Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029

Mededeling van promotionele aard

Productmodaliteiten

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. 

Belangrijkste kenmerken

Naam product

Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029

ISIN-code

XS2236121138

Type en rechtsvorm

Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht

Emittent

Société Générale [S&P: A (negatief), Moody’s: A1 (stabiel). Ratings op 16/02/2021.

Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Beleggingsdoelstelling

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar en 6 maanden.
 • Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van minimaal 103%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK. Indien de gemiddelde slotprestatie(3) van de Solactive Global UN Sustainable Development Goals index (hierna ‘de Index’) positief of nul is, ontvangt u bovendien een bijkomende meerwaarde in NOK die overeenstemt met de gemiddelde slotprestatie(3) van de Index, met een minimum van 10%. Indien de gemiddelde slotprestatie van de Index negatief is, ontvangt u 103%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent. De kans om een meerwaarde boven 10% te ontvangen is heel klein.
 • Uitgedrukt in NOK: de terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) en de meerwaarde(2) gebeurt in NOK (Noorse kroon) en afhankelijk van de wisselkoersschommelingen kan deze bij omzetting naar EUR lager of hoger zijn (de belegger lijdt dus mogelijk kapitaalverlies in EUR). Het wisselrisico is groter voor beleggers die geen rekening in NOK hebben en voor wie de omzetting automatisch zou gebeuren op de eindvervaldag.

(1) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%. Zie pagina 15 van de brochure voor gedetailleerde informatie over alle toepasselijke kosten.
(2) Meerwaarde onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

(3) De gemiddelde slotprestatie is het rekenkundige gemiddelde van de 25 maandelijkse observaties. De gemiddelde slotprestatie van de Index kan lager (of hoger) zijn dan het geobserveerde niveau van de Index op de eindvervaldag. Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 van de brochure voor meer informatie over deze gegevens.

Rendement verbonden aan het product

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de ‘Note(s)’ genoemd) uitgegeven door Société Générale. Het richt zich tot beleggers die inzetten op een stijging van de wereldwijde aandelenmarkten via de Solactive Global UN Sustainable Development Goals index op 8 jaar en 6 maanden, en die gebruik wensen te maken van het recht op minimale terugbetaling van 103%(1)(2)(3) van het belegd kapitaal in NOK op de eindvervaldag. Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de hieronder beschreven formule te betalen. Bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent loopt u echter het risico dat u niet de sommen terugkrijgt waarop u recht heeft en niet minimaal 103%(2)(3) van het nominale bedrag ontvangt op de eindvervaldag.

Op de eindvervaldag na 8 jaar en 6 maanden: recht op terugbetaling van het belegd kapitaal(1)(2) plus een meerwaarde(1)(3) in nok

Op de eindvervaldag na 8 jaar en 6 maanden, op 23 oktober 2029, ontvangt de belegger(1)(2):

Indien de gemiddelde slotprestatie van de Index:

 • Positief of nul is:
  103%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK
  +
  Een meerwaarde in NOK die gelijk is aan 100% van de gemiddelde slotprestatie van de Index, met een minimum van 10%
   
 • Negatief is:
  103%(1)(2) van het belegd kapitaal in NOK

De terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) en de meerwaarde gebeurt in NOK (Noorse kroon) en afhankelijk van de wisselkoersschommelingen kan deze bij omzetting naar EUR lager of hoger zijn (de belegger lijdt dus mogelijk kapitaalverlies in EUR). Het wisselrisico is groter voor beleggers die geen rekening in NOK hebben en voor wie de omzetting automatisch zou gebeuren op de eindvervaldag. De kans om een meerwaarde boven 10% te ontvangen is heel klein.

Hoe wordt de gemiddelde slotprestatie van de index berekend?

De gemiddelde slotprestatie(4) stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijks vastgestelde prestaties van de Index tijdens de laatste twee jaar (25 observaties(5)) ten opzichte van het initiële niveau. Als bijvoorbeeld, bij een initieel niveau van de Index van 102,25 punten, het gemiddelde van de 25 maandelijkse observaties gelijk is aan 113,78 punten, dan bedraagt de gemiddelde slotprestatie van de Index 11,28%
(d.i. 113,78/102,25 - 1).

(1) Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
(2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%. Zie pagina 15 van de brochure voor gedetailleerde informatie over alle toepasselijke kosten.

(3) Meerwaarde onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4) De gemiddelde slotprestatie van de Index kan lager (of hoger) zijn dan het geobserveerde niveau van de Index op de eindvervaldag. Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 van de brochure voor meer informatie over deze gegevens.
(5) Zie technische fiche op pagina 16 van de brochure voor de data.

