Société Générale (FR) Callable CMS Coupon 2029

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Société Générale (FR) Callable CMS Coupon 2029

ISIN-code

XS1907553983

Type en juridische vorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Société Générale [S&P: A (positief), Moody’s: A1 (stabiel). Ratings op 05/02/2019. Meer informatie vindt u op de websites:

Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

 • Een beleggingstermijn van 10 jaar.
 • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die naar goeddunken van de Emittent na het derde tot het negende jaar kan worden geactiveerd. Waarschijnlijk heeft de Emittent er belang bij om tot vervroegde terugbetaling over te gaan als zijn herfinancieringsrente daalt of als het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar stijgt.
 • Na afloop van elk jaar, als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, een potentiële variabele coupon(1) ten belope van 175% van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar, met een minimum van 0%, behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
 • Op de eindvervaldag, als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, het recht op een terugbetaling van 100%(2) van het belegd kapitaal plus de potentiële laatste variabele coupon(1), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

(1) Coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de ‘Note(s)’ genoemd). Het richt zich tot beleggers die inzetten op een stijging of handhaving van het positieve verschil tussen de EUR CMS-langetermijnrente op 30 jaar en de EUR CMS-kortetermijnrente op 5 jaar. Dat verschil is thans positief en wordt gewoonlijk vastgesteld in een context van economische groei. We spreken dan van een normale rentecurve. In dat scenario ontvangt een belegger dan een variabele jaarlijkse brutocoupon. Een klimaat van economische vertraging kan zich dan weer vertalen in een omgekeerde rentecurve. In dat scenario zou een belegger geen variabele jaarlijkse brutocoupon kunnen krijgen als de EUR CMS-kortetermijnrente op 5 jaar stijgt, terwijl de EUR CMS-langetermijnrente op 30 jaar stabiel blijft of daalt. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de volgende formule te betalen:

Na het eerste tot het tiende jaar: potentiële variabele coupons(1)

Na het eerste tot het tiende jaar(2), als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de belegger mogelijk een variabele coupon(1)(3) die gelijk is aan:

175% van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar, met een minimum van 0%.

Na het derde tot het negende jaar: mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Na het derde tot het negende jaar(2) kan de Emittent Société Générale beslissen om een vervroegde terugbetaling te activeren (waarschijnlijk heeft de Emittent er belang bij om tot vervroegde terugbetaling over te gaan als zijn herfinancieringsrente daalt of als het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar stijgt). De belegger ontvangt dan:

100%(3)(4) van het belegd kapitaal
+
De potentiële variabele coupon(1)(3) van het jaar waarin het mechanisme geactiveerd wordt (cf. hiervoor)

Op de eindvervaldag na 10 jaar: recht op terugbetaling van het belegd kapitaal(3)(4) plus een eventuele coupon(1)(3)

Op de eindvervaldag na 10 jaar, als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de belegger:

100%(3)(4) van het belegd kapitaal
+
De potentiële laatste variabele coupon(1)(3) (cf. hiervoor)

(1) Coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
(2) Zie technische fiche op pagina 11-12 van de brochure voor de data.

(3) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
(4) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%.

Looptijd

 • Een beleggingsduur van maximaal 10 jaar
 • Uitgiftedatum: 05/04/2019
 • Eindvervaldag: 05/04/2029

Kosten gedragen door de belegger

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Kosten gefactureerd door de Emittent (met inbegrip van structureringskosten): 1,33% van het onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde ‘instapkosten’ omvatten de door de Emittent gefactureerde kosten.
 • Andere recurrente kosten gedragen door de belegger, inbegrepen in de uitgifteprijs (distributiekosten): Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,70% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Ter informatie, ze bedraagt 0,50% op basis van de vastgestelde voorwaarden vóór het begin van de inschrijvingsperiode. Als de effecten tot de vervaldag worden aangehouden, zouden de totale kosten maximaal 7% bedragen.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Instapkosten: maximaal 2,50%
 • Uitstapkosten:
  • Bij verkoop vóór de eindvervaldag:
   • 1%.
   • 0,50% wat overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1% (cf. rubriek ‘Verkoop vóór eindvervaldag’).
   • Taks op beursverrichtingen van 0,12% (deze taks geldt met een maximum van 1.300 EUR).
 • Op de eindvervaldag: 0%

Verkoop vóór eindvervaldag

In normale omstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1%, cf. liquiditeitsrisico verderop): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: cf. rubriek ‘Kosten gedragen door de belegger’ hiervoor.

Coupure/ minimaal te beleggen bedrag:

1 000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op https://www.crelan.be/nl/particulieren/tool/fondsenzoeker.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico:

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Société Générale (die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A1-rating volgens Moody’s). Als de Emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (FR) Callable CMS Coupon 2029. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de eventuele coupons geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het onderliggende instrument:

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 62-63, 248-254, 452-454 en 485) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling:

De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (FR) Callable CMS Coupon 2029 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de maximale looptijd (10 jaar) van Société Générale (FR) Callable CMS Coupon 2029. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling die door de Emittent van het derde tot het negende jaar kan worden geactiveerd (waarschijnlijk heeft de Emittent er belang bij om tot vervroegde terugbetaling over te gaan als zijn herfinancieringsrente daalt of als het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar stijgt). Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de onderliggende rentevoeten, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico:

Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

Rendementsrisico:

Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien na elk jaar het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar negatief is, zal de belegger geen coupon ontvangen. Hij zal wel aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht:

In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. In het slechtste geval kan het geïnde bedrag nul zijn. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina 239) te raadplegen.

Klachten

 • Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS1907553983 - Brochure (Download pdf)
 • XS1907553983 - Essentiële beleggersinformatie (Download pdf)