Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90

Productmodaliteiten

 • Brochure (Download pdf)
 • Belangrijkste kenmerken

  ISIN-code
  XS1718778571
  Type en rechtsvorm
  Afgeleid instrument naar Engels recht
  Emittent
  Société Générale
  Looptijd
  5 jaar. Vervroegde terugbetaling mogelijk.

  Rating van de emittent

  Ratings op 27/02/2018: S&P: A (stabiel vooruitzicht), Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht). Meer informatie. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.

  Beleggingsdoelstelling

  • Een beleggingsduur van maximaal 5 jaar.
  • Op de eindvervaldag, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvond, het recht op een terugbetaling van minimaal 90% van het belegd kapitaal1 plus een eventuele meerwaarde3 die afhankelijk is van de prestatie van de Solactive European Inflation-Linked Companies EUR Price Return index (hierna ‘de Index’ genoemd), behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent. De belegger ontvangt niet de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de Index bestaat.
  • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die na het tweede, derde of vierde jaar automatisch kan worden geactiveerd.
  • Een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%1, behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent.
  • Dit product biedt geen bescherming tegen de inflatie. De 30 aandelen van de Index komen uit sectoren die worden geselecteerd op basis van de verwachting dat ze voordeel kunnen halen uit de Europese inflatie (het selectieproces wordt uitgelegd op pagina 4 van de brochure).

  Rendement

  Dit product is een afgeleid instrument naar Engels recht (hierna de ‘Note(s)’ genoemd). Door op deze Note in te tekenen, maakt de belegger geld over aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de volgende formule te betalen:

  Op de eindvervaldag:

  Recht op terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal1 2 plus een eventuele meerwaarde2 3.

  Op de eindvervaldag na 5 jaar, indien het mechanisme van vervroegde terugbetaling vooraf niet automatisch werd geactiveerd:

  Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger4:

  • 100%1 2 van het belegd kapitaal
  • plus een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de Gemiddelde Prestatie2 3 van de Index.

  Indien de Gemiddelde Prestatie van de Index negatief of nul is, ontvangt de belegger4:

  Het belegd kapitaal1 2 verminderd met de Gemiddelde Prestatie van de Index, beperkt tot -10%. In dat geval loopt de belegger een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%1 2.

  De Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijkse observaties van de Index tijdens het laatste anderhalf jaar (19 observaties4) ten opzichte van zijn Initiële Niveau (slotkoers van de Index op 20/04/2018).

  Na het tweede, derde en vierde jaar:

  Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling.

  Na afloop van het tweede, derde en vierde jaar wordt gekeken naar de prestatie van de Index sinds de uitgiftedatum. Als die prestatie ten minste gelijk is aan de (hieronder bepaalde) drempel van vervroegde terugbetaling, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan4:

  • 100%1 2 van het belegd kapitaal
  • plus een hieronder bepaalde meerwaarde2 3

  Meerwaarde in geval van vervroegde terugbetaling

  Observatiedatum Drempel van automatische vervroegde terugbetaling Meerwaarde (1) (3)
  Jaar 2: 20/04/2020 +2% 10%
  Jaar 3: 20/04/2021 +7% 15%
  Jaar 4: 20/04/2022 +12% 20%

  Zoniet loopt het product door.

  Looptijd

  • Een beleggingsduur van maximaal 5 jaar
  • Uitgiftedatum: 20/04/2018
  • Eindvervaldag: 27/04/2023

  Kosten gedragen door de belegger

  Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

  • Kosten gefactureerd door de emittent: 0,50% van het onderschreven nominale bedrag.
  • Andere recurrente kosten gedragen door de belegger (distributiekosten): Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt.

  Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

  • Instapkosten: maximaal 2,50%
  • Uitstapkosten:
   • Vóór de eindvervaldag: 1% plus een taks op beursverrichtingen van 0,35% (deze taks geldt met een maximum van 1.600 EUR).
   • Op de eindvervaldag: 0%

  Verkoop vóór eindvervaldag

  In normale omstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) (aankoop-/verkoopmarge van 1%, cf. liquiditeitsrisico op pagina 10 van de brochure): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: 1,00%.

  Coupure/ minimaal te beleggen bedrag

  1.000 EUR

  Publicatie van de waarde van het product

  De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agentschap en verschijnt één keer per maand op de productzoeker.

  Voornaamste risico's

  Risico op kapitaalverlies en rendementsrisico

  Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de andelenmarkt. Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling is en op de eindvervaldag de Gemiddelde Prestatie van de Index (rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse observaties gedurende het laatste anderhalf jaar (19 observaties)) lager is dan de beginwaarde, zal de belegger een kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan de daling van de Index, met evenwel een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent. De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index op de eindvervaldag.

  Kredietrisico

  De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Société Générale (die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody’s en een A+-rating volgens Fitch). Als de Emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling.

  Uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben op het onderliggende instrument

  Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 90% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 238-243 en 457-459) te raadplegen.

  Risico van prijsschommeling

  De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90. Het recht op terugbetaling van minimaal 90% van het belegd kapitaal (zonder kosten) is pas geldig op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling die na het tweede, derde en vierde jaar automatisch geactiveerd kan worden. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive European Inflation-Linked Companies EUR Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

  Liquiditeitsrisico

  Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche op pagina 12 van de brochure, rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »).

  Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht

  In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 228-245) te raadplegen.

  Juridische informatie

  De « Notes » Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90 die worden uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van « Final Terms » (Definitieve voorwaarden van 01/03/2018 (de « Final Terms »)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 27/06/2017 (aangevuld met de bijlagen van 31/07/2017, 10/08/2017, 13/09/2017, 20/10/2017, 14/11/2017, 11/12/2017, 18/01/2018 en 27/02/2018) dat op 27/06/2017 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU).

  Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en het essentiële-informatiedocument (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/societe-generale.

  Voor de aankoop van het product worden de beleggers verzocht de volledige Definitieve voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en het Basisprospectus te lezen en in het bijzonder de rubriek « Risk Factors » van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de inschrijvingsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.

  Klachtendienst

  Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  Is dit beleggingsproduct voor u geschikt?

  Vraag uw Crelan-agent of de note "Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 90" voor u gepast is, rekening houdend met uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw houding tegenover risico en rendement.

  Contacteer uw agent
  1. Exclusief instapkosten van maximaal 2,50%.

  2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Emittent.

  3. De eventuele meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

  4. Zie Technische Fiche op pagina 12 van de brochure voor meer informatie over deze observatiedata.