Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals

Productmodaliteiten

Productmodaliteiten

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.   

Belangrijkste kenmerken

Naam

Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals

ISIN-code

XS1994901681

Type en rechtsvorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Société Générale [S&P: A (positief), Moody’s: A1 (stabiel). Ratings op 24/06/2019. Meer informatie vindt u op de websites : https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings et https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage](1).

Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstellingen

 • Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar.
 • Actieve steun verlenen aan de financiering van milieu- en maatschappelijke projecten in het kader van het programma ‘Positive Impact Finance’ van Société Générale(1).
 • Indien er geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, een jaarlijkse potentiële vaste brutocoupon(2) van 2% wanneer de prestatie van de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Return-index sinds de uitgiftedatum positief of nul is.
 • Vanaf het vijfde t.e.m. het negende jaar is er een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling, van zodra de som van de uitgekeerde coupons sinds de lancering gelijk is aan het streefniveau van 10%, behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein.
 • Indien er geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, op de eindvervaldag, het recht op een terugbetaling van 100%(3) van het belegd kapitaal plus de potentiële laatste vaste brutocoupon(2), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent.(1) Notations en vigueur au moment de la rédaction de cette brochure le 24/06/2019. Les agences de notation peuvent les modifier à tout moment.

(1) Zie pagina 3 van de brochure voor meer informatie over Positive Impact Finance.
(2) De potentiële coupons zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

(3) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%. Zie pagina 15 voor gedetailleerde informatie over alle toepasselijke kosten.

Beschrijving van de werking van de formule

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de ‘Note(s)’ genoemd) uitgegeven door Société Générale. Het richt zich tot beleggers die inzetten op een stijging of stagnatie van de wereldwijde aandelenmarkten via de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Return-index op 10 jaar, en die gebruik wensen te maken van het recht op minimale terugbetaling van 100%(1)(2) van het belegd kapitaal op de eindvervaldag. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de hieronder beschreven formule te betalen. Bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent loopt u echter het risico dat u niet de sommen terugkrijgt waarop u recht heeft en niet het nominale bedrag ontvangt op de eindvervaldag.

Dit product biedt ook de mogelijkheid om bij te dragen tot het programma ‘Positive Impact Finance’ van Société Générale (zie pagina 3 voor meer informatie over participerende financiering).

NA HET EERSTE TOT HET TIENDE JAAR: POTENTIËLE VASTE BRUTOCOUPONS(1)

Na het eerste tot het tiende jaar(4), indien er vooraf geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden en indien de prestatie van de Index sinds de uitgiftedatum positief of nul is, ontvangt de belegger een vaste brutocoupon(1)(3) die gelijk is aan:

2%(1)(3) van het belegd kapitaal

Indien deze prestatie negatief is, ontvangt de belegger geen coupon. De kans om elk jaar een voorwaardelijke coupon te krijgen, is heel klein.

NA HET VIJFDE TOT HET NEGENDE JAAR: MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISCHE VERVROEGDE TERUGBETALING

Na het vijfde tot het negende jaar, indien er vooraf geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden en zodra de som van de uitgekeerde coupons sinds de lancering gelijk is aan het streefniveau van 10%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. U heeft dan recht op (behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale):

100%(1)(2) van het belegd kapitaal
+
De vaste brutocoupon(1)(3) van het jaar waarin het mechanisme geactiveerd wordt

(cf. hiervoor)

Als het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, wordt het product beëindigd en wordt er geen enkele coupon betaald op de resterende coupondata. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein.

OP DE EINDVERVALDAG NA 10 JAAR: RECHT OP TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL(1)(2) PLUS EEN EVENTUELE BRUTOCOUPON(1)(3)

Op de eindvervaldag na 10 jaar, indien er vooraf geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de belegger:

100%(1)(2) van het belegd kapitaal
+
De potentiële laatste vaste brutocoupon(1)(3) (cf. hiervoor)

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%. Zie pagina 15 voor gedetailleerde informatie over alle toepasselijke kosten.

(3) De potentiële coupons zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4) Zie technische fiche op pagina 15-16 voor de data.

Beschrijving van de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Return-index

Met het oog op een mogelijk succesvolle belegging op lange termijn mikt de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Return-index op een selectie van wereldwijde bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, gekoppeld aan criteria van dividend* en momentum**. De aandelen worden geselecteerd op basis van de expertise van ISS-oekom, een belangrijk onderzoeks- en ESG-ratingagentschap (Environment, Social, Governance) voor duurzame beleggingen.

(1) Zie pagina’s 5, 6, 7 et 8 van de brochure voor een volledige beschrijving van de index
(2) Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de Index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze dividenden.

(3) Een ‘momentum’-strategie mikt op de voortzetting van bestaande trends in de markt. Deze beleggingsstijl gaat ervan uit dat aandelen die in het verleden vrij goede prestaties hebben neergezet, in de nabije toekomst meestal goed blijven presteren.

