrijf.
 • De bijdrage aan de artificiële intelligentie: gedefinieerd als het percentage octrooien inzake artificiële intelligentie afgegeven aan een bedrijf ten opzichte van het totale aantal octrooien inzake artificiële intelligentie afgegeven aan de bedrijven in het beleggingsuniversum over een termijn van drie jaar. Deze maatstaf weerspiegelt het belang van elk bedrijf binnen het domein van de artificiële intelligentie.

Stap 4: selectie binnen de in stap 3 gekozen bedrijven van de 100 grootste bedrijven wat vlottende beurskapitalisatie betreft.

Stap 5: de 100 geselecteerde aandelen worden vervolgens gelijkgewogen in de Index. Elk aandeel vertegenwoordigt zo 1% van de Index. De Index is van het type 'Price Return' met 'synthetisch dividend'. Dat houdt in dat de prestatie van de Index wordt berekend op basis van de koersevolutie van de aandelen, inclusief de over de aandelen uitgekeerde nettodividenden en na aftrek van een forfaitair dividend van 5,00%. Als de uitgekeerde nettodividenden minder bedragen dan 5,00%, zal de prestatie van de Index lager zijn dan de evolutie van de aandelenkoersen. De techniek van het synthetisch dividend is bedoeld om de potentiële verschillen in dividenduitkeringen van jaar tot jaar uit te vlakken. Deze Note van 7 jaar en 9 maanden is bedoeld voor beleggers die verwachten dat het niveau van de Index zal stijgen of minstens gelijk zal blijven.

Samenstelling: de samenstelling van de Index wordt iedere drie maanden herzien. De herziening van de Index, waarin alle vijf stappen van de selectiemethode worden doorlopen, vindt plaats in maart, juni, september en december. Na de herziening zal de samenstelling van de Index onveranderd blijven tot de eerstvolgende herziening.

(1) De vlottende beurskapitalisatie is het deel van het kapitaal van een beursgenoteerd bedrijf dat niet in handen van stabiele aandeelhouders is.
(2) Yewno is als leverancier van oplossingen gespecialiseerd in artificiële intelligentie voor de sectoren financiën, onderwijs en uitgeverij. Voor meer informatie: https://www.yewno.com.

Kosten en provisies

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Eenmalige structureringskosten: maximaal 3,00 % van het nominale bedrag waarop is ingeschreven.
 • Distributiekosten gedragen door de belegger: Goldman Sachs International betaalt aan Crelan op elke verjaardag van de Note een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,75 % op jaarbasis van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Wisselkoersprovisie: voor elke wisseltransactie wordt een wisselprovisie van 0,60 % geheven. Ingeval de belegger een rekening in EUR heeft, maar geen rekening in USD, geldt de wisselkoersprovisie op het ogenblik waarop de belegger wil intekenen, evenals wanneer de belegger zijn USD wil verkopen en omzetten in EUR.
 • Instapkosten: 2,50 %
 • Uitstapkosten:
  • Vóór de eindvervaldag: uitstapkosten van maximaal 1 % die onder de normale marktvoorwaarden door de Emittent worden ingehouden (stemt overeen met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op het ogenblik van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag). Door de distributeur geheven kosten in geval van verkoop van de effecten vóór de eindvervaldag: 1 %. Dat is een totaal van maximaal 2%.
  • Op de eindvervaldag (inclusief ingeval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling): 0%

Minimaal te beleggen bedrag

2.050 USD (inclusief instapkosten van 2,50%)

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agent en wordt één keer per maand gepubliceerd op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Verkoop voor de eindvervaldag

Deze Note wordt genoteerd aan de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt voor deze Note. De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de Notes volgens de regels te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt naargelang de marktparameters van het moment (zie hierboven in de paragraaf Risico op prijsschommelingen van het product), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de Notes niet langer van de houders terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de Notes tot de eindvervaldag te behouden. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wisselkosten of eventuele belastingen – zie hierboven in de paragraaf Kosten gedragen door de belegger.

Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de Notes vóór de eindvervaldag ongeveer 1% bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 2.000 USD per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de Emittent (risico dat de belegger het belegde kapitaal (volledig) verliest in geval van faillissement).

Prestatiescenario’s

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor de prestatiescenario's. Het KID vindt u op https://www. gspriips.eu?isin=XS2248379765&lang=NL&cnt=BE. De in het KID gepresenteerde scenario's worden aangeleverd door de Emittent van het product, Goldman Sachs International en berekend op basis van een methodiek opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPS ('EU verordening 1286/2014').

