Crelan Fund Sustainable

Promotionele mededeling

Crelan Fund Sustainable is een compartiment van de bevek Crelan Fund naar Belgisch recht1.

ISIN-code
BE6293683320 (kapitalisatiedeelbewijs); BE6293684336 (distributiedeelbewijs)
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1/1.000ste van een deelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen als obligaties beleggen.
Beleggingshorizon
Minstens 5 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

 • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

 • Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Crelan Fund Sustainable image

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment Crelan Fund Sustainable is een zogenaamde “Feeder” van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable2, hierna de “Master” genoemd. Dat betekent in de praktijk dat het compartiment minstens 95% van zijn vermogen permanent in deelbewijzen van de O-klasse van de Master belegt, en dat de beleggingsdoelstelling van Crelan Fund Sustainable bijgevolg identiek is aan die van de Master. Daarnaast kan het compartiment maximaal 5% van zijn vermogen investeren in liquiditeiten om de in- en uitstromen te beheren.

De Master wil zijn beleggers op lange termijn meerwaarde bieden door te beleggen in:

 • internationale duurzame obligaties en aandelen;
 • obligaties die afhankelijk zijn van de economische omstandigheden en de markten, maar ook van de strategische visies en verwachtingen van de beheerder van de Master;
 • geldmarktinstrumenten, cash en cashequivalenten;
 • obligaties en andere schuldvorderingen van bedrijven en overheden met een rating van minimaal investment grade3;
 • afgeleide producten.

Beleid

De Master baseert zijn beleggingsbeleid op de visie van econoom Geert Noels op de duurzame economie, zoals hij die beschreven heeft in zijn boek “Econoshock”. Het compartiment investeert via de Master enkel in aandelen van bedrijven die aan strenge ethische en duurzame verplichtingen voldoen. De uitsluitingslijst van het Noorse Overheidspensioenfonds (Government Pension Fund Norway) dient daarvoor als uitgangspunt (“uitsluitingslijst” zoals die wordt bekendgemaakt op de website van Norges Bank).

De beheerder voert bovendien een bijkomende controle uit aan de hand van de resultaten van Sustainalytics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsonderzoek van beursgenoteerde ondernemingen en landen.

Belangrijkste risico's

Vermits de Feeder minimaal 95% van haar activa in de Master investeert, zijn de in het prospectus van de Master beschreven risico’s ook van toepassing op de Feeder. Deze risico’s zijn:

Kapitaalrisico

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen, en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Wisselkoersrisico

De Master belegt in effecten die onderhevig kunnen zijn aan forse waardeschommelingen als gevolg van wijzigingen in de financiële positie van de emittent, maar ook van economische en politieke ontwikkelingen in de landen waar de emittenten zijn gevestigd, of door een belangrijke activiteit. De volatiliteit wordt beïnvloed door prijsschommelingen of schommelingen van de valuta’s en rentevoeten, die op een onvoorspelbare manier kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals politieke en economische gebeurtenissen.

Liquiditeitsrisico

De markten van bepaalde effecten en instrumenten hebben een beperkte liquiditeit. Deze beperkte liquiditeit zou nadelig kunnen zijn voor de Master, zowel voor de realisering aan de aangegeven rente als voor de uitvoering van orders voor de gewenste prijs.

Krediet- en renterisico

De Feeder belegt via de Master in obligaties, contanten en andere geldmarktinstrumenten. Het risico bestaat dat de emittent in gebreke blijft. De kans dat dit gebeurt, hangt af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het risico van wanbetaling ligt doorgaans het hoogst bij obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit.

Een stijging van de rente kan ertoe leiden dat de waarde van vastrentende effecten in de Feeder daalt. Obligatiekoersen en -opbrengsten zijn omgekeerd evenredig aan elkaar: wanneer de koers van een obligatie daalt, dan stijgt de opbrengst.

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld als gevolg van de beleggingen die door de Master worden uitgevoerd, voornamelijk in aandelen en obligaties, in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze posities die worden aangehouden in de portefeuille zijn onderhevig aan verlies- of devaluatierisico.

Prestatierisico

Het prestatierisico is gemiddeld. Het gaat om het risico dat samenhangt met de volatiliteit van de prestatie van de Master. Deze prestatie houdt rechtstreeks verband met de beleggingen in aandelen en obligaties door de Master, in overeenstemming met het beleggingsbeleid ten opzichte van de markt die door dit beleid wordt beoogd.

Kosten

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,88% (waarvan 1,25% jaarlijkse beheerskosten).

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

 • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%
 • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Administratieve kosten

In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant) worden er 100 euro administratiekosten (inclusief btw) aangerekend.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing

Het compartiment Crelan Fund Sustainable wordt verondersteld om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatieaandelen door de bevek, is de belegger onderworpen aan 30% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden (behoudens wettelijke wijzigingen).

Roerende voorheffing op dividenden van distributiedeelbewijzen: 30% (behoudens wettelijke wijzigingen).

Beurstaks op wederinkopen

 • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR
 • distributiedeelbewijs: 0,00%

Beurstaks op conversies

 • Kap. naar Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van 4.000 euro (behoudens wettelijke wijzigingen).
 • Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%.

Documentatie

Hierna vindt u alle nuttige documentatie over deze belegging. Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.


De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

 • Brochure (Download pdf)
 • Prospectus (Download pdf)
 • Halfjaarverslag (Download pdf)
 • Jaarverslag (Download pdf)
 • Essentiële beleggersinformatie (kapitalisatie) (Download pdf)
 • Essentiële beleggersinformatie (distributie) (Download pdf)
 • Reporting (Kapitalisatie) (Download pdf)
 • Reporting (Distributie) (Download pdf)
 • Duurzaam investeringsbeleid (Download pdf)
 • Klachtendienst

  Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  Is Crelan Fund Sustainable voor u de juiste belegging?

  Vraag uw Crelan-agent of het compartiment Crelan Fund Sustainable voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

  Contacteer uw agent
  1. Crelan Fund is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de portefeuille: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.

  2. Het Master fonds, Econopolis Patrimonial Sustainable wordt niet in België gecommercialiseerd.

  3. Een obligatierating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een rapportcijfer. De rating geeft dus een indicatie van de kans dat de obligatie correct zal worden terugbetaald. De rating “Investment Grade” betekent dat de obligatie van aanvaardbare kwaliteit of hoger is, wat overeenkomt met een langetermijnscore van Baa3 of hoger volgens het ratingbureau Moody’s, en BBB- of hoger volgens de ratingbureaus S&P en Fitch. Meer info.