Een nieuw prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van CrelanCo c.v. is in voorbereiding en zal eerstdaags worden gepubliceerd. Zolang is het niet mogelijk om in te schrijven op deze aandelen.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 9 september 2020, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Deel 1 (Samenvatting), blz. 14 en 16, en Deel 2 (Risicofactoren), blz. 18 tot 35), evenals de aanvulling nr. 1 van 20 juli 2021 bij dit prospectus.

De kandidaat-investeerder dient in het bijzonder aandacht te schenken aan de volgende risico’s :

 • investeren in de coöperatieve aandelen van CrelanCo is een investering in het kapitaal van een coöperatieve bank waarbij de investeerder het risico loopt een deel of het geheel van zijn investering te verliezen;
 • gelet op het feit dat CrelanCo samen met de NV Crelan deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan” (zie sectie 2.2.6.), investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten;
 • indien CrelanCo in gebreke blijft, kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in”-principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel. meer informatie over “bail-in” vindt u hier;
 • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
 • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde);
 • risico's bij de overname van AXA Bank Belgium: deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een toereikende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal te halen) en brengt risico's met zich mee op het vlak van de rentabiliteit en de mogelijkheid om dividenden uit te keren in overeenstemming met de verwachtingen van de coöperanten, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan; het succesvolle integratie- en migratieproces dat gepaard gaat met de overname van Axa Bank België is ook belangrijk voor het strategische en financiële succes van de transactie voor de Crelan-groep;
 • risico's verbonden aan COVID-19.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 9 september 2020 en de aanvulling nr. 1 van 20 juli 2021 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Coöperanten

U wordt coöperant van de bank door de aankoop van aandelen van CrelanCo, de coöperatieve kas die aandeelhouder is van Crelan. De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Voordelen

Crelan dankt haar coöperanten voor hun vertrouwen door hen een VIP-behandeling aan te bieden. Zij genieten namelijk voordelen op bancaire en niet-bancaire producten.

Crelan Foundation

Crelan Foundation - banner - 2020

Als coöperatieve bank wil Crelan zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft de bank Crelan Foundation gelanceerd.

Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.
De werking van Crelan Foundation richt zich op drie domeinen: cultuur & opleiding, gezondheid, milieu.

Waarden

De beslissingen, de werking en de projecten die Crelan steunt, leggen steeds de nadruk op de vier fundamentele waarden van de bank: verantwoordelijkheid, solidariteit, persoonlijke relatie en respect.

 • Prospectus CrelanCo van 09 september 2020 (Download pdf)
 • Bijlage prospectus CrelanCo van 09 september 2020 (Download pdf)
 • Aanvulling nr. 1 van 20 juli 2021 bij het prospectus (Download pdf)
 • CrelanCo - Huishoudelijk reglement (Download pdf)
 • CrelanCo - statuten (Download pdf)
 • Brochure "Coöperant worden van uw bank" (Download pdf)
 • Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Crelanco cv over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 (Download pdf)