Beschrijving van de Solactive Global UN Sustainable Development Goals index(1)

De Solactive Global UN Sustainable Development Goals index mikt op een selectie van wereldwijde bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, gekoppeld aan financiële criteria van dividend(1) en volatiliteit(2). De aandelen worden geselecteerd op basis van de expertise van ISS-ESG, een van ’s werelds belangrijkste onderzoeks- en ESG-ratingagentschappen gewijd aan duurzame beleggingen. Solactive is een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

Focus op ISS-ESG

 • Sinds maart 2018 behoort ISS-ESG tot de ISS-familie, die hoogwaardige oplossingen levert ter bevordering van duurzaam en verantwoord beleggen en goed ondernemingsbestuur.
 • ISS werd oorspronkelijk opgericht in 1985 en heette vroeger Oekom Research. Vandaag is het’s werelds belangrijkste leverancier van oplossingen voor ondernemingsbestuur en verantwoord beleggen, van diensten voor inlichtingen over de markten en fondsen, alsook van events en editorial content voor institutionele beleggers en bedrijven in heel de wereld(3). Het telt bijna 2.000 werknemers, verspreid over 30 vestigingen wereldwijd.
 • ISS-ESG analyseert de prestaties van bedrijven en landen op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur.

Focus op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(4) (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn verbintenissen die de 193 Lidstaten van de VN in 2015 hebben goedgekeurd, weerspiegeld in 169 kwantitatieve doelen die tegen 2030 bereikt moeten worden. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep aan alle landen - arme, rijke en met een middelhoog inkomen - om in actie te schieten, teneinde de welvaart te bevorderen en tegelijk de planeet te beschermen. Ze erkennen dat armoedebestrijding gepaard moet gaan met strategieën die de economische groei stimuleren en beantwoorden aan een reeks sociale behoeften, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en mogelijkheden van tewerkstelling, terwijl ze ook de strijd aanbinden met de klimaatverandering en werk maken van de bescherming van het milieu.

De Index wordt berekend zonder herbelegging van dividenden. De Index is een zogenaamde ‘Price Return’-index. Dat betekent dat zijn prestatie enkel afhankelijk is van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de Index worden herbelegd. De belegging zal dus niet profiteren van de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de Index bestaat. De Index werd gelanceerd op 8 juli 2020, waardoor de historiek ervan heel beperkt is. Alle gegevens van vóór 8 juli 2020 zijn het resultaat van systematische historische simulaties, met de bedoeling een beeld te krijgen van het gedrag dat de Index zou hebben vertoond als hij in het verleden was gelanceerd.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze systematische Index zijn beschikbaar op de website van Solactive: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA9KU1

(1) Zie pagina’s 3 tot 6 van de brochure voor gedetailleerde informatie over de index
(2) Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de Index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze dividenden.

(3) Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn
(4) https://www.issgovernance.com/about/about-iss/
(5) https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Looptijd

 • Een beleggingstermijn van 8 jaar en 6 maanden.
 • Uitgiftedatum: 23/04/2021
 • Eindvervaldag: 23/10/2029

Kosten gedragen door de belegger

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Kosten gefactureerd door de Emittent (met inbegrip van structureringskosten): 3,38% van het onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde instapkosten omvatten de door de Emittent gefactureerde kosten.
 • Andere recurrente kosten gedragen door de belegger, inbegrepen in de uitgifteprijs (distributiekosten): Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Ter informatie, ze bedraagt 0,65% op basis van de vastgestelde voorwaarden vóór het begin van de inschrijvingsperiode. Als de effecten tot de eindvervaldag worden aangehouden, zouden de totale kosten maximaal 8,50% bedragen.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Instapkosten: maximaal 2,50%
 • Uitstapkosten:
  • Bij verkoop vóór de eindvervaldag: 1%.
  • 0,50% wat overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1% (cf. rubriek ‘Verkoop vóór eindvervaldag’).
 • Op de eindvervaldag: 0%

Wisselprovisie: voor elke wisselverrichting wordt een provisie van 0,90% geheven. Ingeval de belegger een rekening in EUR heeft, maar geen rekening in NOK, geldt de wisselprovisie op het ogenblik waarop de belegger wil intekenen, alsook wanneer de belegger zijn NOK wil verkopen en omzetten in EUR.

Verkoop vóór eindvervaldag

In normale omstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de aankoop-/ verkoopmarge van 1%, cf. liquiditeitsrisico op pagina 11 van de brochure): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: cf. rubriek ‘Kosten gedragen door de belegger’.

Coupure/minimaal te beleggen bedrag

20.000 NOK

Publicatie van de waarde van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op https://www.crelan.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/productzoeker.