Voornaamste risico’s

Deze Note is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bedoeld voor particuliere en professionele beleggers die dit soort complexe producten kennen. Beleggers worden geadviseerd alleen in deze Note te beleggen als de belegger een goed inzicht heeft in de kenmerken ervan en, met name, als de belegger de risico’s begrijpt die eraan verbonden zijn. Als Crelan de belegger een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, zal Crelan moeten beoordelen of dit product geschikt is, rekening houdend met de kennis en ervaring van de belegger inzake dit product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. In het geval dat de belegger geen eerdere ervaring heeft met beleggen in dit soort complexe producten, zal Crelan moeten vaststellen of de belegger over voldoende kennis en ervaring beschikt. Als het product niet geschikt is voor de belegger, zal Crelan de belegger waarschuwen.

Raadpleeg voor meer informatie over de risico's die inherent zijn aan deze belegging het Prospectus op pagina's 15 tot 120.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Goldman Sachs International (rating: A+ (stabiel) door S&P, A1 (stabiel) door Moody’s en A+ (stabiel) door Fitch op 25/06/2021(16) . Door deze Note te kopen, aanvaardt de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de Emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal, evenals de eventueel met de belegging samenhangende, nog uit te betalen meerwaarde, geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze Note kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd door het depositogarantiestelsel.

Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteitsproblemen krijgen, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of worden omgezet in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) bij beslissing van de toezichthouder (“bail-in”). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waar hij recht op heeft niet te recupereren en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze bail-in-bevoegdheid heeft tot doel de insolventie van de uitgevende instelling te voorkomen. Als de uitgevende entiteit na een bail-in nog steeds met insolventie wordt geconfronteerd, aanvaardt de belegger dat hij mogelijk geen recht heeft op enige terugvordering uit de insolventieprocedure, die schuldeisers in andere, niet aan bail-in onderworpen instrumenten wel kunnen ontvangen.

 

Risico op prijsschommelingen

 

Door deze Note te kopen, is de belegger blootgesteld aan een risico op schommelingen van de prijs van de Note. De prijs van de Note varieert afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. Deze Note is, net als alle gestructureerde schuldinstrumenten, onderhevig aan een risico van renteschommelingen. Als de marktrente na uitgifte van de Note stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van de Note vóór het einde van de looptijd ervan. Als in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van de Note. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begiwn van de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert..

Liquiditeitsrisico

Deze Note is genoteerd aan de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt voor deze Note.

De belegger kan de Note niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de Note volgens de regels te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt naargelang de marktparameters van het moment (zie hierboven in het deel Risico op prijsschommelingen van de Note), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de Notes niet langer van de beleggers terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden. Beleggers moeten daarom bereid zijn om de Notes tot de eindvervaldag te behouden. De door Goldman Sachs International voorgestelde prijs omvat geen makelaarskosten, wisselkoerskosten of eventuele belastingen – zie de technische fiche op pagina 15 van de brochure. Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van verkoop van de Notes vóór de eindvervaldag ongeveer 1 % bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van deze Note tijdens de looptijd kan dalen tot onder de Nominale Waarde (zijnde 2.000 USD per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de Nominale Waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de Emittent (risico dat de belegger het belegde kapitaal (volledig) verliest in geval van faillissement). De waarde van de Note kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agent en wordt één keer per maand gepubliceerd op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Risico verbonden aan de Index

Indien zich een gebeurtenis voordoet die invloed heeft op de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence

100 NR Decrement 5% index (zoals de schrapping, opschorting of wijziging ervan) kan de Rekenagent de noodzakelijke aanpassingen in de Note aanbrengen. Indien er geen acceptabele aanpassing mogelijk is, kan de Note vervroegd door de Emittent worden terugbetaald, overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in het Basisprospectus. Bijgevolg kan een dergelijke gebeurtenis die van invloed is op de Index een negatief effect hebben op de waarde van de Note.

Valutarisico

Dit product noteert in USD (Amerikaanse dollar). De terugbetaling van het belegde kapitaal en van de

potentiële brutomeerwaarde gebeurt in USD en afhankelijk van de wisselkoersschommelingen kan deze bij omzetting naar EUR lager of hoger zijn. De belegger kan dus mogelijk een kapitaalverlies in EUR lijden. Het valutarisico is groter voor beleggers die geen rekening in USD hebben en voor wie de omzetting automatisch gebeurt op de eindvervaldag.

