Crelan Invest Lock-In

Promotionele mededeling

Crelan Invest Lock-In is een compartiment van de bevek Crelan Invest naar Belgisch recht1.

ISIN-code
BE6275677688
Rechtsvorm
Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Invest
Looptijd
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimaal te beleggen
1 deelbewijs
Activavorm
Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen, obligaties als geldmarkten beleggen.
Beleggingshorizon
Minstens 3 jaar
Munt
Euro

Doelgroep

Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers:

Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.

Die een beleggingshorizon van minstens 3 jaar hebben.

Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij willen investeren in aandelen, obligaties en geldmarkten.

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment is te beleggen in alle markten van het beleggingsuniversum en daarbij op elk moment het maximale verlies per kalenderjaar te beperkten tot:

  • Hetzij tot 10% van de hoogste netto-inventariswaarde (NIW) van dat kalenderjaar
  • Hetzij tot 10% van de laatste NIW van het voorgaande kalenderjaar.

Dit beschermingsmechanisme en de rendementsdoelstelling resulteren in een actief en gediversifieerd beheer met een strikte risico beperking. Het beheerteam belegt daarom zowel in aan verschillende markten blootgestelde dynamische activa, die de rendementsaanjagers van het fonds zijn, als in minder risicodragende activa. Het doel van de beleggingen in deze minder risicodragende activa is om bij ongunstige omstandigheden op de financiële markten de NIW boven of op het niveau van de bodemkoers te handhaven. Het fonds geeft evenwel geen garantie voor de bescherming of het behoud van kapitaal, noch voor het behalen van een bepaald rendement.

Beleid

Om de beheersdoelstelling te halen, kan de verdeling van deze activa op elk moment worden aangepast, afhankelijk van de overtuigingen van het beheerteam en de ontwikkeling van de markten. Zo kan het aandeel van risicovolle activa tot nul worden teruggebracht als de NIW de bodemkoers bereikt.

Als daarentegen de NIW voldoende gestegen is t.o.v. de bodemkoers dan zal het beheerteam ingrijpen door de minder risicodragende activa te vervangen door risicovollere activa.

Het beheerteam kan, afhankelijk van de gekozen belegging strategie, de activa beleggen in een selectie van ICBE’s, in aandelen of in obligaties wereldwijd en in alle valuta’s en in geldmarkt- en/of rente-instrumenten.

Belangrijkste risico's

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld. Een terugval van de markt of van een activaklasse kan de prijs en de waarde van het in portefeuille aangehouden activa beïnvloeden en een daling van de netto inventariswaarde veroorzaken.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is gemiddeld.

Kapitaalrisico

Er is een laag tot gemiddeld risico op kapitaalverlies.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat een positie niet op het gewenste moment tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Dit geldt vooral als het handelsvolume op de financiële markten erg laag is.

Tegenpartijrisico

Het risico dat een andere marktpartij dan de emittent in gebreke blijft, waardoor deze laatste niet zijn verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille kan nakomen.

Kosten

Lopende kosten

1,70%

Bewaarkosten

0% per jaar

Eenmalige kosten

  • Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%
  • Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks

Enkel van toepassing bij verkoop: 1,32% met een maximum van 4.000 euro

Roerende voorheffing in geval van verkoop

Dit compartiment belegt voor meer dan 10% van zijn portefeuille in schuldbewijzen. Bijgevolg zijn bij verkoop de rente-inkomsten onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (30%, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging). Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.

Documentatie

Raadpleeg alvorens in te tekenen de volgende documenten.

De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op deze webpagina.

Prospectus (Download het bestand )
Halfjaarverslag (Download het bestand )
Jaarverslag (Download het bestand )
Essentiële beleggersinformatie (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  1. Crelan Invest is een zelfbeheerde Belgische bevek met meerdere compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Juridische vorm: naamloze vennootschap. Distributeur en promotor: Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Beheerder van de beleggingsportefeuille: Amundi Asset Management SA, 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris. Depositaris: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: Caceis Belgium NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.