Beleggingstermijn

 • Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar
 • Eindvervaldag: 20/09/2019
 • Betaaldatum: 20/09/2019

Kosten gedragen door de belegger

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • begrip van structureringskosten): 0,35% van het onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde instapkosten omvatten de door de Emittent gefactureerde kosten.
 • Andere recurrente kosten gedragen door de belegger, inbegrepen in de uitgifteprijs (distributiekosten): Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,60% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Ter informatie, ze bedraagt 0,50% op basis van de vastgestelde voorwaarden vóór het begin van de inschrijvingsperiode. Als de effecten tot de eindvervaldag worden aangehouden, zouden de totale kosten maximaal 6% bedragen.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Instapkosten: maximaal 2,50%
 • Uitstapkosten:
  • Bij verkoop vóór de eindvervaldag:
   • 1%.
   • 0,50% wat overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1% (cf. rubriek ‘Verkoop vóór eindvervaldag’).
   • Taks op beursverrichtingen van 0,12% (met een maximum van 1.300 EUR)
   • Op de eindvervaldag: 0%.

Verkoop vóór eindvervaldag

In normale omstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1%; cf. liquiditeitsrisico op pagina 8): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: cf. rubriek ‘Kosten gedragen door de belegger’.

Coupure/minimaal te beleggen bedrag

1.000 EUR

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Prestatiescenario’s

De rendementsscenario’s staan vermeld in het essentiële-informatiedocument (KID) dat aan dit instrument verbonden is. De scenario’s die erin zijn voorgesteld, zijn gebaseerd op de methodologie die afkomstig is van de PRIIPs-reglementering (Europese Verordening 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten (of Key Information Document – ‘KID’) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, inclusief de uitvoeringsmaatregelen) en zijn een raming van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden met betrekking tot de waardeschommelingen van de belegging. Ze vormen geen precieze indicator.

Het KID is gratis verkrijgbaar bij Crelan. U kunt dit ook raadplegen op de website kid.sgmarkets.com.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico:

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A1-rating volgens Moody’s. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004. Als de Emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de eventuele coupons geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen met een invloed op de onderliggende Index:

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op de onderliggende Index en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien van Société

Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 58-59, 241-248, 466-468, 485- 487) te raadplegen. Er moet worden opgemerkt dat de Index pas onlangs gelanceerd werd en dat de historische gegevens ervan beperkt zijn.

Risico van prijsschommeling:

De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de maximale looptijd (10 jaar) van Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling van het vijfde tot negende jaar (de kans op automatische vervroegde terugbetaling is heel klein). Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Return-index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico:

Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale wil de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »). De beleggers moeten bijgevolg bereid zijn om deze effecten tot de eindvervaldag te bewaren.

Risico betreffende het begrip ‘duurzaam’ schuldbewijs:

Dit product is een ‘duurzaam’ schuldbewijs dat onder de UNEPFI-principes van financiering met positieve impact valt. De belegger moet beseffen dat op de markt momenteel geen enkele consensus bestaat over de precieze kenmerken die een specifiek

actief moet hebben om te worden gedefinieerd als ‘groen’, ‘sociaal’ of ‘duurzaam’. Bijgevolg kan aan de beleggers geen enkele garantie worden gegeven dat de in aanmerking komende activa in het kader van deze Note volledig of deels beantwoorden aan de bestaande of toekomstige verwachtingen of eisen van elke belegger, en voldoen aan de beleggingscriteria of -richtlijnen waaraan deze belegger of zijn beleggingen zich zouden moeten houden.

Rendementsrisico:

Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien de prestatie van de Solactive Sustainable Development Goals Impact Price Returnindex na elk jaar negatief is, zal de belegger geen coupon ontvangen. Hij zal wel

aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent. De kans om elk jaar een voorwaardelijke jaarlijkse coupon te krijgen, is heel klein.

Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht:

In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. In het slechtste geval kan het ingevorderde bedrag nul zijn. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina 232) te raadplegen.

Juridische documentatie

De “Notes” Société Générale (FR) Target Auto-Callable Positive Impact Sustainable Development Goals die worden uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 01/08/2019 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 14/06/2019 (aangevuld met alle eventuele toekomstige bijlagen) dat op 14/06/2019 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en het essentiëleinformatiedocument (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/societegenerale. De beleggers worden verzocht om vóór de verwerving van het product de volledige Definitieve Voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een bijlage vergt, beschikken de beleggers die al op dit product hebben ingetekend, over een terugtrekkingsrecht van 2 werkdagen na de publicatie van de bijlage. Het prospectus is rechtstreeks beschikbaar via de volgende link: http://prospectus.socgen.com/program_search/SG-SGOE-SGIS_Debt_Instruments_Issuance_Programme_14.06.2019

De goedkeuring van het prospectus door de Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de voor verhandeling op een gereglementeerde markt aangeboden of toegelaten roerende waarden. Potentiële beleggers wordt aangeraden om het prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, zodat zij een volledig inzicht hebben in de potentiële risico’s en voordelen die zijn verbonden aan de beslissing tot beleggen in de roerende waarden.

Bijkomende informatie naar Belgisch recht

De Emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende basisprospectus, ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden.

Klachten

 • Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS1994901681 - Brochure (Download pdf)
 • XS1994901681 - Final terms (Download pdf)
 • XS1994901681 - Essentiële informatie (Download pdf)