Risico op vervroegde terugbetaling en risico’s gerelateerd aan de onderliggende waarde

a) Risico van vervroegde terugbetaling in geval van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is toe te schrijven en die de handhaving van de Note definitief onmogelijk maakt, zal de Emittent de Note tegen de marktwaarde terugbetalen. In geval van vervroegde terugbetaling van de Note kan de prijs lager zijn dan de Nominale Waarde (namelijk 2.000 USD per coupure). Er worden de beleggers geen bijkomende kosten aangerekend.

b) Risico van vervroegde terugbetaling indien er geen sprake is van overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent toe te schrijven is en die de handhaving van de Note niet definitief onmogelijk maakt, maar die de voorwaarden van het contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de onderliggende Index met een materiële impact, en als er vanwege dit probleem geen aanpassing mogelijk is om de Note in vergelijkbare omstandigheden te handhaven, kan de rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van de Note bepalen en de houder laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (die lager kan zijn dan het initiële bedrag van de belegging) en een terugbetaling op de eindvervaldag tegen de gemonetiseerde waarde, berekend op basis van een rentevoet die wordt bepaald op de monetiseringsdatum, waarbij dat bedrag niet lager mag zijn dan de Nominale Waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een schuldinstrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is met de resterende levensduur van de Note op de dag waarop deze voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de effecten onwettig maakt, zonder ze echter definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de beleggers in kennis stellen van een vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van de Note (inclusief de contante waarde van toekomstige verkoopprovisies te betalen aan de Distributeur) en (ii) de Nominale Waarde (namelijk 2.000 USD per coupure). Er mogen de belegger in geen geval kosten worden aangerekend voor de vervroegde ontbinding van de Note en de belegger heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis van de kosten die de belegger aan de Emittent heeft betaald. Om alle twijfel uit te sluiten, de totale kosten van de Emittent omvatten geen bedragen die als verkoopprovisies aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal er geen enkele meerwaarde meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van de Note. Raadpleeg voor meer informatie over de risico's die inherent zijn aan deze belegging het Prospectus op pagina's 15 tot 120.

Rendementsrisico

Door te beleggen in dit product bent u blootgesteld aan een rendementsrisico. In geval van activering van het mechanisme van vervroegde terugbetaling door de Emittent wordt de maximale brutomeerwaarde vastgesteld op 5% per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum van de Note, zelfs als de Index een hogere prestatie vertoont ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index. Bij gebrek aan activering van het mechanisme van vervroegde terugbetaling, kan de prestatie van de Note hoger of lager zijn dan die van de Index zoals uitsluitend vastgesteld op de eindvervaldag vanwege de berekening van het uiteindelijke niveau als het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van de Index op kwartaalbasis gedurende de 11 laatste kwartalen ten opzichte van het Initieel Niveau van de Index. Raadpleeg de technische fiche op pagina 15 van de brochure voor meer informatie over deze gegevens.

(16) Ratings op 25/06/2021. De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Een rating wordt louter ter in- formatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of behouden van de gestructureerde schuldin- strumenten van de Emittent. Deze kan door het ratingbureau op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of ge- schrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Raadpleeg voor meer informatie de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 et https://www.fitchratings.com/site/definitions (1) Raadpleeg de Technische Fiche op pagina 15 van de brochure voor meer informatie over deze gegevens.
(2) Het Initieel Niveau is het niveau van de Index zoals geobserveerd op de uitgiftedatum van de Note (8 oktober 2021).

Juridische documentatie

Deze webpagina bevat informatie over een product dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. Deze webpagina is een commercieel document. De informatie in op deze webpagina vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle bijlagen en de samenvattingen in het Nederlands en het Frans, evenals het Key Information Document (KID). Het KID wordt samengesteld door de Emittent: Goldman Sachs International (website: https://www.gspriips.eu?isin=XS2248379765&lang=NL&cnt=BE).

De bepalingen en voorwaarden van deze Notes worden beschreven in het Basisprospectus “SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES”, goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 16/07/2021, in de eventuele toekomstige supplementen evenals de Definitieve Voorwaarden van 23/08/2021 en de specifieke samenvattingen ervan in het Frans en het Nederlands. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de Notes.

Alle documenten, evenals het KID zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw agent bij Crelan of op https://www.crelan.be/nl/ particulieren/artikel/nieuwbeleggingsaanbod.

Alle supplementen op het Prospectus die door de uitgever worden gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, zijn ook verkrijgbaar via dezelfde kanalen. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement op het Prospectus met zich meebrengt, beschikt de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf de publicatie van het supplement om zijn inschrijvingsorder te herzien.

Klachtendienst

 • Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de webpagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS2248379765 - Brochure (Download pdf)
 • XS2248379765 - Key Information Document (KID) (Download pdf)
 • Final Terms (Download pdf)