Prestatiescenario’s

De beleggers worden verzocht de prestatiescenario’s te raadplegen die worden beschreven in het essentiële informatiedocument (beschikbaar op de website kid.sgmarkets.com). Deze scenario’s worden geleverd door de Emittent (Société Générale) en berekend op basis van een methode die wordt opgelegd door de Europese regelgeving voor PRIIP’s (Verordening (EU) nr. 1286/2014). Deze scenario’s zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden die betrekking hebben op de waardeschommelingen van deze belegging.

Voornaamste risico’s

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Société Générale (die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A1-rating volgens Moody's*). Als de Emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegd bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

Uitzonderlijke gebeurtenissen met een invloed op de onderliggende Index

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op de onderliggende index en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 103% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 16, 19, 204-210, 435-437, 440-443, 454-456) te raadplegen. Er moet worden opgemerkt dat de Index pas onlangs gelanceerd werd en dat de historische gegevens ervan beperkt zijn.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029. Het recht op terugbetaling van 103% van het kapitaal is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Global UN Sustainable Development Goals index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Wisselrisico

Het product wordt uitgedrukt in NOK. Indien u dus op de eindvervaldag of bij een verkoop voor de eindvervaldag uw kapitaal en uw eventuele meerwaarden wenst om te zetten in EUR, kunnen deze bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de wisselkoersschommelingen. Dat risico bestaat vooral voor beleggers die geen rekening hebben in NOK. De belegger lijdt dus mogelijk kapitaalverlies in EUR.

Liquiditeitsrisico

Dit product is op geen enkele Beurs genoteerd. Société Générale wil de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die het bepaalt op basis van de marktparameters die zouden kunnen leiden tot een prijs onder de nominale waarde (dit is 20.000 NOK per coupure) (exclusief makelaarskosten en belastingen – zie technische fiche op pagina 15/16 van de brochure voor meer informatie), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. In normale markt- en financieringsomstandigheden bedraagt de aankoop-/verkoopmarge ongeveer 1,00 %. Crelan zal eventuele makelaarskosten toepassen op de vastgestelde prijs. In uitzonderlijke omstandigheden behoudt Société Générale zich het recht voor om de effecten aan toonder niet langer over te nemen, waardoor de verkoop voor de eindvervaldag ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. De beleggers moeten bijgevolg bereid zijn om deze effecten tot de eindvervaldag te bewaren.

Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht

In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. In het slechtste geval kan het ingevorderde bedrag nul zijn. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina 232) te raadplegen.

*Ratings op 16/02/2021. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

Juridische documentatie

De ‘Notes’ Société Générale (France) Global Sustainable Goals Minimum Redemption NOK 2029 die worden uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van ‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden van 04/03/2021 (de ‘Final Terms’), beschikbaar op http://prospectus.socgen.com/legaldoc_search/FT/XS2236121138 in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 05/06/2020 (aangevuld met de bijlagen van 17/07/2020, 20/08/2020, 21/09/2020, 11/12/2020 en alle eventuele toekomstige bijlagen) dat op 05/06/2020 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Verordening (EU) 2017/1129. Het Basisprospectus, de bijlage(n) van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en het essentiële-informatiedocument (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/societe-generale. De beleggers worden verzocht om vóór de verwerving van het product de volledige Definitieve Voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een bijlage vergt, beschikken de beleggers die al op dit product hebben ingetekend, over een terugtrekkingsrecht van 2 werkdagen na de publicatie van de bijlage. Het prospectus is rechtstreeks beschikbaar via de volgende link: https://prospectus.socgen.com/program_search/SGSGIS_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020. De bijlagen van het prospectus zijn beschikbaar via de links: https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%201_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020%20-17.07.2020%20(final), https:// prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%202_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020-%2020.08.2020%20(final), https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%203_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020_21.09.2020 en https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%204_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020_11.12.2020.

De goedkeuring van het prospectus door de Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de voor verhandeling op een gereglementeerde markt aangeboden of toegelaten roerende waarden. Potentiële beleggers wordt aangeraden om het prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, zodat zij een volledig inzicht hebben in de potentiële risico’s en voordelen die zijn verbonden aan de beslissing tot beleggen in het product.

Bijkomende informatie naar Belgisch recht

De Emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende basisprospectus, ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden.

Belgische fiscaliteit

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd. Van toepassing bij de opstelling van deze brochure (16/02/2021) op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen.

 • Roerende voorheffing: 30%
 • Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,12% op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR).

Klachten

 • Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of het formulier gebruiken dat u vindt op de webpagina https://www.crelan.be/nl/particulieren/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 • XS2236121138 - Essentiële beleggersinformatie (Download pdf)
 • XS2236121138 - Final terms (Download pdf)
 • XS2236121138 - Samenvatting (Download pdf)
 • XS2236121138 - Brochure (Download pdf)