Gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door CrelanCo

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de 4 verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door CV CrelanCo.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij CrelanCo, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd. 

I. Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen
    (het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst)

De vergoeding bestaat altijd uit een basisrente en een getrouwheidspremie.
Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Lees het document 'Essentiele spaardersinformatie' vooraleer u de spaarrekening opent.

1. Crelan Horizon Plus boekje

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B

0,25%
op jaarbasis

1,75%
op jaarbasis

2,00%
op jaarbasis

maximuminlage
€ 250.000

Categorie B: dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn, zoals een maximuminlage.

2. Crelan Direct boekje

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente en getrouwheidspremie

Toepasselijke voorwaarden
A

0,45%
op jaarbasis

0,55%
op jaarbasis

1,00%
op jaarbasis

niet van
toepassing

Categorie A: dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.

3. Crelan Horizon Plus boekje

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B

0,25%
op jaarbasis

0,70%
op jaarbasis

0,95%
op jaarbasis

gedeponeerd bedrag
hoger dan € 250.000

Categorie B: dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn, zoals een maximuminlage.

4. Crelan Spaarboekje

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente en getrouwheidspremie

Toepasselijke voorwaarden

A

0,45%
op jaarbasis

0,45%
op jaarbasis

0,90%
op jaarbasis

niet van
toepassing

Categorie A: dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.

De basisrente is verworven vanaf de kalenderdag van de storting van het geld op de rekening en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopneming. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
De basisrente wordt jaarlijks met valutadatum 1 januari op uw spaarrekening gestort of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Die geldopneming heeft geen invloed op de reeds verworven basisrente.
De getrouwheidspremie loopt vanaf de kalenderdag van de storting. Wanneer de getrouwheidspremie verworven is, begint automatisch een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden te lopen. Het tarief van de getrouwheidspremie kan door de bank op elk moment gewijzigd worden.  Het tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Elke wijziging van bovenstaande rentevoeten wordt aan klanten via hun rekeninguittreksels gecommuniceerd.

Kosten:

 • Opening/afsluiting/jaarlijks beheer: gratis
 • Rekeninguittreksels:
  - Elektronisch: gratis via myCrelan
  - Papieren rekeninguittreksels: jaarlijkse forfaitaire kosten in functie van de verzendfrequentie:
  • Driemaandelijkse verzending (gratis voor CrelanCo-coöperanten van 70 jaar of ouder zonder abonnement op myCrelan): € 9,00
  • Maandelijkse verzending: € 18,00
  • Wekelijkse verzending: € 72,00
  • Dagelijkse verzending: € 180,00

II. Waar kan de spaarcalculator van Crelan worden geconsulteerd?

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool kan digitaal worden geconsulteerd na het aanloggen in myCrelan. Selecteer de gewenste spaarrekening en klik vervolgens op het munticoontje.

III. Welke spaarrekening en welke vergoeding voldoet aan uw behoeften?

Via deze link komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de opbrengst per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

IV. Link naar de bankoverstapdienst

Via deze link komt u terecht op de bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

V. Belangrijkste risico’s

 • Risico op faillissement: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).
  Meer info over dit beschermingsmechanisme is beschikbaar op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.
 • Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

VI. Algemeen

De spaarrekeningen beschreven op deze webpagina zijn gereglementeerde spaarrekeningen met onbeperkte looptijd aangeboden door CV CrelanCo.  Het Belgisch recht is van toepassing.

VII. Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

VIII. Klachten

Met eventuele klachten kan u terecht bij de Crelan klachtendienst.
Als u niet tevreden bent met de oplossing dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor financiële diensten.