Kasbon

Kasbon

 • Beleg met een vast rendement
 • Vaste looptijd
 • Onderworpen aan de Belgische regelgeving

We bieden momenteel geen kasbons aan.

Wat is een kasbon?

Een kasbon is een financieel instrument dat behoort tot de categorie ‘obligatie’. Als u een kasbon koopt, leent u geld uit aan de bank. In ruil voor dat geld, zal de bank u een vooraf bepaalde rente betalen en op de eindvervaldag ontvangt u het kapitaal integraal terug. Kasbons worden bewaard op een effectenrekening.

Waarom kiezen voor een kasbon?

 • Vast rendement
  Vooraf vastgestelde rente die als dividend wordt uitbetaald of gekapitaliseerd wordt.
 • Het kapitaal dat u belegt, ontvangt u terug op de eindvervaldag.
 • Geen instap- en uitstapkosten als de kasbon tot op de eindvervaldag wordt bewaard.

Wat zijn de risico’s?

 • Liquiditeitsrisico
  Uw kapitaal blijft voor een vaste periode geblokkeerd en is pas op de eindvervaldag terug betaalbaar.
  De kasbon is niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt. In geval van een aanvraag tot terugbetaling vóór de vervaldag behoudt de emittent zich het recht voor om uw aanvraag te weigeren of om ze te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden die rekening houden met de marktomstandigheden op dat moment, evenals een afhouding van een vergoeding voor de kosten van deze aanvraag. Het vervroegd terugbetaalde bedrag kan lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.
 • Risico op faillissement
  Als de emittent in gebreke blijft (bv. als gevolg van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en uw interesten slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet worden terugbetaald op de eindvervaldag.
  Beleggingen in kasbons tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

Betaalt u belasting op een kasbon?

Het rendement van de kasbon is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die thans 30% bedraagt voor een niet-professionele cliënt, natuurlijke persoon en inwoner van België. Woont u niet in België, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van deze bronbelasting.

Ons aanbod

We bieden momenteel geen kasbons aan.
Er zijn echter andere mogelijkheden om uw spaargeld te beheren.