Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 2 juli 2019, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat evenals de aanvulling van 17 juli 2019 en de aanvulling van 18 februari 2020, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Deel 1 (Samenvatting), p. 18, en Deel 2 (Risicofactoren), p. 22 tot 33).

De kandidaat-investeerder dient in het bijzonder aandacht te schenken aan de volgende risico’s :

 • gelet op het feit dat CrelanCo samen met de NV Crelan deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan” (zie prospectus punt 4.1. en 4.6.1.), investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten;
   • indien CrelanCo in gebreke blijft, kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in”-principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel;
   • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
   • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van zijn aandelen (vennoten zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde).

    

    

   Opmerking

   Het feit dat het prospectus van 2 juli 2019 en de aanvullingen van 17 juli 2019 en van 18 februari 2020 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

   Coöperanten

   U wordt coöperant van de bank door de aankoop van aandelen CrelanCo, de coöperatieve kas die aandeelhouder is van Crelan. De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

   Voordelen

   Crelan dankt haar coöperanten voor hun vertrouwen door hen een VIP-behandeling aan te bieden. Zij genieten namelijk voordelen op bancaire en niet-bancaire producten.

   Crelan Foundation

   Crelan Foundation - banner - 2020

   Als coöperatieve bank wil Crelan zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft de bank Crelan Foundation gelanceerd.

   Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.
   De werking van Crelan Foundation richt zich op drie domeinen: cultuur & opleiding, gezondheid, milieu.

   Waarden

   De beslissingen, de werking en de projecten die Crelan steunt, leggen steeds de nadruk op de vier fundamentele waarden van de bank: verantwoordelijkheid, solidariteit, persoonlijke relatie en respect.

  • Brochure coöperatieve aandelen (Download pdf)
  • CrelanCo - Huishoudelijk reglement (Download pdf)
  • CrelanCo - statuten (Download pdf)